Gww & Groenwerken – Drenthe Staatsbosbeheer – Aanbestedingsnieuws

Gww & Groenwerken – Drenthe Staatsbosbeheer

Bossen leersum na valwind: bron Staatsbosbeheer )voorbeeld)

Staatsbosbeheer staat voor de taak om de aankomende jaren vele nieuwe opdrachten uit te (laten) voeren in het kader van onder andere ‘Natuurherstel’ naar aanleiding van reparatie van de stikstofschades, de stikstofproblematiek. Ook vormt de opdracht ‘Aanleg nieuw bos’ een forse uitdaging. Door derden, in hoofdzaak het civiele provinciebestuur van Drenthe, zijn hiertoe gelabelde financiële middelen, budgetten, beschikbaar gesteld. In principe worden al deze nieuwe opdrachten voortvloeiend uit het initiatief ‘Natuurherstel’ aanbesteed middels de drie groepen Meerjaren Raamovereen-komsten (ROk’s) die nu aanbesteed worden. Naast opdrachten, die voortkomend uit zgn. gelabeld geld, kunnen ook opdrachten uit het reguliere beheer van de natuurterreinen in deze ROk’s worden uitgezet.

De opdrachten uit deze ROk’s zijn werken en diensten in de sectoren Grond Weg en Waterbouw (hierna te noemen GWW) en Groenwerken (hierna te noemen Grw.n) bij SBB-Drenthe. Het betreft de uitvoering van alle voorkomende werkzaamheden in de sectoren Grond Weg en Waterbouw en Groenwerken. De nadere opdrachten worden, gedurende de uitvoeringsfase, in de nadere offerteaanvragen volledig en nauwkeurig omschreven. Deze opdrachten kunnen omvatten een reeks van verschillende werkzaamheden die tezamen een geheel werk of volledige dienst omvatten.  Het betreft werkzaamheden zoals onder andere (niet limitatieve opsomming):

Planten bosplantsoen, soms ook laanplantsoen;
Grondverzet, in kleinere of grotere volumes;
Aanleg of verwijderen van fiets- / wandelpaden;
Het aanbrengen en verspreiden van kalk / steenmeel;
In verstuiving brengen van de bodem;
Chopperen van vegetatie;
Plaggen van vegetatie;
Klepelmaaien van vegetatie en opslag van bomen en struiken;
Vervangen en/of nieuw plaatsen rasters;
Hydrologische maatregelen, het veranderen van watergangen;
Bosrandbeheer;
Exoten bestrijding, als het niet onder een van de reeds bestaande andere ROk’s valt;
Vegetatiebeheer, als het niet onder een van de reeds bestaande andere ROk’s valt.
etc.

Vaak gaan al deze werkzaamheden vergezeld van een aantal nadere bepalingen en eisen, ook beschreven in de offerteaanvragen, met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden (opsomming niet limitatief):
– de aanwezigheid van, het ontzien van, beschermde soorten planten en dieren,
– ecologische belangen en risico’s in het algemeen en/of specifiek,
– aanwijzingen t.b.v. recreatieve aspecten,
– aanwijzingen t.b.v. omgaan met de belangen van (landbouw-)verkeer,
– belangen op het vlak van aardkundige, archeologische en cultuurhistorische waarden,
– aanwijzingen t.a.v. communicatie, in iedere vorm, over dit werk en de voorbereidingen daartoe, met pers en andere media, (buurt )bewoners en andere derden.
– etc.

Naast de opdrachten en werkzaamheden in de sectoren GWW en Groenwerkzaamheden die worden gefinancierd door derden geeft Staatsbosbeheer jaarlijks ook vele andere opdrachten GWW en Groen-werkzaamheden uit, voortkomend uit het reguliere beheer van natuurterreinen. Veelal zijn dit opdrachten met een kleinere omvang, waarbij de financiering komt uit de bestaande SNL regeling, “Subsidiestelsel Natuur en Landschap”. Mogelijk wordt een deel van de opdrachten voor het reguliere beheer ook uitgezet binnen de kaders van deze ROk’s, maar op dit moment is niet te voorspellen hoe groot de financiële omvang hiervan zou kunnen zijn.

Staatsbosbeheer wil met deze openbare Europese aanbesteding drie groepen Meerjaren Raam-overeenkomsten (hierna te noemen ROk’s ) sluiten met maximaal tien opdrachtnemers per groep, bij voorkeur regionale MKB bedrijven, vandaar dat er drie regionale groepen ROk’s worden gesloten.

Binnen de opdracht is onderscheid gemaakt in percelen, drie groepen:
Groep ROk’s nr. 4.1 ‘Zuidwest Drenthe’
Groep ROk’s nr. 4.2 ‘Noordoost Drenthe’
Groep ROk’s nr. 4.3 ‘Zuidoost Drenthe’
Een ondernemer kan op ieder van de drie groepen ROk’s inschrijven, op alle drie de groepen, maar wordt slechts toegelaten tot 2 van de 3 groepen ROk’s.

De voorkeur voor regionale bedrijven komt voort uit de gedachte dat mogelijk deze bedrijven de terreinen kennen, “Thuis zijn in de streek”, dat zo de rij- en reisafstanden worden beperkt en dit laatste vormt ook een duurzaamheidsaspect. Met een aantal van tien partners binnen een groep ROk’s wordt voldoende concurrentiedruk verwacht.

De ROk’s hebben een looptijd van twee jaar en eindigen dan van rechtswege. De ROk’s kunnen eenzijdig door opdrachtgever, ieder individueel, tweemaal met twee jaar verlengd worden.  De ROk’s kunnen onafhankelijk van elkaar optioneel verlengd worden of van rechtswege aflopen. Alle inschrijvingen worden beoordeeld op grond van het gunningscriterium ‘laagste prijs’.

Bron: Tenderned donderdag 30 december  2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248332

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *