Grond Weg en Waterbouw & groenwerken – Grevelingen – Staatsbosbeheer – Aanbestedingsnieuws

Grond Weg en Waterbouw & groenwerken – Grevelingen – Staatsbosbeheer

©Staatsbosbeheer 2022

Toen ons land werd gekenmerkt door een tekort aan bos en toename van zandverstuivingen, werd Staatsbosbeheer opgericht. Op 21 juli 1899 en door het ministerie van Landbouw, om precies te zijn. Daarmee schrijft Staatsbosbeheer al ruim 100 jaar geschiedenis op het gebied van natuur. In 1998 is Staatsbosbeheer verzelfstandigd, voortaan een Rechtspersoon met wettelijke taak (RWT). Staatsbosbeheer staat voor de taak om de aankomende jaren vele nieuwe opdrachten uit te (laten) voeren in het kader van onder andere inrichting en onderhoud recreatieve voorzieningen inclusief wegen en paden, oevers en oeverlanden,  ‘Natuurherstel’ naar aanleiding van reparatie van de stikstofschades, de stikstofproblematiek. Door derden, in hoofdzaak het civiele provinciebestuur van de provincies Zeeland en Zuid-Holland en Gemeenten daarin, zijn hiertoe gelabelde financiële middelen, budgetten, beschikbaar gesteld. In principe worden al deze nieuwe opdrachten voortvloeiend uit het initiatief ‘Natuurherstel’ aanbesteed middels een groep Meerjaren Raamovereenkomsten (ROk’s) die nu aanbesteed worden. Naast opdrachten, die voortkomend uit zgn. gelabeld geld, kunnen ook opdrachten uit het reguliere beheer van de natuurterreinen in deze ROk’s worden uitgezet.

De opdracht (nadere opdrachten) bestaat uit het verrichten van werken en diensten in de sectoren ‘Grond Weg en Waterbouw’ en ‘Groenwerken’ in natuurterreinen in het deelgebied Grevelingen, meestal in eigendom van Staatsbosbeheer.  Staatsbosbeheer wil met deze openbare Europese aanbesteding meerjaren raamovereenkomsten (hierna te noemen ROk’s) sluiten met maximaal tien opdrachtnemers, bij voorkeur regionale MKB bedrijven.

De voorkeur voor regionale bedrijven komt voort uit de gedachte dat mogelijk deze bedrijven de terreinen kennen, “Thuis zijn in de streek”, en dat zo de rij-, vaar- en reisafstanden worden beperkt en dit laatste vormt ook een duurzaamheidsaspect. Met een aantal van tien partners in de groep ROk’s wordt voldoende concurrentiedruk verwacht.

De opdrachten uit deze ROk’s zijn werken en diensten in de sectoren Grond Weg en Waterbouw (hierna te noemen GWW) en Groenwerken (hierna te noemen Grw.n) bij SBB-Grevelingen.

Het betreft– kort samengevat – de uitvoering van alle voorkomende werkzaamheden in de sectoren Grond, Weg en Waterbouw en Groenwerken, behoudens de uitzonderingen genoemd in par. 1.2.2.

De nadere opdrachten worden, gedurende de uitvoeringsfase, in de nadere offerteaanvragen volledig en nauwkeurig omschreven. Deze nadere opdrachten kunnen omvatten een reeks van verschillende werkzaamheden die tezamen een geheel werk of volledige dienst omvatten. Het betreft werkzaamheden zoals onder andere (niet limitatieve opsomming):

 • Planten bosplantsoen, soms ook laanplantsoen;
 • Grondverzet, in kleinere of grotere volumes;
 • Aanleg of verwijderen van fiets- / wandelpaden;
 • Klein- en groot onderhoud recreatieve infrastructuur en -voorzieningen;
 • Verzamelen en afvoeren recreatief vuilnis en afvalstoffen
 • (Klepel-)Maaien van vegetatie en opslag van bomen en struiken;
 • Vervangen en/of nieuw plaatsen rasters;
 • Beheer watergangen, poelen, plassen en open wateren, onderwaterbodems, opschonen, uitdiepen, herprofileren etc.
 • Bosrandbeheer;
 • Exotenbestrijding, als het niet onder een van de reeds bestaande andere overeenkomsten valt;
 • Vegetatiebeheer, als het niet onder een van de reeds bestaande andere overeenkomsten valt.

Vaak gaan al deze werkzaamheden vergezeld van een aantal nadere bepalingen en eisen, ook beschreven in de nadere offerteaanvragen, met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden (opsomming niet limitatief):

 • de aanwezigheid van, het ontzien van, beschermde soorten planten en dieren,
 • ecologische belangen en risico’s in het algemeen en/of specifiek,
 • aanwijzingen t.b.v. recreatieve aspecten,
 • aanwijzingen t.a.v. het waterhuishoudkundige systeem,
 • aanwijzingen m.b.t. milieuhygiënische aspecten,
 • aanwijzingen t.b.v. omgaan met de belangen van (landbouw-)verkeer,
 • belangen op het vlak van aardkundige, archeologische en cultuurhistorische waarden,
 • aanwijzingen t.a.v. communicatie, in iedere vorm, over dit werk en de voorbereidingen daartoe, met pers en andere media, (buurt )bewoners en andere derden.
 • etcetera

De aanbestedende dienst heeft gekozen voor een openbare procedure. Dit betekent dat alle inschrijvers die aan de eisen voldoen een inschrijving kunnen indienen. Alle Inschrijvingen worden beoordeeld op grond van het gunningscriterium ‘laagste prijs’ . De tien inschrijvers met de hoogste totaalscore komen voor gunning van de opdracht in aanmerking.

Bron: Tenderned dinsdag 9 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269326

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *