Herinrichting Bredaseweg West, Roosendaal – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Bredaseweg West, Roosendaal

Impressie: © Gemeente Roosendaal

In 2020 is de gemeente Roosendaal gestart met de voorbereidingen van dit project. Samen met een werkgroep van enkele bewoners is onderzocht welk dwarsprofiel wenselijk is voor de straat. De werkgroep heeft hiervoor een enquête uitgezet. Uit de enquête blijkt dat het grote merendeel van de bewoners de voorkeur heeft voor het dwarsprofiel zoals deze ook bij de reconstructie van de Wouwseweg is gerealiseerd. Op basis hiervan is het voorlopig ontwerp gemaakt.

  • Het voorlopig ontwerp geeft inzicht in het bovengrondse deel. Maar onder de grond verandert er ook veel. De huidige riolering (die kort langs de gevels van de woningen ligt) wordt vervangen door een nieuwe riolering in het midden van de straat. De riolering blijft een gemengd riool voor de afvoer van vuil water en hemelwater, omdat er in de nabije omgeving geen lozingsmogelijkheden zijn voor het hemelwater. Ook gaan nutsbedrijven op enkele plaatsen hun kabels en leidingen vernieuwen en omleggen.
  • Voorafgaand aan deze reconstructie worden alle bomen in uw straat gekapt, behalve de 3 eiken bij de ingang van de begraafplaats. Dit doen we omdat de bomen in matige of slechte conditie zijn, en ze de reconstructie niet zullen overleven. De bomen worden vervangen door nieuwe aanplant. In totaal worden er 34 bomen gekapt en 49 bomen geplant.
  • In het voorlopig ontwerp zijn groenvakken getekend met de nieuwe bomen erin. Met dit voorlopig ontwerp wil de gemeente alleen de plaats van de nieuwe bomen vastleggen. Op de soorten bomen en begroeiing in de plantvakken wordt op een later tijdstip terug gekomen.
  • Het aantal parkeerplaatsen gaat van 78 naar 93.

De in de aanbesteding opgenomen opdracht bestaat uit:

– het verrichten van opruimwerkzaamheden;
– het uitvoeren van grondwerkzaamheden;
– het aanbrengen van rioleringen;
– het aanbrengen van funderingsmaterialen;
– het aanbrengen van asfalt;
– het aanbrengen van elementenverhardingen;
– het aanplanten van groenvoorzieningen;
– het uitvoeren van inrichtingswerken;
– het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Het werk moet voltooid worden uiterlijk na 150 werkbare werkdagen. De aannemer dient na de gunning een faseringsplan voor te leggen aan de directie dat aan onderstaande uitgangspunten dient te voldoen:
1. De maximale lengte van een werkvak ten behoeve van de aanleg van het riool is 80 m in verband met de bereikbaarheid van aanliggende percelen voor hulpdiensten. Direct na gereedkomen van het grondwerk en rioleringswerk dient een zodanige verhardingslaag aangebracht te worden dat de weg bereden kan worden door de hulpdiensten. Indien de aannemer dit gerealiseerd heeft kan er gestart worden met het volgende werkvak.
2. De aannemer dient bij de uitvoering van het werk rekening te houden met de bereikbaarheid van de woningen door de hulpdiensten. Onderstaande eisen zijn van toepassing:
– de maximale afstand van een mogelijke opstelplaats voor de hulpdiensten tot elke plaats in de gevel van een gebouw mag ten hoogste 18 meter bedragen. Deze opstelplaats dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdienstvoertuigen;
– de opstelplaats dient een obstakel-vrije ruimte te omvatten van 5,5 bij 10 meter en een stempeldruk van 1 MN/m2 te kunnen weerstaan.
3. Het faseringsplan dient te voorzien in een goede verkeersafwikkeling voor de bedrijven en bewoners van de Bredaseweg West.
4. De aannemer dient rekening te houden met de nieuwbouw van Bredaseweg 28-30 met groot bouwverkeer tot eind februari 2022 en beperkt groot bouwverkeer tot bouwvak 2022 inclusief coördinatie met de bouwaannemer.

De gevolgde procedure is de Europese openbare procedure conform hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. Inschrijvingen die zowel de toets aan de verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden, als de toets aan de geschiktheidseisen en/of technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden met goed gevolg hebben doorstaan, worden vervolgens beoordeeld op het gunningscriterium. Gunning geschiedt op basis van de laagste prijs.

Bron: Tenderned maandag 20 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238825

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *