Geheimhouding Feyenoord City aanbesteding hernieuwd – Aanbestedingsnieuws

Geheimhouding Feyenoord City aanbesteding hernieuwd

Ondanks een WOB-verzoek betreffende de openbaarmaking van de aanbestedingsprocedure rond de gebiedsontwikkeling voor Feyenoord City (voor het bouwen van een tweede Kuip), heeft de Raad van Rotterdam een geheimhoudingsverklaring getekend.Het voorstel is van de oprichting van een complete woonbouwwijk alsmede een nieuw stadion op loopafstand van de oude Kuip.

Het bestuur van Rotterdam verwantwoordt dat gelet op artikel 25 Gemeentewet jo. artikel 10, eerste lid, onder c, Wet openbaarheid van bestuur, en artikel 10, tweede lid, onder b en g, van de Wet openbaarheid van bestuur. Aanbestedingsnieuws schreef al eerder over de Feyenoord City gebiedsontwikkeling. BAM en Besix waren al in beeld als uitvoerders van het project. De aanbesteding wordt uigevoerd door een private Stichting. Zie ons eerdere verslag op: Feyenoord City voortgangrapportage: Bam en Besix en Aanbesteding nieuwe Kuip Feyenoord in de planning

Dat plan ontmoette veel weerstand maar is nadien met zo veel geheimzinnigheid bekleed dat het niet duidelijk is wat de gang van zaken nu is rond de aanbesteding. Dit wordt echter opzettelijk geheim gehouden om derden niet te bevoordelen, zo stelt de gemeen

te. Het getuigt van een gebrek aan transparantie, in strijd met het transparantiebeginsel van de Aanbestedingswet. De stukken zijn wel aan raadsleden toegestuurd, maar die moesten daartoe een geheimhoudingsverklaring tekenen.

De nu geheimgehouden bijlagen betreffen:

1. Koopovereenkomst Parkstad-Zuid (aankoop grond van gemeente door stichting)
2. Verkoopovereenkomst Parkstad-Zuid (verkoop door stichting aan AM)
3. Brief aan AM Put-Call optie
4. Raamovereenkomst Feyenoord City tussen stichting en gemeente
5. Notitie scenario’s en financiële verdeling (‘de waterval’)
6. Leningsovereenkomst met consortiumpartners

Contracten en daarin vervatte afspraken worden normaal gesproken niet openbaar gemaakt. Dat is bij de nu aangeboden contracten ook het geval. Bij het contract in bijlage 2 is de gemeente geen directe partij. De contracten over de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City bevatten bedrijfsinformatie van de contractpartners. Bedrijfsinformatie kan op grond van de Wob uitgesloten worden van openbaar worden. Openbaarmaking van de informatie kan bovendien de financiële belangen van de gemeente en haar partners schade toebrengen. Geheimhouding heeft verder als doel onevenredige bevoordeling van derden te voorkomen omdat er
sprake is van een lopende ontwikkeling van een bouwplot. De betrokken partners hebben bezwaar gemaakt tegen openbaarmaking van de documenten. Om deze redenen verstrekken wij u bijlagen 1, 2 en 3 onder oplegging van geheimhouding krachtens artikel 25, tweede lid, Gemeentewet en artikel 10, eerste lid, onder c, en tweede lid, onder b en g, van de Wet openbaarheid van bestuur.

Omdat de gronden voor geheimhouding sindsdien ongewijzigd zijn (financiële belang gemeente en onevenredige bevoordeling derden), stellen wij uw raad voor de geheimhouding van deze documenten niet op te heffen. Nadat uw raad zich heeft
uitgesproken, kunnen wij het Wob-verzoek afdoen.

In het DO dat eerder bekend werd gemaakt stond nog juist dat het proces groter draagvlak zou vinden als het transparanter was:

Er lijkt sprake van een toename in het draagvlak nu weer meer duidelijkheid over het project geboden kan worden. Het bekendmaken van het DO voor het stadion en de bijeenkomsten over het Masterplan dragen daaraan bij. Dat voedt het vertrouwen dat als
er straks meer duidelijkheid kan worden geboden over bijvoorbeeld de financiering van het nieuwe stadion,
de inhoud van de businesscase en de omvang van de bouwkosten, dit waarschijnlijk leidt tot meer draagvlak
voor de ontwikkeling van Feyenoord City. Niettemin blijven communicatie en participatie belangrijke aandachtspunten om in de gaten te houden met oog voor verschillende benaderingen per doelgroep.

In een eerdere planning in het Gemeentelijke Position Paper zag Aanbestedingsnieuws dat de Bouw gepland stond voor 1 december 2020 en op 1 januari 2023 zou het nieuwe stadion geopend moeten worden. Daarin vinden we ook dat er voor de bouw van het project maximaal 40 miljoen is uitgetrokken door de Raad.

Voor de realisatie en exploitatie van het stadion worden van de gemeente gevraagd om inbreng van eigen vermogen van
maximaal €40 miljoen.Voor de medewerking hieraan wil de gemeente ook duidelijke afspraken over de herontwikkeling
van de Kuip en de afwikkeling van de huidige lening aan Feijenoord Stadion NV (zie paragraaf 3.4). De erfpachtovereenkomst is uiteraard ook onderdeel van de exploitatie van het nieuwe stadion.

©Rotterdam 2020

 

 

e

Nieuwe Kuip
©Rotterdam 2018

 

 

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *