Herinrichting Koningswinkelstraat e.o. Valkenburg aan de Geul – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Koningswinkelstraat e.o. Valkenburg aan de Geul

De Broekhem, een der straten in het te herinrichten gebied. Foto: Google Streetview

De gemeente Valkenburg a/d Geul heeft het voornemen een werk “Herinrichting Koningswinkelstraat e.o.” aan te
besteden volgende de nationale openbare procedure op basis van “Laagste Prijs”. Het werk betreft op hoofdlijnen de Bosstraat, Cremerstraat, de Statenlaan, Broekhem de Koningswinkelstraat Noord en Zuid en de parkeerplaatsen nabij de Aldi in de Koningswinkelstraat. Aanleiding voor het project is de toekomstige klimaatontwikkelingen. Het doel is om deze straten inclusief de bovenstrooms gelegen wijk Stoepert op een doelmatige wijze af te koppelen van de gemengde riolering. Door deze maatregelen wordt de wateroverlast verminderd en zal minder regenwater naar de RWZI worden afgevoerd. Er wordt binnen het gehele plangebied een nieuw regenwaterriool aangelegd. Verder worden er ter hoogte van kruising Broekhem – Cremerstraat aanpassingen gedaan aan het bestaande riooltracé waarbij een nieuwe vuilwaterriool wordt aangelegd naar en door de Koningswinkelstraat. Het vuilwaterriool sluit aan op het bestaand riool in de Prinses Beatrixsingel / Prins Bernhardlaan. Het werk bestaat in hoofdzaak uit het:
– verwijderen van beplantingen
– verwijderen van asfaltverhardingen
– verwijderen van elementenverhardingen
– verwijderen van funderingen
– ontgraven, vervoeren en verwerken van grond
– ontgraven van verontreinigde grond
– verwijderen bestaande riolering
– aanbrengen riolering
– aanbrengen kolken
– aanbrengen van funderingen
– aanbrengen kantopsluitingen
– aanbrengen bestratingen
– aanbrengen asfaltverhardingen
– aanbrengen bebording en markering
– aanbrengen straatmeubilair
– zorgen voor bemesting en de grondbewerking
– aanbrengen groenvoorzieningen
– leveren van nazorg op de groenvoorzieningen

De opdrachtgever is van plan de werkzaamheden 12 september 2022 [week 37] te starten. De exacte start van de werkzaamheden dient na gunning te worden afgestemd.
Voor dit werk geldt het principe faseringsplan zoals hieronder weergegeven.
Fase 1 Koningswinkelstraat zuid gedeelte Pr. Beatrixsingel tot Van Pallandtlaan
Fase 2 Statenlaan gedeelte Pr. Beatrixsingel tot Van Pallandtlaan
Fase 3 Koningswinkelstraat noord gedeelte Pr. Beatrixsingel tot Broekhem
Fase 4A Aldi zuid Parkeerterrein Aldi noord
Fase 4B Aldi noord Parkeerterrein Aldi zuid
Fase 5 Broekhem Gedeelte Broekhem
Fase 6 Bosstraat Gedeelte Broekhem tot spoorwegovergang
Fase 7 Cremerstraat Gedeelte Broekhem tot Spoorlaan
De aannemer dient er in zijn fasering rekening mee te houden dat de bereikbaarheid van het werkterrein en de aangrenzende percelen voor hulpdiensten wordt gewaarborgd. Zodra fase 1 is afgerond, start fase 2. Na gereedkomen fase 2 start fase 3, etc.
Fase 6 (Bosstraat) of fase 7 (Cremerstraat) mag gelijktijdig met fase 1 (Koningswinkelstraat zuid), fase 2 (Statenlaan) of fase 3 (Koningswinkelstraat noord) worden uitgevoerd. De werkzaamheden Aldi zuid en Aldi noord mogen niet gelijktijdig met elkaar worden uitgevoerd. De werkzaamheden kunnen (separaat van elkaar) te allen tijde en in overleg met de directie van de Aldi worden uitgevoerd. De werkzaamheden nabij de spoorwegovergang Bosstraat dienen bij Prorail te worden gemeld en in overleg met Prorail te worden ingepland.

Bron: Tenderned dinsdag 24 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/262472

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *