Gebiedsgericht contract Wijkvernieuwing Selwerd – Groningen – Aanbestedingsnieuws

Gebiedsgericht contract Wijkvernieuwing Selwerd – Groningen

In Selwerd wordt onder de noemer wijkvernieuwing Sunny Selwerd gewerkt aan verschillende doelstellingen om de bewoners van de wijk gezonder en gelukkiger te maken. Een voorwaarde hiervoor is een veilige en prettige leefomgeving.
De fysieke omgeving in Selwerd scoort echter onder het stedelijk gemiddelde. De herinrichting van openbare ruimte in de wijk loopt daarom als een rode draad door de wijkvernieuwing. We willen daarmee de stoepen, straten, pleintjes en speelvelden een kwaliteitsimpuls geven, groen toevoegen en de openbare ruimte toekomstbestendig inrichten. In Selwerd-Zuid geven we dit concreet vorm. We grijpen een unieke kans aan om werk-met-werk te maken: gelijktijdig met de herinrichting van de
openbare ruimte leggen we ook een warmtenet aan. Hierdoor kunnen we direct met bewoners in gesprek over de aansluiting van particuliere woningen op dit warmtenet. Hiermee zijn we koploper op het gebied van de verduurzaming van grondgebonden/particuliere woningen. Door gelijktijdig met de aanleg van de warmteleidingen ook een herinrichting uit te voeren, besparen we geld, beperken we de overlast en gaan we effectief en efficiënt te werk. Daarvoor werken we samen met WarmteStad. Ditzelfde geldt voor Selwerd-West en Oost. De hoofdinfrastructuur van het warmtenet loopt vanaf de
Mispellaan door de Esdoornlaan, en van daaruit richting het oosten door de Bottelroosstraat en richting het westen door de Maluslaan, Elzenlaan en Duindoornstraat. In Selwerd-Oost legt WarmteStad vooruitlopend op de herinrichting het warmtenet aan vanaf de Beukenlaan door de Populierenlaan en Kornoeljestraat. De herinrichting wordt gecombineerd met de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden van corporatie De Huismeesters en mogelijk met de aanleg van een deel van het warmtenet vanuit de Beukenlaan door de Populierenlaan naar het zuiden. Er staan nog circa vijf projecten in het kader van Wijkvernieuwing Selwerd op de planning. Daarvoor wordt naar verwachting eind 2022/begin 2023 de eerste nadere  opdracht verstrekt en de laatste halverwege 2025. Dit is slechts een indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor de projecten voortkomend uit de af te sluiten raamovereenkomst dienen de gecontracteerde partijen per project (deelopdracht) een samenwerking te vormen met een erkende aannemer van de Erkenningsregeling van WarmteStad, waarbij de erkende aannemer als onderaannemer optreedt. Indien een gecontracteerde partij zelf op de lijst met erkende aannemers staat mag deze partij zelf de werkzaamheden met betrekking tot het warmtenet uitvoeren.

In deze aanbesteding zal worden gewerkt met een plafondprijs. Deze plafondprijs is gebaseerd op de geraamde waarde van het project Selwerd-Zuid. Voor de deze aanbesteding is voor wat betreft de 1e deelopdracht een totaal plafondprijs vastgesteld van: €4.100.000,- (excl. BTW). Iedere inschrijving met een inschrijfprijs hoger dan het plafondbedrag is ongeldig en wordt terzijde
gelegd. Het genoemde plafondbedrag geldt enkel voor de eerste nadere opdracht voor Selwerd-Zuid. Voor nadere opdrachten binnen de raamovereenkomst is de aanbestedende dienst bevoegd om telkens een afwijkend plafondbedrag vast te stellen, afgestemd op het betreffende project.

De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om de toekomstige projecten vanuit de wijkvernieuwing in Selwerd met als hoofdcomponent civieltechnische werkzaamheden in de markt te zetten als raamovereenkomst. De keuze voor het aantal opdrachtnemers (minimaal drie en maximaal vijf partijen) is gebaseerd op de grootte van het werkaanbod en de financiële omvang van de nadere opdrachten. Deze nadere opdrachten worden verstrekt op basis van minicompetitie.

Bron: Tenderned woensdag 24 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/270186

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *