Handhaving Milieuzone brom- en snorfietsen Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Handhaving Milieuzone brom- en snorfietsen Den Haag

Foto: Pixabay.com

In het coalitieakkoord 2019-2022: “Samen voor de stad” (RIS 304121, Bijlage 10) is afgesproken dat er in heel Den Haag een verbod op 2-takt brom- en snorfietsen wordt ingevoerd met bouwjaar eerder dan 2011. Dit draagt bij aan een betere luchtkwaliteit en dat is goed voor de gezondheid van alle inwoners van Den Haag. Om hier uitvoering aan te geven is een verkeersbesluit genomen op basis waarvan per
1 december 2020 brom- en snorfietsen met een ‘datum-eerste-toelating’ (DET) van vóór 1 januari 2011 niet meer in Den Haag mogen rijden. Op 19 mei 2020 is het verkeersbesluit en de beleidsregel ontheffing verlening vastgesteld Op grond van artikel 87 juncto artikel 62 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 is de gemeente Den Haag bevoegd ontheffing te verlenen van de geslotenverklaring van het verkeersbord
C13 dat is geplaatst ten behoeve van het Verkeersbesluit milieuzone brom- en snorfietsen Den Haag 2020 van 19 mei 2020. De criteria die daarbij gehanteerd worden, zijn nader uitgewerkt in een beleidsregel ontheffingsverlening milieuzone brom- en snorfietsen Den Haag 2020.

De Gemeente Den Haag wenst een overeenkomst te sluiten met één opdrachtnemer, die zorg gaat dragen voor een digitaal handhaving systeem (met gebruik van hard- en software) ten behoeve van de  handhaving van het Verkeersbesluit milieuzone brom- en snorfietsen Den Haag 2020, door middel van geautomatiseerde kentekenherkenning, met een hoge nauwkeurigheid, voor het gehele grondgebied van de gemeente Den Haag. Voor de handhaving dient er gebruik te worden gemaakt van diverse referentiebestanden (onder meer RDW en lokale database).

Er is voor gekozen de opdracht als een SAAS-oplossing met dienstverlening uit te vragen die ook de inzet, onderhoud en beheer van de benodigde hard- en software omvat. De opdracht bestaat uit het als dienst ter beschikking stellen, extern hosten, beheren en onderhouden
van een SAAS-oplossing, hardware (onder andere ANPR camera’s) en software waarmee overtredingen van het Verkeersbesluit milieuzone brom- en snorfietsen Den Haag 2020 van 19 mei 2020 worden gesignaleerd, vastgelegd, getoetst aan diverse registerbestanden en (na tussenkomst van de buitengewoon opsporingsambtenaar) worden doorgestuurd naar het CJIB voor het opleggen van een beschikking.
Daarnaast omvat de opdracht aanvullende diensten zoals het aanleveren van databronnen. De gevraagde SAAS-oplossing wordt via het internet afgenomen. De gehele SAAS-oplossing wordt hierbij gemanaged en beheerd door de leverancier van de SAAS-oplossing in afstemming met
functioneel beheer van gemeente Den Haag.

Gemeente Den Haag kent sinds 2008 een milieuzone voor oude dieselvrachtwagens. Gemeente Den Haag gebruikt voor de handhaving van deze milieuzone elf (11) ANPR camera’s op vaste plaatsen en een backoffice HaMiZo van Yucat. Deze camera’s zijn in 2019 vervangen en in eigendom van opdrachtgever. In totaal heeft opdrachtgever 13 camera’s in eigendom. Uitbreiding van de handhaving van de milieuzone brom- en snorfietsen naar de handhaving van toekomstige milieuzones voor dieselvoertuigen, dient – al dan niet met aanpassingen aan de SAASoplossing (hard- en software) – op termijn mogelijk te zijn.

Bron: Tenderned 16 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/200475

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *