Elektrische en hybride dienstvoertuigen VR Zaanstreek-Waterland – Aanbestedingsnieuws

Elektrische en hybride dienstvoertuigen VR Zaanstreek-Waterland

Foto: 3xPstudio

De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VRZW) is een gemeenschappelijke regeling die wordt bestuurd door de acht burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De organisatie is een samenvoeging van de brandweer, de GHOR, de meldkamer brandweer en (onderdelen van) gemeentelijke afdelingen. Samen wordt gebouwd aan het verwezenlijken van een belangrijk doel:  ervoor zorgen dat iedere burger in de regio zich veilig kan voelen en weet dat hij of zij kan rekenen op adequate zorg als dat nodig is. Het verzorgingsgebied van VRZW loopt grofweg in een driehoek van Westzaan, Landsmeer tot Oosthuizen.

De aanbestedende dienst is op zoek naar een opdrachtnemer die elektrische dienstvoertuigen kan leveren voor:

– Personenvoertuigen voor de volgende RDC segmenten

• segment B Hatchback
• segment C Hatchback
• segment C SUV/MPV

– Bedrijfsvoertuigen tot 3500 kg voor de volgende N-Commercials segmenten RDC:

• bedrijfswagen segment A
• bedrijfswagen segment B

De aanbestedende dienst is tevens op zoek naar een opdrachtnemer die hybride voertuigen kan leveren voor het het RDC segment C SUV/MPV.

De voertuigen en aanverwante leveringen dienen te voldoen aan het bijgevoegde Programma van Eisen (bijlage 7).

NDR: Neen, in tegenstelling tot wat aanbesteder hier schrijft is het niet bijlage 7 dat het PvE bevat maar bijlage 10. Maar ook met bijlage 10 is het niet helemaal koosjer hij staat er tweemaal in. Welke het moet zijn, geen idee ze zijn verschillend en de grootste bevat wat commentaren waarvan wij van Aanbestedingsnieuws ons niet geroepen voelen om te gaan bepalen of dat in het kleinere document verwerkt is. Hier heeft de aanbestedende dienst dus nog wat werk aan, de gegadigde trouwens ook want als gegadigde wordt je geacht de aanbesteder van onvolkomenheden op de hoogte te stellen. 

Voorts dient inschrijver (combinatie) voor iedere derde waarop een beroep wordt gedaan om aan de gestelde geschiktheidseisen te voldoen bij zijn inschrijving een ondertekende ‘Verklaring Middelen Derde’ (bijlage 7) over te leggen.

In hetzelfde document blijkt dus dat bijlage 7 ook bekend is als “Verklaring middelen derde”. Wel goed vinden wij het benoemen van de bijlagen in de tekst, dat mankeert er vaak aan, maar hier niet. Hier was een lijst van bijlagen wel gewenst geweest dan was de fout ook voor publiceren duidelijk geworden. 

VrZW heeft de opdracht onderverdeeld in de volgende percelen:

Perceel 1: personenauto’s met elektrische aandrijving RDC segment B Hatchback
Perceel 2: personenauto’s met elektrische aandrijving RDC segment C Hatchback
Perceel 3: personenauto’s met elektrische aandrijving RDC segment C  SUV/MPV
Perceel 4: personenauto’s met hybride aandrijving RDC segment C SUV/MPV
Perceel 5: Bedrijfsvoertuigen met elektrische aandrijving RDC N-Commercials bedrijfswagen segment A
Perceel 6: Bedrijfsvoertuigen met elektrische aandrijving RDC N-Commercials bedrijfswagen segment B
Voor alle percelen geldt dat onderhoud optioneel is.

De Aanbestedende Dienst wenst per perceel een raamovereenkomst aan te gaan met één Opdrachtnemer (als bedoeld in artikel 2.142 Aw) en is daartoe op zoek naar een Opdracht-nemer die elektrische en/of hybride dienstvoertuigen levert als genoemd in paragraaf 2.3, inclusief de mogelijkheid tot preventief en/of correctief onderhoud.

De doelstelling van de openbare aanbesteding is de aanschaf van elektrische  en/of hybride dienstvoertuigen conform de aanbestedingsstukken:

  • Waarbij de aanbestedende dienst maximaal word ontzorgd;
  • Tegen zo laag mogelijke totale integrale kosten;
  • Waarbij duurzaamheid en kwaliteit (betrouwbaarheid, rijcomfort en veiligheid) een prominente rol spelen.

De looptijd van de af te sluiten overeenkomst gaat in op 1 augustus 2022. De overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële duur van twee jaar.  De aanbestedende dienst heeft de mogelijkheid om de overeenkomst per perceel twee keer onder dezelfde voorwaarden te verlengen met een periode van maximaal twaalf maanden. Elektrische voertuigen zijn nog weinig en hybride voertuigen nog helemaal niet in gebruik bij de aanbestedende dienst. Ook is er nog niet compleet in beeld hoeveel van deze voertuigen afgenomen gaan worden. De inzet van operationele elektrische en hybride voertuigen staat nog in de kinderschoenen. Dit maakt het lastig om de opdracht thans goed te ramen, althans op de meest optimale wijze te ramen. De aanbestedende dienst heeft echter wel behoefte aan dergelijke voertuigen en moet de elektrische en hybride voertuigen nu en in de toekomst kunnen aanschaffen.

Een inschrijver kan een inschrijving indienen voor één of meerdere percelen. Indien een inschrijver een inschrijving indient voor meerdere percelen, dan dient inschrijver per perceel een complete inschrijving in te dienen. De inschrijver dient bij zijn inschrijving in het UEA (Deel II, onderdeel A) aan te geven voor welke percelen hij een inschrijving indient. Inschrijven met varianten is wel toegestaan.  Eén inschrijver kan met meerdere merken/typen per perceel inschrijven. Het is niet toegestaan voor één inschrijver om met meerdere uitvoeringen van hetzelfde merk/type in te schrijven. Alle inschrijvingen van inschrijvers die niet zijn uitgesloten van de aanbestedingsprocedure en die door VrZW geldig zijn bevonden, worden beoordeeld aan de hand van het gunningscriterium de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (emvi) op basis van de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned donderdag 6 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260715

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *