Groot onderhoud N279.35 Asten Veghel – Aanbestedingsnieuws

Groot onderhoud N279.35 Asten Veghel

Wegstukken 2 en 5 van de N279

De provincie Noord-Brabant is voornemens een opdracht te verstrekken voor onderhoudswerkzaamheden aan de N279 tussen Asten en Veghel. De N279 is de provinciale weg tussen Horn (Limburg) en ‘s-Hertogenbosch. De N279 tussen Asten- Veghel (km 33.950 – km 33.700 en km 49.050- km 52.250) is op diverse assets aan (groot) onderhoud toe. Het beoogde doel is het veilig maken en beschikbaar houden van de N279 tussen Asten en Veghel. Met deze opdracht worden de volgende subdoelstellingen beoogd:
• Het technisch optimaal laten functioneren van de weg gedurende een periode van tenminste tien jaar. Het uit te voeren werk in deze aanbesteding van de provincie Noord-Brabant is gelegen op de N279 Asten – Veghel, km 33.950 – 37.700 en km 49.050 – 52.250. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– Civieltechnische werken
– Opruimingswerken
– Verhardingen
– Wegbebakeningen / Afschermingsvoorziening
– Werken van algemene aard

Het gehele werk moet uiterlijk 1 november 2023 worden opgeleverd. De onderhoudstermijn bedraagt zes kalendermaanden voor de civieltechnische werkzaamheden. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd.
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan moet rekening gehouden worden met de volgende bijwoonpunten:
– Goedkeuring verkeersplan;
– Aanbrengen wegafsluitingen;
– Aanbrengen omleidingsroutes;
– Uitzetten reparatievakken.
– Aanbrengen asfaltconstructie;
– Uitzetten belijningen.

Het contract wordt uitgevoerd op basis van een RAW contract onder de voorwaarden van de UAV 2012. De aanbesteder respectievelijk opdrachtgever verklaart bij deze openbare nationale procedure het aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) van toepassing en in het RAW-bestek zijn de UAV-2012 van toepassing verklaard. Dientengevolge zijn de termen en definities welke in het ARW 2016 en de UAV-2012 zijn vastgelegd ook van toepassing op alle documenten die in het kader van (de aanbesteding van) dit werk zijn opgesteld. Om te bepalen welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan worden de kwaliteits- en prijscriteria in verband met elkaar gebracht in de eindberekening. Het berekeningsresultaat van het berekeningsmodel is de ‘Evaluatieprijs’ conform de formule: EP = IP – Qtot
Hierin is:
EP = Evaluatieprijs in Euro
IP = Inschrijvingssom in Euro (conform Inschrijvingsbiljet)
Qtot = Totaal behaalde kwaliteitswaarde in Euro
De inschrijving die op grond van dit berekeningsmodel de laagste evaluatieprijs (EP) heeft, is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI).

Bron: Tenderned vrijdag 14 april 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/294940

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 17 april 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *