Exploitatie abrireclame Dordrecht – Aanbestedingsnieuws

Exploitatie abrireclame Dordrecht

Foto: Armada

Deze Europese aanbesteding heeft als doel om een gespecialiseerde dienstverlener te contracteren voor het plaatsen, onderhouden en commercieel exploiteren van abrireclame ten behoeve van de gemeente Dordrecht. De concessiehouder onderscheidt zich middels adequate service en staat achter de kwaliteit van hun product. Zij wil zich committeren aan de realisatie van een zo lang mogelijke levensduur, van tenminste 5 jaar, van hun product. De gemeente acht het van groot belang dat de concessiehouder een duidelijke toegevoegde waarde levert op het gebied van:

  • Functionele, technische en esthetische kwaliteit van de abri’s;
  • Duurzaamheid en circulariteit;
  • Financieel voordeel.

De concessieopdracht voor dienstverlening betreffende het exclusieve recht 155 Abri’s op openbare plaatsen commercieel te exploiteren. De gemeente bepaalt het aantal en de locaties waar abri’s geplaatst mogen worden, en staat daarbij zowel nieuwe als refurbished abri’s toe. De concessiehouder mag reclame maken in alle abri’s, met uitzondering van die abri’s waar de gemeente dit niet toestaat.  Het recht tot exploitatie van de abrireclame gaat gepaard met de verplichting om:

  • de gevraagde abri’s van verschillende formaten te plaatsen op de door de gemeente aangewezen locaties;
  • alle abri’s in de gemeente te beheren en onderhouden, bestaande uit de door concessiehouder geplaatste abri’s en de reeds bestaande abri’s van de gemeente (R-net haltes, en de twee grote halteplaatsen in het centrum en bij het station);
  • bij beëindiging van de overeenkomst de door concessiehouder geplaatste abri’s te verwijderen, dan wel over te dragen aan de gemeente indien de gemeente dit wenst.

De grond waar de abri’s geplaatst worden blijft in eigendom van de gemeente. Er zal een concessieovereenkomst gegund worden aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving. De exploitatiefase in de concessieovereenkomst heeft een vaste looptijd van vijftien jaar met als ingangsdatum 1 juli 2022, en eindigt op 30 juni 2037. Na het einde van de deze looptijd, hebben partijen de wederzijdse optie om een concessieovereenkomst in één of meerdere keren te verlengen tot een
maximale termijn van 2vijfentwintig jaar. In geval van een verlenging stemmen gemeente en de concessiehouder de verlengingsperiode onderling af. Verlenging geschiedt door middel van een schriftelijke bevestiging door partijen, tot uiterlijk negen maanden voor afloop van de betreffende contractperiode. Op alle eventuele verlengingen zijn alle bepalingen en voorwaarden van de concessieovereenkomst onverkort van toepassing. De maximale exploitatietermijn van de concessieovereenkomst bedraagt vijfentwintig jaar. De motivatie voor deze looptijd houdt verband met de afstemming van de vaste looptijd en verlenging op de verwachte technische levensduur/vervangingstermijn van de abri’s van minimaal 25 jaar, wat van belang is om de exploitatielasten beheersbaar te houden en terug te verdienen.

In geval van verzuim van de winnende inschrijver of tussentijdse beëindiging van de opdracht is de gemeente gerechtigd een wachtkamerregeling in te roepen. De opvolgende inschrijver van deze aanbesteding wordt op moment van de gunningsbeslissing aan de winnende inschrijver gevraagd door middel van een wachtkamerovereenkomst zijn inschrijving gestand te doen tot uiterlijk 30 juni 2023. Indexering of aanpassing van de oorspronkelijk aangeboden afdracht is niet mogelijk.
Indien de nummer twee van deze aanbesteding hier niet mee instemt, kan de gemeente hetzelfde vragen aan nummer drie onderliggende aanbesteding en zo verder. Met het inschrijven op deze aanbesteding verklaart de Inschrijver zich niet tegen deze wachtkamerregeling te verweren, en gaat hij akkoord met de wachtkamerovereenkomst.  De inschrijver behoudt zich wel
het recht voor om bij een uitnodiging tot het aangaan van een wachtkamerovereenkomst af te zien van de wachtkamerregeling. De inschrijver verwerpt in dat geval het recht van gunning van de concessieovereenkomst.

Bron: Tenderned 18 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/214901

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *