Fietsbrug BorgharenMaastricht – Aanbestedingsnieuws

Fietsbrug BorgharenMaastricht

Projectlocatie. Foto © Gemeente Maastricht

De aanbesteder, de gemeente Maastricht  wenst een fiets- en voetgangersverbinding te realiseren welke de noordoostzijde van
de stad verbindt met Borgharen, het Rivierpark Maasvallei en het achtergelegen gebied. De ambitie om deze verbinding te realiseren is lang gekoesterd en de publieke waarde daarvan is vastgelegd in diverse beleidskaders van de provincie Limburg en de gemeente Maastricht, inclusief de samenwerkende Grensmaasgemeenten. Met de realisatie van deze verbinding worden fiets- en wandelroutes aan beide zijden van de Maas met elkaar verbonden en wordt een directe koppeling van de recreatieve fietsroutes van het Heuvelland via Geusselt, Buitengoed Geul & Maas (voorheen Landgoederenzone), Rivierpark Maasvallei (Grensmaas) en de Belgische Kempen gemaakt. Daarmee wordt de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van het gebied vergroot en dit draagt bij aan de realisatie van een grensoverschrijdend euregionaal Rivierpark Maasvallei. Deze verbinding is echter niet alleen vanuit recreatief perspectief van belang. Ook als utilitaire fietsverbinding is deze van betekenis, omdat daarmee vanuit de dorpen Borgharen en Itteren een korte(re), veilige en aantrekkelijke fietsroute naar de binnenstad van Maastricht wordt gerealiseerd. De realisatie van de brug is gezien de locatie, de vigerende wet- en regelgeving en omgevingsfactoren een complexe opgave. Er is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd waarin de diverse relevante aspecten
zijn onderzocht. Op basis van een variantenstudie en multicriterianalyses is gekozen voor een variant waarbij een vrij
liggende en hoogwatervrije (maar overstroombaar bij extreme hoogwaterafvoeren) oversteek over de Maas ter hoogte van rivierkilometer 15,75. Rijkswaterstaat is nauw betrokken geweest bij de haalbaarheidsanalyse wat heeft geresulteerd in een principeakkoord van Rijkswaterstaat voor deze variant. 

Het project behelst de voorbereiding, het ontwerp en realisatie van een fiets- / voetgangersverbinding over de Grensmaas ter hoogte van rivierkilometer 15.75, inclusief de aansluiting op de aangrenzende fiets- / voetgangerspaden. Daarbij is de hoogte van de onderkant van het brugdek, zoals weergegeven in de voorkeursvariant in de haalbaarheidsstudie van 46.260+NAP, een harde randvoorwaarde in verband met de doorvaarbaarheid met een meetvaartuig van Rijkswaterstaat, ook bij hoge afvoeren.
De totale projectkosten worden geraamd op twee miljoen driehonderdduizend (2.300.000) euro, exclusief btw. In dit bedrag zijn alle projectkosten opgenomen, dat wil zeggen inclusief de historische projectkosten, de interne apparaatskosten van de aanbesteder, onderzoek en advies tot op heden, de geraamde kosten voor de bouwteamfase en de geraamde kosten voor de realisatie. De aanbesteder heeft 26 mei 2020 voor het project “Fietsbrug Borgharen” definitief een subsidie verkregen van een miljoen honderdvijftigduizend (1.150.000) euro exclusief btw van de provincie Limburg (zijnde 50% totaalbudget). Hiermee is het project financieel ook haalbaar geworden. De aanbesteder wenst het project zo spoedig mogelijk binnen een reële planning en binnen het beschikbare budget te realiseren.

De aanbesteder wil de voorbereiding van het project in een bouwteam uitvoeren. De voornaamste reden hiervoor is dat de aanbesteder deskundigheid ten aanzien van de uitvoering wil borgen in de voorbereiding c.q. het ontwerp en zich wil verzekeren van een voorspelbare, beheerste en vlotte realisatie zonder ongewenste gebeurtenissen. De aanbesteder wil met deze aanbestedingsprocedure een ondernemer selecteren welke als hoofdaannemer het kunstwerk ontwerpt op basis van een bouwteam, vergunningen aanvraagt en het werk vervolgens ook realiseert, na ondertekening van de Aannemingsovereenkomst.De opdrachtverlening aan de te selecteren ondernemer valt uiteen in een bouwteam- / ontwerpfase
en een realisatiefase. Na definitieve gunning zal een bouwteamovereenkomst gesloten worden conform de bouwteamovereenkomst voor de bouwteamfase. Na de bouwteamfase beoordeelt de aanbesteder nogmaals de haalbaarheid van het project aan de hand van de informatie welke op dat moment voorhanden is. De aanbesteder behoudt zich het recht
voor om op basis van objectieve gronden niet over te gaan tot het sluiten van de uitvoeringsovereenkomst (go/no go moment).

Om te komen tot een “voor de aanbesteder aanvaardbaar en uitvoeringsgereed plan” dienen door de ondernemer en voor rekening en risico van de ondernemer in ieder geval doch, niet uitputtend de navolgende werkzaamheden te worden uitgevoerd:
– Ontwerpwerkzaamheden (brug + aanlandingen) om voor de voorkeursvariant
1 te komen tot een definitief en vergunbaar ontwerp. Ten minste de volgende ontwerpfasen dienen hierin opgenomen te zijn, beschouwing voorkeursvariant (VKO), schetsontwerp (SO), voorlopig ontwerp (VO) en definitief ontwerp (DO).
– Beheersing project op basis van de GROKIT-thema’s. Dit is uiteraard een continu proces maar er dient minimaal per ontwerpslag een actuele stand van zaken gedeeld te worden.
Voorbereiden en uitvoeren van alle noodzakelijke conditionerende onderzoeken en vervolgonderzoeken om te komen tot een vergunbaar (door alle bevoegde gezagen) uitvoeringsgereed plan, waaronder in ieder geval (doch niet uitsluitend): milieukundig
bodemonderzoek, milieukundig waterbodemonderzoek (incl. PFAS), grondmechanisch bodemonderzoek. Alle onderzoeken en eventuele vervolgonderzoeken dienen te worden uitgevoerd op basis van geldende ‘wet- en regelgeving’ en van toepassing zijnde NENnormering, tevens is van toepassing de door de gemeente Maastricht opgestelde bodeminformatie, het opgestelde bodembeleid en de bodemkwaliteitskaart PFAS. 
– Voorbereiden en indienen van ontvankelijke aanvragen van de voor de realisatie van het project benodigde vergunningen, waaronder in ieder geval een Waterwetvergunning van Rijkswaterstaat en een Omgevingsvergunning, dit inclusief coördinatie en uitvoering van alle onderzoeken en vervaardiging van alle documenten die hiervoor vereist zijn.
– Opstellen en beheren risicodossier inclusief concrete beheersmaatregelen, risico gestuurd ontwerpen, adviseren over de risico-allocatie.
– Opstellen van een programma van eisen (PvE), op basis van SE-principes.
– Vervaardigen SO, VO, DO-tekeningen.
– Opstellen van een kostenspecificatie ten minste na afronden van SO, VO en DO. Dit conform de standaardsystematiek voor kostenramingen (SSK-2018).
– Vervolledigen van UAV-gc (Model)overeenkomst en bijlagen t.b.v. contractvorming realisatiefase. De overeenkomst bestaat uit de basisovereenkomst (BO), het technisch Programma van eisen, proceseisen, DO en Annexen
– Indien nodig voor de uitvoering het voorbereiden en aanvragen kleinere publiekrechtelijke toestemmingen.
– Organisatie afstemmen op een contractbeheersing waarbij opdrachtgever gebruik maakt van het kader ‘Systeemgerichte Contractbeheersing’ (SCB).

Deze werkzaamheden dienen in nauwe samenspraak met de aanbesteder en bevoegde gezagen waaronder in ieder geval provincie Limburg en Rijkswaterstaat te worden opgepakt. Ook in de voorbereiding wil de aanbesteder verzekerd zijn van een voorspelbaar proces zonder ongewenste gebeurtenissen. Bovendien wil de aanbesteder in staat zijn om bij te kunnen sturen wanneer zich onverwachte zaken aandienen. Het eindproduct van de bouwteamfase is een “voor de aanbesteder aanvaardbaar en uitvoeringsgereed plan”, voorzien van alle benodigde vergunningen, gebaseerd op een definitief ontwerp, inclusief alle relevante stukken om te kunnen contracteren voor de realisatiefase gebaseerd op een UAV-gc contract.
Het begrip “aanvaardbaar” is op voorhand niet eenduidig vastgelegd. De aanbesteder wenst zich nadrukkelijk de vrijheid voor te behouden om afhankelijk van het ontwerp, de adviezen, mogelijkheden en de omstandigheden van het moment een oordeel te kunnen vormen over de aanvaardbaarheid van het plan.

Bron: Tenderned 9 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/224697

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *