Exploitatie van Baggerspeciedepots Hollandsch Diep en Put Comstrijen – Aanbestedingsnieuws

Exploitatie van Baggerspeciedepots Hollandsch Diep en Put Comstrijen

Depot Hollandsch Diep. Foto Google Maps

Het huidige exploitatiecontract van het depotbeheer van de depots Hollandsch Diep en Put van Comstrijen loopt op 8 juli 2021 af. Dit contract is in 2014 door RWS op de markt gezet om het grote aanbod van vervuild slib, als gevolgd van sanering in het beneden rivierengebied (m.u.v. Rotterdams vaarweggebied) en de regionale wateren van de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant te kunnen verwerken.

Depot Hollandsch Diep
Het omdijkte depot is gesitueerd in het oostelijke deel van het Hollandsch Diep, direct ten westen van de Sassenplaat. Het depot bestaat uit een put met een ringdijk en biedt een oplossing voor 10 miljoen m3 baggerspecie. Aan de westzijde van het depot ligt een voorzieningenterrein, inclusief ruimte voor grootschalige verwerking en een werkhaven. De oostzijde van het depot is aangesloten op het natuurgebied de “Sassenplaat”. Het omdijkte depot heeft een lengte van 1.900 m. De breedte varieert van 390 tot 520 m. inclusief 10 m. natuurvriendelijke oever aan de noordzijde Het totale oppervlakte van het depot is circa 95 ha. Hiervan meet het inrichtingenterrein 17ha. en het depot 63 ha. (Buiten scope/ ter informatie: Natuurgebied 15 ha.)

Put van Comstrijen
De Put van Comstrijen is een voormalig zandwinput die wordt gebruikt voor de berging van baggerspecie uit het Hollandsch Diep en omgeving. Deze put beidt eveneens nog ruimte voor 5 miljoen m3 baggerspecie. De put is gelegen aan de noord rand van het Hollandsch Diep ten zuidoosten van Numansgors, tussen Numansdorp en de lijn ter hoogte van de jachthaven Noordschans. De Lengte is ca. 2.900 m. met een gemiddelde breedte van 650 m. De put van Comstrijen bestaat in feite uit twee delen: Een ondiep en relatief klein deel (25%) aan de westzijde, met een gemiddelde waterbodemdiepte van NAP -8 m; Een dieper en relatief groter deel (75%) aan de oostzijde, met een gemiddelde
waterbodemdiepte van NAP -13 m.

De opdrachtnemer dient in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten: Het exploiteren van zowel het speciedepot Hollandsch diep als Put van Comstrijen. De kern van het exploiteren is het ontvangen (accepteren) en definitief bergen van verontreinigde en niet reinigbare baggerspecie. Dit proces is derhalve te kenmerken als het te beheersen c.q. controleren van het acceptatie-, verwerkings- en bergingsproces. Het proces heeft daarbij betrekking op de afvalstroom van verontreinigde, niet reinigbare baggerspecie. Daarnaast moeten de depots (inclusief
inrichting) worden onderhouden.

De aanbesteder is voornemens de opdracht te verlenen in de vorm van een prestatiecontract, met als voorwaarden de UAV-GC 2005. De omvang en reikwijdte van de opdracht en de voorwaarden waaronder de opdracht wordt gerealiseerd worden opgenomen in de basisovereenkomst, de vraagspecificatie, de bijlagen bij de vraagspecificatie, de annexen en overige contractdocumenten.

De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke opdrachtverlening vindt plaats op grond van het gunningscriterium ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding’ (BPKV), overeenkomstig de beoordelingsprocedure.

Bron: Tenderned 2 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207222

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *