Glasbewassing gemeente Sittard-Geleen – Aanbestedingsnieuws

Glasbewassing gemeente Sittard-Geleen

Foto: pixabay.com

Momenteel heeft de gemeente Sittard-Geleen een overeenkomst voor de glasbewassing welke op 1 januari 2023 expireert.
Daarnaast is Vidar op 1 januari 2021 gestart. Vidar is de nieuwe naam voor de sociale diensten van de gemeente Sittard-Geleen, gemeente Beek, gemeente Stein, van het leerwerkbedrijf Vixia B.V., het Participatiehuis en van het Werkgeversservicepunt Westelijke Mijnstreek. Mensen kunnen bij Vidar terecht voor het vinden van werk, ontwikkelen van vaardigheden en ondersteuning bij inkomen. De gebruikerspanden van Vidar worden geïntegreerd in onderhavige aanbesteding, zodat alle gebruikerspanden van de gemeente Sittard-Geleen zijn opgenomen in één af te sluiten overeenkomst.  Onder glaswassen wordt verstaan: het reinigen van (separatie)glas (zowel de binnen- als ook de buitenzijde), gevel- en wandpanelen inclusief de directe omlijsting (kozijnen), met gebruikmaking van de juiste methodiek en het juiste reinigingsmiddel. Onder omlijsting wordt in dit geval verstaan: het gehele raamwerk waarin ramen en deuren gevat zijn. Separaat aangebrachte vensterbanken maken hier tevens deel van uit. De opgegeven oppervlakten bestaan uit de oppervlakte van het glas, inclusief de directe omlijsting en eventuele beplating. De directe omlijsting dient schoongemaakt en in de prijs verdisconteerd te worden.

Als fouten worden aangemerkt: niet of onvoldoende verwijderd vuil. Onder vuil wordt in deze verstaan: uitwerpselen van vogels/insecten, plakbandresten, stickers- en lijmresten, methodefouten (o.a. lekstrepen, vegen) en spinrag. Verfspatten valt niet onder de definitie van vuil. Lekstrepen en of morswater op onderliggende beplating, vensterbanken, meubilair etc. dient
eveneens te worden verwijderd.

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met één dienstverlener die verantwoordelijk is voor de glasbewassing van alle gebruikerspanden (incl. Vidar) van de gemeente Sittard-Geleen. Voor een kwantitatief afnameoverzicht verwijst aanbesteder u naar het prijzenblad  waarin informatie m.b.t. werkzaamheden, gebouwen, en frequenties per jaar, staan vermeld. De cijfers uit het prijzenblad vormen de basis voor de aanbesteding. Er kunnen echter geen rechten aan ontleend worden. Daarbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat de opgaven in de toekomst kunnen fluctueren om diverse redenen (voorbeeld: locaties komen erbij, locaties gaan ervan af, fusies van opdrachtgevers, verdiepingen worden gesloten of juist geopend, wijziging van de frequentie van bewassing)
De (uitvoerings)eisen zijn opgenomen in het Programma van Eisen. Dit zijn eisen aan de uitvoering van de opdracht. De inschrijver dient op het moment van inschrijving en tijdens het looptijd van de overeenkomst te voldoen aan alle eisen. Het niet (kunnen) voldoen aan één van deze eisen, leidt automatisch tot uitsluiting van de inschrijving.

Op 23 augustus om 9.30 uur zal een schouw worden georganiseerd. De schouw start bij de Stadswinkel Geleen. Op deze dag worden geïnteresseerde inschrijvers in de gelegenheid gesteld een aantal gebouwen te bezoeken om de gebouwen van binnen te bekijken. Bij deze schouwing zullen inhoudsdeskundigen van de opdrachtgever aanwezig zijn om de
schouwing te begeleiden.
De volgende gebouwen zullen deel uitmaken van de schouwing:
– Stadswinkel Geleen, Markt 1, 6161 GE Geleen
– Glanerbrook, Kummenaedestraat 45 6165 BT Geleen
– Veligheidshuis, Geleenbeeklaan 2, 6166 GR Geleen
– Stadhuis Sittard, Hub Dassenplein 1, 6131 LB Sittard
– Vidar, Millenerweg 2-4, 6136 KW Sittard
De buitenzijde van alle gebouwen kan geïnteresseerde inschrijver op eigen gelegenheid bekijken.
Indien u aanwezig wilt zijn, dan dient u zich uiterlijk 18 augustus 2022 via de berichtenmodule van Tenderned aan te melden bij de contactpersoon van deze aanbesteding. Bij deze aanmelding dient u aan te geven welke personen incl. de
functienaam deelnemen aan de schouw. Er mogen maximaal twee personen per gegadigde deelnemen. Bij de schouw is er (beperkte) gelegenheid tot het stellen van vragen. Mondelinge antwoorden binden de aanbestedende dienst niet. Indien een antwoord of uitleg relevant is, kan de gebondenheid ervan worden bewerkstelligd doordat de inschrijver de gestelde vragen
(ook) schriftelijk indient, waarna alle inschrijvers, binnen de daarvoor geldende termijnen, een schriftelijke reactie van de aanbestedende dienst tegemoet mogen zien.

Het onderwerp van de aanbesteding is te typeren als een dienst. Gezien de opdrachtwaarde, de aard van de opdracht, het niet kunnen formuleren van proportionele selectiecriteria en de relatief eenvoudige opzet van deze aanbesteding is gekozen voor een openbare procedure. Het indienen van varianten en/of alternatieve inschrijvingen is niet toegestaan. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van vier jaar met een eenzijdige verlengingsoptie van tweemaal één jaar. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2023. Het is mogelijk dat deze datum door onvoorziene omstandigheden verschoven wordt. De daadwerkelijke ingangsdatum wordt opgenomen in de opdrachtbrief. De opdracht wordt gegund op grond van de naar het oordeel van aanbestedende dienst economisch meest voordelige inschrijving. De economische meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van: beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned vrijdag 5 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269071

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *