Groenvoorziening en terreinonderhoud Aeres locaties – Aanbestedingsnieuws

Groenvoorziening en terreinonderhoud Aeres locaties

Tekening; Aeres

Met deze aanbesteding beoogt Aeres drie leveranciers te contracteren (één per perceel) ten behoeve van het onderhoud van groenvoorziening en terrein voor de aangegeven locaties Aeres. Een en ander vindt plaats op basis van een verrichtingenbestek (beheergroepen en frequenties). Daarnaast kan er in aanvulling incidenteel sprake zijn van het op afroepbasis afnemen van aanvullende werkzaamheden. Na afprijzing van de verrichtingenbestekken is het altijd mogelijk dat er door locaties (op termijn) afwijkende wensen worden geuit. Dit kan gevolgen hebben voor de frequenties en opgenomen beheergroepen. Werkzaamheden op projectbasis ten aanzien van groen of terrein vallen buiten scope van deze opdracht. Hiervoor ontvangen gecontracteerde partijen te gelegener tijd echter wel een offerteaanvraag. Het staat opdrachtgever vrij hiervoor indien gewenst ook andere marktpartijen te benaderen. Er zijn in totaal 18 locaties edoch niet alle locaties maken deel uit van de aanbesteding. De percelen betreffen een geografische opdeling te weten:
Perceel 1 (Noord): onderhouden groenvoorziening en terreinen; incidentele werkzaamheden op afroepbasis
Perceel 2 (West): onderhouden groenvoorziening en terreinen; incidentele werkzaamheden op afroepbasis
Perceel 3 (Oost): onderhouden groenvoorziening en terreinen; incidentele werkzaamheden op afroepbasis

Bij alle percelen is sprake van een wachtkamerovereenkomst (zie separate bestanden). Inschrijven op deze aanbesteding betekent automatisch
aanvaarding van het aangaan van de voor betreffend perceel relevante wachtkamerovereenkomst mocht u hiervoor kwalificeren.

Aeres is de enige groene kennisinstelling in Nederland die onderwijs, praktijkgericht onderzoek en commerciële kennisintensieve dienstverlening aanbiedt op alle niveaus: van praktijkonderwijs, vmbo, mbo en hbo, tot trainingen voor professionals en hulp bij personeelsvraagstukken. De instellingen van Aeres hebben elk hun eigen aanpak en karakter, passend bij hun werkveld. Dat heeft voor de inschrijver de consequenties dat náást het onderhouden van de tuinen zal de opdrachtnemer tevens worden gevraagd te voorzien in stageplekken resp. als leerbedrijf te fungeren.
Onderhoud van de tuinen kan deels met leerlingen worden gedaan (als onderdeel van het lesprogramma). Opdrachtnemer zorgt voor de
kwaliteitsborging van het onderhoud. Dit kan voor u interessant zijn vanwege het evt. scouten van nieuwe krachten. De contextrijke leersituatie geeft de leerling/student een krachtige leerervaring.
Dit betekent dat opdrachtnemer op verzoek van Aeres leerlingen (beperkte groep) laat meelopen en de mogelijkheid geeft bij de werkzaamheden te assisteren met behulp van Aeres gereedschappen dan wel motorisch gereedschap van de opdrachtnemer. Het betreft in dit geval een leersituatie op school en geen stage bij het bedrijf. In de inschrijfsom of facturatie op latere momenten hoeft geen rekening gehouden te worden met werk dat door leerlingen gedaan wordt aangezien het werk van de leerling enkel gebaseerd is op een oefensituatie en niet meetelt als arbeid.

Op 1 oktober 2019 van 9.00 tot 16.00 uur heeft u de gelegenheid de locaties te bezoeken. Vóór de terreinen van de locaties bekeken kunnen worden, dient u zich bij de receptie van betreffende locatie te melden. Vervolgens kunt u de terreinen zelfstandig dan wel onder begeleiding
bekijken om een goed beeld van de locaties binnen een perceel te krijgen.

Bron: Tenderned 17 september 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/175261

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *