Herinrichting Centrum Schoorl – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Centrum Schoorl

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: © Gemeente Bergen

Schoorl wil zich nog verder ontwikkelen als duindorp waar het goed toeven is voor de inwoners en de natuurvriendelijke, rustzoekende en sportieve bezoeker en toerist. Om deze ontwikkeling te ondersteunen is in de Visie Dorpshart Schoorl van 2017 een ontwikkelrichting en zijn enkele inhoudelijke keuzes geformuleerd. Het projectgebied bevindt zich in de directe nabijheid van Natura2000 gebied. De inrichting van de openbare ruimte vormt een belangrijk onderdeel van wat Schoorl wil uitstralen. Daarbij past een openbare ruimte die nog meer dan nu is ingericht om te verblijven, te ontmoeten, te genieten, te ontspannen en klimaatbestendig is. In november 2019 heeft de gemeenteraad  van Bergen waar Schoorl onder valt na een uitgebreid participatieproces een besluit genomen over het concept-ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte. In maart 2022 is het definitieve ontwerp door de raad goedgekeurd. De uitvoering van het werk is gefaseerd waarbij in de planning is opgenomen, dat in het toeristisch seizoen (juni-september) in een bepaalde periode geen werk uitgevoerd mag worden, en waarbij in deze tussenperiode het gehele gebied weer volledig bereikbaar en toegankelijk moet zijn. De definitieve planning is afhankelijk van het verkrijgen van vergunningen (met name voor wat betreft stikstof). De verwachting is dat gedurende de looptijd van deze aanbesteding de vergunningen worden verkregen.

De opdracht in deze aanbesteding betreft de herinrichting van het dorpscentrum van Schoorl en bestaat uit het aanleggen van
nieuwe bestrating, het aanpassen van de riolering, het aanleggen van een fietsrotonde in asfalt en het plaatsen en installeren van nieuwe openbare verlichting. Onder de werkzaamheden van de herinrichting wordt verstaan:
1. Het opbreken van:
– terreininrichting en element- en asfalt-verharding
– straatmeubilair
– groenvoorzieningen
– leidingwerk
– hoofdriool
2. Grondwerkzaamheden
3. Rioolwerk
4. Verhardingen
5. Terreininrichting
6. Groenvoorziening
7. Openbare verlichting
8. Verkeersmaatregelen
9. Bereikbaarheid
Voor een precieze omschrijving van de opdracht is het bestek leidend. Het bestek komt in de tweede fase van de aanbesteding beschikbaar voor de dan geselecteerde partijen. Ter informatie: de gemeente Bergen heeft twee relevante overeenkomsten m.b.t. de openbare verlichting:
1. voor groot onderhoud en vervanging met Klaver Infratechniek BV, en
2. voor de uitvoering preventief en correctief onderhoud is per 1 februari 2023 een overeenkomst met Van Vuuren Elektrotechniek B.V. Voor het aanleggen van de openbare verlichting is het niet verplicht om voor deze werkzaamheden
gebruik te maken van bovengenoemde raamcontractanten.

De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst, gepland oktober 2023 tot en met oplevering medio 2025 van het werk. De gemeente is momenteel bezig met het verkrijgen van een stikstofvergunning die moet worden afgegeven door de provincie Noord-Holland. De geplande startdatum van de opdracht is afhankelijk van het verkrijgen van deze vergunning.

De aanbesteder volgt voor de aanbesteding een nationale, niet-openbare procedure. Voor de eerste fase daarvan dient de onderneming een ‘verzoek tot deelneming’ in, dat door de aanbesteder beoordeeld wordt. In deze fase worden de vijf meest geschikte ondernemingen geselecteerd, zonder dat daarbij om prijzen wordt gevraagd. Deze fase is openbaar toegankelijk.
In de tweede fase in deze procedure wordt alleen aan de vijf geselecteerde ondernemingen gevraagd een inschrijving te
doen. De tweede fase is daardoor niet-openbaar. Tijdens de tweede fase worden de ingediende inschrijvingen beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned vrijdag 3 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287699

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 6 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *