Facilitair beheer MFA Grote Beemd Tilburg – Aanbestedingsnieuws

Facilitair beheer MFA Grote Beemd Tilburg

Foto: Google Streetview

MFA de Grote Beemd, Dalemdreef 21 t/m 29 (inclusief het naastgelegen gebouwdeel F), is een multifunctioneel (onderwijs)gebouw in de Reeshof in Tilburg, met een maatschappelijke bestemming. De gebouwen zijn in eigendom (juridisch en economisch) van de gemeente. De verantwoordelijkheid voor het beheer van beide gebouwen ligt bij de afdeling Sociaal. Het facilitair beheer van de Grote Beemd wordt in opdracht van de gemeente (afdeling SOC) uitgevoerd.

In 2001 is het gebouw Grote Beemd in gebruik genomen. De Grote Beemd was de eerste multifunctionele accommodatie van Tilburg. Doelstelling van het gebouw Grote Beemd was een multifunctioneel complex met voorzieningen voor onderwijs, welzijn, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang en educatie onder één dak. In 2006 is het bijgebouw gerealiseerd. De volgende functies zijn in de Grote Beemd ondergebracht: basisscholen (katholieke basisschool de Bloemaert en de basisschool Jan Ligthart Driecant) en een aantal vaste huurders, te weten kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang van de Kinderopvanggroep, de GGD en andere maatschappelijke gebruikers. Daarnaast zijn op dit moment drie lokalen in gebruik door de tijdelijk inwonende openbare basisschool Koolhoven en één lokaal wordt gebruikt door het Serviceteam Grote Beemd van Amarant. Het gebouw bestaat uit een aantal gebouwdelen. De gebouwdelen A, B en C en het naastgelegen gebouwdeel F
(Tweecant) zijn in gebruik door de basisscholen. In gebouwdeel D zitten de structurele huurders. Gebouwdeel E (waarin opgenomen de beide gymzalen, de aula, twee podiumkamers en 10 groepslokalen) wordt multifunctioneel gebruikt. Incidentele verhuur vindt plaats in dit gebouwdeel.

De gemeente Tilburg is verantwoordelijk voor het beheer, exploitatie en onderhoud van het pand maar ook voor de facilitaire dienstverlening. Door de facilitaire dienstverlening door een professionele facilitair beheerder te laten uitvoeren wordt de gemeente Tilburg op dit vlak ontzorgd. De facilitair beheerder moet eveneens de schakel zijn tussen alle partijen. Onder de aan te sturen facilitaire diensten vallen:
• Bewaking, beveiliging;
• Gebouw- en installatieonderhoud;
• Technisch onderhoud;
• Groenvoorziening;
• Inrichting;
• Kantoorartikelen;
• Receptie;
• Schoonmaak;
• Vuilafvoer;
• Bewegwijzering.
• Nutsvoorzieningen;
• Contractbeheer voor gebouw en gebruiksgerelateerde contracten.
We verwachten een actieve bijdrage van de opdrachtnemer in:
• Het vergroten van de wijkfunctie van het pand en het versterken van het inhoudelijke concept van de Grote Beemd;
• Het versterken van de financiële positie van de Grote Beemd door de leegstand in het pand te beperken.
De gemeente is verantwoordelijk voor de totale kosten van beheer en exploitatie van het pand. Elk jaar wordt in overleg met opdrachtnemer de jaarbegroting voor beheer en exploitatie van het pand vastgesteld. Van opdrachtnemer wordt verwacht dat hij binnen de financiële kaders van de jaarbegroting het pand exploiteert. Indien door onvoorziene omstandigheden dit niet mogelijk blijkt, dan vind zo snel mogelijk overleg plaats tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De gemeente draagt de kosten van het pand. De opbrengsten komen ten gunste van de gemeente ter dekking van de exploitatiekosten. In de overeenkomst met betrekking tot facilitair beheer en operationeel beheer zullen alle taken en bevoegdheden worden vastgelegd. Hieronder vallen (fysieke) organisatie van het management, doelstellingen, jaarplannen, afspraken aangaande overleg en evaluatieplanning.

De uitvoering van de opdracht is gepland in de periode vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst voorzien met ingang van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024, met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van tweemaal één jaar. De aanbestedende dienst wenst te komen tot contractvorming met één inschrijver. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die de economisch meest voordelige Inschrijving heeft
ingediend. De economisch meest voordelige aanbieding wordt in deze aanbesteding bepaald door middel van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding( BPKV).

Bron: Tenderned donderdag 27 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/277148

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *