Globale visuele weginspectie Ede – Aanbestedingsnieuws

Globale visuele weginspectie Ede

Schade aan de Veenderweg Ede (Opnamedatum april 2019). Foto: Google Streetview

Vanaf 2017 voert de gemeente Ede weginspectie uit door de schades aan de verhardingen vast via schadebeeldregistratie. Hierbij worden de schades conform de CROW-publicatie in de kaart getekend. Naast de CROW-schadebeelden worden er ook nog een paar andere zaken bij de inspectie meegenomen, zoals de reparatievakken, openstaande lassen en de kwaliteit van de elementen. Het doel hiervan is de schades beter in beeld te hebben, waardoor de voorbereiding van de werkzaamheden makkelijker kunnen en er ook analyses op de ontwikkeling van de schades kan plaatsvinden. De hoofdwegen worden jaarlijks geïnspecteerd en de overige wegen worden één keer per twee jaar geïnspecteerd. Bij de inspectie worden de reeds bekende schadebeelden meegenomen en alleen de schades die veranderen worden in omvang of ernst worden gemuteerd de andere schades behouden hun oude begindatum. De wegvakonderdelen die geïnspecteerd moeten worden dienen een inspectiedatum te krijgen. Deze datum is de datum dat buiten de toestand geconstateerd is.

De aanbestedende dienst benadrukt dat zij ernaar heeft gestreefd organisatorische ontwikkelingen en voorgenomen maatregelen zo volledig mogelijk in beeld te krijgen en te omschrijven en, daarmee rekening houdend, naar beste kunnen een prognose heeft gemaakt van de onder de raamovereenkomst af te nemen weginspecties. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de geraamde afname slechts een indicatie betreft van het volume dat door de aanbestedende dienst zal worden afgenomen. De geraamde waarde voor de af te sluiten overeenkomst is vastgesteld op €113.000,- per jaar, voor een totaal van €452.000,-. De maximale afname is vastgesteld op €680.000,- over de looptijd van de overeenkomst. De opdrachtgever wil met deze aanbesteding een opdrachtnemer/partner contracteren die de komende twee jaar alle verhardingen inspecteert. De opdrachtgever staat open voor nieuwe innovaties en technieken en manier van uitvoering. De gemeente Ede volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. De inschrijving met de laagste prijs, die voldoet aan alle gestelde eisen en criteria, is de
economisch meest voordelige inschrijving en komt voor gunning van de opdracht in aanmerking.

Bron: Tenderned donderdag 5 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260783

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *