Engineeringteam Huis van Stad en Regio Dordrecht – Aanbestedingsnieuws

Engineeringteam Huis van Stad en Regio Dordrecht

Impressie: © gemeente Dordrecht

In 2017 is de gemeente Dordrecht gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden voor het vernieuwen van de eigen huisvesting. Daar waren twee redenen voor:
1. Dordrecht verdient een aantrekkelijk binnenstedelijk gebied aan de Spuiboulevard, met een beeldbepalende entree naar de binnenstad, met hoogwaardige woningen en een duurzaam en flexibel Huis van Stad en Regio, dat uitnodigt tot ontmoeten, inspireren, verbinden en samenwerken.
2. De technische staat van de huidige kantoren. De gebouwen waarin de gemeente Dordrecht en een aantal diensten van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) zijn gehuisvest, voldoen in 2023 niet meer aan de eisen van duurzaamheid, installatietechniek, functionaliteit en flexibiliteit.
In december 2018 heeft de gemeenteraad besloten het huidige Stadskantoor te verplaatsen en een nieuw gezamenlijk Huis van Stad en Regio te realiseren aan de Spuiboulevard, samen met maatschappelijke partners Bibliotheek Aanzet, Dordrecht marketing en de Gemeenschappelijke
Regeling Drechtsteden (GRD). Voor alle partijen staat voorop dat de nieuwe huisvesting en de manier van (samen) werken op elkaar aansluiten: open en uitnodigend. Het creëren van een toekomstbestendig en duurzaam Huis van Stad en Regio is een complexe opgave. De vele direct en indirect betrokkenen en belanghebbenden, de reeds verouderde huidige huisvesting in combinatie met de veranderende wet- en regelgeving, de tijdsdruk en de onlosmakelijke verbondenheid met de gebiedsontwikkeling Spuiboulevard dragen hieraan bij.

In 2019 heeft de gemeente Dordrecht een prijsvraag georganiseerd onder architectenbureaus. In het voorjaar van 2020 is plan van het Deense architectenbureau Schmidt Hammer Lassen (SHL) door een deskundige jury aangewezen als winnaar van de prijsvraag. Het door SHL opgestelde prijsvraagontwerp vormt daarmee de basis voor de verdere ontwerp- en realisatieopgave. In oktober 2020 heeft de gemeenteraad van Dordrecht een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om het ontwerpproces op te kunnen starten. Ook is met de partners een
samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarin de basis wordt gelegd voor de toekomstige gezamenlijke bewoning van het Huis en de daarmee samenhangende afspraken. Dankzij deze stappen komt het ontwerp- en bouwproces in een nieuwe fase. De definitiefase is grotendeels afgerond en de ontwerpfase kan beginnen.

Het project bestaat uit verschillende ruimtelijke deelprojecten, te weten:
1. het Huis;
2. de parkeergarage;
3. de woningen.
Daarnaast bestaat het project uit organisatorische of financiële deelprojecten met bijbehorende verdelingen van verantwoordelijkheden. De scope kan derhalve vanuit meerdere relevante invalshoeken worden bekeken. 

De opdracht bestaat uit advisering ten behoeve van het ontwerp en de realisatie van het Huis van Stad en Regio in de gemeente Dordrecht. De opdracht betreft de volgende disciplines: constructietechniek en geotechniek, installatietechniek, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid.
Naast het engineeringteam dat wordt gecontracteerd voor de opdracht zal de gemeente een overeenkomst sluiten met de architect die het winnend ontwerp heeft ingediend voor de prijsvraag (nevenopdrachtnemer). Deze partijen maken tezamen deel uit van het integraal ontwerpteam waarin
ook interne disciplines van de gemeente (o.m. adviseur landschap, bouwkostenmanagement, stedenbouwkundige, adviseur parkeren) zitting hebben. De werkzaamheden van de diverse partijen in het integraal ontwerpteam zijn vastgelegd in de standaardtaakbeschrijving die zal worden verstrekt in de uitnodiging voor deelname aan de gunningfase. De opdracht voor de dienst zal gefaseerd worden verstrekt per fase in de standaardtaakbeschrijving.

De gemeente hanteert een bandbreedte voor de prijs van de Dienst. Deze bandbreedte wordt afgestemd op de standaardtaakbeschrijving en net als deze bekendgemaakt in de uitnodiging voor deelname aan de gunningfase

De aanbestedingsprocedure voor de selectie van een marktpartij bestaat uit twee fasen: de selectiefase en de gunningfase. (een “Europese niet-openbare procedure”) De selectiefase houdt in dat iedere geïnteresseerde die voldoet aan de gestelde eisen een verzoek tot deelname aan de aanbesteding mag indienen. De ingediende verzoeken tot deelname worden beoordeeld door de beoordelingscommissie.
In de selectiefase worden maximaal vijf gegadigden geselecteerd die in aanmerking komen voor deelname aan de gunningfase. Deze gegadigden ontvangen met het selectiebesluit tevens een uitnodiging voor het indienen van een inschrijving.
In de gunningfase worden de ingediende inschrijvingen beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningcriterium “economisch meest voordelige Inschrijving (EMVI) op basis van Beste-PrijsKwaliteitsverhouding”. Hierbij zijn naast de prijs ook kwalitatieve aspecten van belang.

Bron: Tenderned 3 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/213409

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *