Overijssel houdt aanbesteding laadpalen via Greendeal laadpalen – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Overijssel houdt aanbesteding laadpalen via Greendeal laadpalen

De provincie Overijssel doet mede namens de provincie Gelderland en voor een groot aantal gemeenten in beide provincies een aanbesteding voor laadpalen. Dat laat het weten via een persbericht. Overijssel vindt de beschikbaarheid van laadpalen een belangrijke voorwaarde voor de groei van elektrisch vervoer. Bovendien levert elektrisch vervoer een bijdrage aan de provinciale doelstelling om in 2023 20% van het energieverbruik duurzaam op te wekken. Enexis Groep en Liander zijn volgens het persbericht meewerkende partners in dit traject.

 De Overijsselse Gedeputeerde Annemieke Traag: “Deze aanbesteding is een belangrijke impuls voor Overijssel. Een belangrijke voorwaarde voor mensen om elektrisch te rijden is voldoende mogelijkheid om de auto op te laden. We werken daarom aan een dekkend netwerk van laadmogelijkheden. Het effect dat we daarmee beogen is minder uitstoot van CO2 en fijnstof en minder geluidsoverlast van autoverkeer. Dat is belangrijk voor de aantrekkelijke leefomgeving in Overijssel. ”

©Georgette Faber 2017

In Overijssel staan op dit moment ongeveer 200 openbare laadpalen. Onderzocht is dat eind 2020 behoefte bestaat aan 1400 laadpalen. Door samen te werken verwachten provincies en gemeenten dat de laadpalen versneld geplaatst kunnen worden, en dat de kosten kunnen worden gedrukt. Gedeputeerde Traag:” Met deze aanpak nemen we de gemeenten werk uit handen, en kunnen de laadpalen versneld worden aangelegd. Dit levert meteen een belangrijke bijdrage aan onze ambitie om te komen tot duurzame mobiliteit; één van de vijf peilers in het Overijsselse energieplan.”

De aanbesteding voor laadpalen is nog niet te vinden op Tenderned. Voor de aanbesteding is eerder een marktconsultatie uitgeschreven, die staat er wel.

Blijkens raadsinformatie van de gemeente Deventer is voor de financiering van de aanbesteding een beroep gedaan op de landelijke Green Deal ‘Publiek Toegankelijke Elektrische laadinfrastructuur’. Op basis van die Green Deal is door Minister  Kamp blijkens een kamerbrief voor de periode 2015-2018 voor €5,7 miljoen euro beschikbaar gesteld;

zie ook: http://www.rtlz.nl/sites/default/files/content/documents/2016/11/29/0710kamerbrief-of-ontwikkelingen-elektrisch-vervoer.pdf

Uit raadsinformatie van de gemeente Oldenzaal blijkt dat de aanbesteding een concessieovereenkomst moet worden met één marktpartij, voor de duur van 10 jaar. Op 28 maart 2017 heeft de gemeente Oldenzaal de uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de
‘Overijsselse aanpak voor slim openbaar laden’. Het gaat daar om een gezamenlijke aanbesteding voor de realisatie van tenminste 1.200 nieuwe laadinfrastructuur locaties in Overijssel. Voor de gemeente Oldenzaal komt dit neer op 77 nieuwe laadpalen in de openbare ruimte. Gemeenten zijn gevraagd om uiterlijk 6 juni middels een collegebesluit aan te geven of ze willen deelnemen aan de gezamenlijke aanbesteding. Vervolgens starten Provincies Gelderland en Overijssel de aanbesteding.

Blijkens de raadsstukken heeft Oldenzaal besloten mee te doen:

Besloten wordt:
1. de provincie machtiging en mandaat te verlenen om een openbare Europese aanbesteding te organiseren ten behoeve van en namens alle deelnemende gemeenten voor het aangaan van een concessieovereenkomst met één marktpartij (Charge Point Operator (CPO)) die zorg draagt voor het realiseren en exploiteren van laadpalen in de openbare ruimte van de gemeente. In deze concessieovereenkomst wordt vastgelegd dat de marktpartij gedurende de plaatsingstermijn (3 jaar met eenmaal verlengingsmogelijkheid van 1 jaar) het exclusieve recht en de verplichting heeft voor het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte op grondgebied in eigendom van de gemeente;
2. de provincie machtiging en mandaat te verlenen om namens de gemeente het contractmanagement met de marktpartij te voeren gedurende de looptijd van de CPO overeenkomst (10 jaar);
3. er kennis van te nemen dat voor de financiering van de aanbesteding de provincie Overijssel een beroep doet op de Green Deal ‘Publiek Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur’ en hiervoor een bestuursovereenkomst aan gaat met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;
4. een samenwerkingsovereenkomst met de provincie aan te gaan, waarin de afspraken omtrent de deelname aan de Overijsselse aanpak zijn vastgelegd;
5. uit het budget ‘oplaadpunten electrische voertuigen de beschikbare middelen van € 7.600 ‘ beschikbaar te stellen en bij meer behoefte te zijner tijd met een separaat voorstel een aanvullend besluit te nemen;
6. de raad door middel van de bijgevoegde raadsinfobrief te informeren.

Bron: Overijssel, 14 september 2017

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *