Haagse christelijke partijen stellen vragen over renovatie Galvanischool – Aanbestedingsnieuws

Haagse christelijke partijen stellen vragen over renovatie Galvanischool

De Christenunie en de SGP van de Haagse gemeenteraad hebben vragen gesteld over een aanbesteding van een integraal kindcentrum. Ze stellende vragen naar aanleiding van een door onderwijsstichting “De Haagse Scholen”, op Tenderned gepubliceerde bouwopdracht voor de Galvanischool. De Galvanischool is een school in Duinoord uit 1914 en is de laatste jaren gegroeid van 300 naar 400 leerlingen. De raadsleden willen weten waarom er een verschil zit tussen de omgevingsvergunning en de bouwopdracht.

Hoe kan het nu dat er een omgevingsvergunning is verleend voor nieuwbouw, terwijl er op Tenderned staat dat er een bouwopdracht is voor een renovatie? Dat vragen de partijen vanwege de subsidierelatie. De verleende omgevingsvergunning was heel anders. Het wekt de suggestie op dat de lokale Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Haag 2015 wordt aangewend voor schoolrenovaties. 

“Waarom staat in de verlening van de omgevingsvergunning niet vermeld dat de verandering van de school vooral bestaat uit renovatie? Is de lezing juist dat de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Haag 2015 niet bedoeld is voor renovatie van schoolgebouwen en dat financiering van de verbouwing op basis van deze verordening dan ook niet zal kunnen plaatsvinden?”, zo vragen de raadsleden.

Dat is niet het enige opvallende aan de aanbesteding. is een rectificatie gepubliceerd. Die rectificatie ziet toe op de omzeteis. Deelnemende aannemers moeten na de rectificatie verplicht een lagere (maar nog steeds hoge) omzet hebben. In de oorspronkelijke stukken werd gevraagd om een gemiddelde jaaromzet van de gegadigde, voor wat betreft B&U-bouw, moet groter zijn dan € 8.000.000,- exclusief BTW per jaar, over de periode van de laatste drie boekjaren. De meest recente jaaromzet moet eveneens minimaal € 8.000.000,- exclusief BTW zijn. Met de rectificatie is die omzeteis naar beneden bijgesteld. Dat betekend dat de kring van de gegadigden groter is geworden, maar dat de nieuwe gegadigden (door de rectifictatie) niet gereageerd hebben.

“Wijziging: de gemiddelde jaaromzet moet minimaal € 6.000.000,- zijn en tevens ook die van het meest recente jaar.”

De vraag en het antwoord dat nog moet volgen zijn interessant ook vanwege de vele opdrachten voor integrale kindcentra en schoolrenovaties van het afgelopen jaar. Per 1 januari 2015 zijn de schoolbesturen in het primair onderwijs verantwoordelijk voor zowel het binnenonderhoud als het buitenonderhoud van de schoolgebouwen. Dat noemt men “volledige doordecentralisatie”. De gemeente blijft in de nieuwe situatie wel verantwoordelijk voor de bekostiging van zaken als nieuwbouw en uitbreiding. Voor de uitvoering daarvan is het schoolbestuur verantwoordelijk.

Bron: Raadsinformatie Den Haag, 18 september 2017

1 thought on “Haagse christelijke partijen stellen vragen over renovatie Galvanischool

  1. Ter informatie: naast de vragen van Christenunie/SGP hebben 126 omwonenden gezamenlijk een bezwaarschrift ingediend tegen de uitbreidingsplannen. Bezwaargronden zijn o.a.: er is vooraf geen planuitvoeringskader opgesteld, er is geen verkeersonderzoek en geen akoestisch onderzoek uitgevoerd. De plannen zijn in strijd met de parkeernormen en fietsparkeernormen van de gemeente Den Haag. Op een groot aantal punten zijn de plannen in strijd met de bouwverordening, het bouwbesluit en het bestemmingsplan. Kern van de bezwaren is dat de omvang van de school te groot is/wordt voor de buurt. Ook is geen belangenafweging gemaakt tussen plannen school en problematiek buurt. Op 10 november vindt de hoorzitting plaats. Bewoners zullen na een onbevredigende uitkomst van de bezwaarprocedure een beroepsprocedure starten. Individuele bewoners bereiden civiele procedures voor. E.e.a. leidt naar verwachting tot vertraging.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *