GTIS producten en diensten 2022 Belastingdienst – Aanbestedingsnieuws

GTIS producten en diensten 2022 Belastingdienst

Foto: Pexels.com

De aanbestedende dienst, de Belastingdienst, is deze Europese aanbesteding gestart in verband met het op 1 juli 2022 aflopen van de huidige raamovereenkomst voor GTIS producten en diensten. De Belastingdienst heeft onverminderd behoefte aan GTIS poducten en diensten en wenst daarvoor een nieuwe raamovereenkomst af te sluiten. DCS (Data Center Services), als onderdeel van Directie Informatievoorziening (IV) van de Belastingdienst, levert housing diensten ten behoeve van de Belastingdienst (inclusief Toeslagen en Douane) en andere (rijks)overheidsorganisaties. Enerzijds op het gebied van het Datacenter, vanuit zijn verantwoordelijkheid voor het overheidsdatacenter Belastingdienst (ODC-BD). Anderzijds op het gebied van kantoren vanuit zijn overheidsbrede functie als ICT dienstverlener Pand (IDV-P). Voor deze housing diensten dienen producten en diensten op gebied van gebouwgebonden technische infrastructuur (GTIS Producten en GTIS Diensten) te
worden geleverd door marktpartijen. In het belang van de leesbaarheid wordt hierna gesproken over producten en / of diensten in plaats van GTIS producten en / of GTIS diensten. Daar waar noodzakelijk, wordt de afkorting GTIS wel gebruikt.

Deze verwerving moet een raamovereenkomst opleveren met één opdrachtnemer voor de levering van GTIS producten en diensten, waarbij de af te nemen GTIS producten en diensten gedurende de looptijd:
• tegen Marktconforme condities worden verworven;
• aansluiten bij de (technische) inrichting van de ICT-omgeving van Opdrachtgever.
Het resultaat van de verwerving moet zijn dat:
• er een nieuwe raamovereenkomst voor producten en diensten is per 1 juli 2022;
• de nieuwe opdrachtnemer zich de omgeving van opdrachtgever eigen heeft gemaakt en zijn dienstverlening optimaal heeft afgestemd op de organisatie van de opdrachtgever;
• de opdrachtnemer minicompetities en offerteaanvragen voor producten en diensten voor opdrachtgever uitvoert en
• Opdrachtgever wordt voorzien van advies op het gebied van producten en diensten.
De opdracht krijgt de vorm van een raamovereenkomst voor de levering van producten en de verlening van diensten. De raamovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van drie jaar, ingaande op 1 juli 2022, met de mogelijkheid voor de aanbestedende dienst om de raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden éénmaal voor de duur van één jaar te verlengen.

De opdracht heeft betrekking op de levering van producten en diensten ten behoeve van het Datacenter van de Belastingdienst (ODC-BD) en de (rijks)kantoren die aan de Belastingdienst in het kader van zijn taak als ICT dienstverlener Pand (IDV-P) zijn toegewezen. De scope aan producten is beschreven aan de hand van het werkgebied. Deze indeling is gemaakt ter bevordering van de herkenbaarheid en moet niet worden gelezen als een uitputtende opsomming. Nieuwe producten en diensten (door bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen) die hier niet zijn opgenomen, maar logischerwijs wel vallen binnen de beschreven scope kunnen ook afgenomen worden binnen de raamovereenkomst. De producten en diensten kunnen plaats-onafhankelijk in gebruik worden genomen.

Opdrachtgever maakt gebruik van een assortiment GTIS producten. Het totale assortiment GTIS producten is gebaseerd op de producten die op dit moment in gebruik zijn bij de opdrachtgever. Dit assortiment is dynamisch, wat betekent dat gedurende de looptijd van de ROK producten toegevoegd en / of verwijderd kunnen worden.
De inschrijver dient ten aanzien van de levering van de producten uit het assortiment en de installed base, inclusief logische opvolgers. de volgende soorten producten (niet limitatief) te onderscheiden en te kunnen leveren, te weten:

 • Racks 19”;
 • Calamiteiten detectie;
 • Koude straten (Cold corridor);
 • Datacommunicatiebekabeling;
 • GTIS Producten ten behoeve van ICT-ruimten in gebouwen (SER, MER, EFR, BD en / of FD);
 • GTIS Producten ten behoeve van rekencentra (DER, inclusief TER);
 • Kabelgoten.

Zoals aangegeven, is deze opsomming niet limitatief. Inschrijver moet ook nieuwe producten kunnen leveren. Tenslotte moet inschrijver GTIS management oplossingen (bijvoorbeeld DCIM5, DDIM6 oplossingen) kunnen leveren, inclusief het bijbehorende onderhoud en support.

Van de inschrijver wordt verwacht dat hij ook GTIS gerelateerde dienstverlening kan leveren aan de Belastingdienst. Onder diensten vallen de volgende (niet limitatief) opgesomde werkzaamheden:

 • Diensten op het gebied van (de)installatie van datavoorzieningen;
 • Elektrotechnische installatiewerkzaamheden boven de vloer van de patchruimten en Datacenters en op locaties welke niet door de RVB geserviced worden;
 • Inmeten van WiFi in de kantoren en inhangen van de netwerkvoorzieningen;
 • Advisering (consultancy) met betrekking tot GTIS, niet gelieerd aan een concrete verwerving, die in een nadere offerteaanvraag wordt uitgevraagd. Opdrachtnemer kan hiervoor een nadere offerte uitbrengen.

Voor de overige advisering, bijvoorbeeld ten aanzien van nadere offerteaanvragen, minicompetities die opdrachtnemer namens de opdrachtgever in de markt zet, uitbreiding van producten van of vervanging van producten uit het kernassortiment en / of het assortiment geldt dat inschrijver geen extra kosten kan rekenen en deze dus verwerkt moeten zijn in de inschrijving op deze raamovereenkomst.

De levering van producten en diensten vindt grotendeels plaats in Apeldoorn. De overige leveringen van producten en diensten vinden plaats op de overige locaties van de Belastingdienst, verspreid over Nederland. Het is mogelijk dat de locaties wijzigen gedurende de looptijd van de raamovereenkomst als gevolg van (her)huisvestingsacties.

De geraamde maximale waarde van de raamovereenkomst is €6.200.000,- exclusief BTW. De geraamde maximale waarde is inclusief alle mogelijke contractverlengingen. De maximale af te nemen waarde is €5.400.000,- exclusief BTW.

Het gunningscriterium voor deze aanbesteding is gunning op basis van de beste Prijs-Kwaliteit verhouding (art. 2.114, derde lid AW 2012).

Bron: Tenderned woensdag 9 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/251825

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *