Uitvoeren opiniepeilingen – Hilversum – Aanbestedingsnieuws

Uitvoeren opiniepeilingen – Hilversum

Pic: Pixabay

De opdracht in deze aanbesteding omvat alle opinieonderzoeken die de gemeente Hilversum uitvoert. Momenteel betreft het de onderstaande vormen:
• Hilversum Monitor bestaande uit een vaste vragenlijst met 109 vragen uitgezet bij 10.400 respondenten.
• Burgerpanel bestaande uit wisselende vragenlijsten variërend van 2 tot 30 vragen.
• Ondernemerspanel bestaande uit wisselende vragenlijsten variërend van 2 tot 30 vragen.

Andere soorten onderzoek of acties die de aanbestedende dienst in de toekomst mogelijk wil inzetten, zijn:
• Kwalitatieve interviews
• Face-to-face enquêtes
• Klanttevredenheidsonderzoeken (KTO’s)
• Quick response-onderzoeken
• Dashboarding van de Monitorgegevens
• Uitvoeren acties ter vergroting van de respons
Op dit moment kan aanbestedende dienst nog niet inschatten of en wanneer zij deze onderzoeken wil inzetten. Het is dan ook nog niet duidelijk welke eisen zij aan de onderzoeken stelt. Het is wel de wens van aanbestedende dienst om opinieonderzoeken zo veel mogelijk bij één partij te betrekken. Aanbestedende dienst zal daarom eerst met opdrachtnemer in gesprek gaan wanneer een van de genoemd optionele onderzoeken actueel wordt. Het staat aanbestedende dienst vrij om deze onderzoeken aan een andere marktpartij uit te besteden, met name in die gevallen dat opdrachtgever van mening is dat de geoffreerde prijzen niet marktconform zijn en/of het aanbod van opdrachtnemer niet voldoet aan de verwachtingen.

• De Hilversum Monitor wordt 1 maal per jaar uitgevoerd en start in december.
• De peilingen voor het Burgerpanel worden 4 tot 6 maal per jaar uitgevoerd.
• De peilingen voor het Ondernemerspanel worden 2 of 3 maal per jaar uitgevoerd.

De Aanbestedende dienst wil een overeenkomst afsluiten met één opdrachtnemer voor de duur van vier jaar en drie maanden. De geplande ingangsdatum van de overeenkomst is 1 februari 2023. Voor deze duur is gekozen omdat de uitvoering van de Hilversum monitor grotendeels in het eerste kwartaal van het jaar valt. Het huidige contract loopt echter tot 31 december. Door de overeenkomst een maand later in te laten gaan en de looptijd drie maanden langer te maken, komt de uitwerking van de
resultaten binnen de looptijd van de overeenkomst te vallen. Mocht de ingangsdatum later worden dan 1 februari 2023 dan wordt de looptijd navenant korter.

Bron: Tenderned donderdag 27 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/277412

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *