Engineering en het uitvoeren van de renovatie A12 IJsselbruggen – Aanbestedingsnieuws

Engineering en het uitvoeren van de renovatie A12 IJsselbruggen

A12 Brug over de IJssel. Foto: RWS

De opdrachtnemer dient in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten: De engineering (voornamelijk in Fase 1) en uitvoeren (voornamelijk in Fase 2) van de renovatie van de hoofddraagconstructie van de stalen IJsselbruggen in de A12. Alle werkzaamheden volgens de overeenkomst dienen verricht te worden op basis van een projectmanagementsysteem.

De aanbesteder is voornemens de opdracht te verlenen in de vorm van een engineering & construct contract, verdeeld over twee fasen, gescheiden middels opschortende voorwaarden, met als voorwaarden de UAV-GC 2005. De omvang en reikwijdte van de opdracht en de voorwaarden waaronder de opdracht wordt gerealiseerd zijn opgenomen in de overeenkomst, de vraagspecificatie, de bijlagen bij de vraagspecificatie, de annexes en overige contractdocumenten. De aanmeldingsfase start met een bijeenkomst, de zogenaamde ‘Tender Start Up’. Naast deze bijeenkomst worden nadere inlichtingen ten behoeve van de aanmelding verstrekt. Een ondernemer die meent te voldoen aan de in de aanbestedingsleidraad gestelde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen wordt in de gelegenheid gesteld zich als gegadigde aan te melden.

In deze aanbesteding wordt gewerkt met een door de aanbesteder aangegeven richtprijs, te weten 42 miljoen euro (exclusief BTW). Op basis van deze richtprijs wordt in combinatie met de kwalitatieve criteria de EMVI-BPKV bepaald. De te scoren kwaliteitswaardes in de BPKV-tabel, die zijn gekoppeld aan de kwalitatieve criteria zijn tevens afgeleid van de richtprijs.

Dan het werk zelf. De oeververbinding in de A12 over de IJssel bij Rheden bestaat uit een betonnen brug en twee qua geometrie identieke stalen bruggen. De renovatie heeft betrekking op beide stalen bruggen. Uit verrichte verificatiestudies door Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS GPO) is gebleken dat verschillende details in de hoofddraagconstructie naar alle waarschijnlijkheid onvoldoende (rest)levensduur op vermoeiing hebben. Na het uitvoeren van de versterkingen, zoals reeds ontworpen tot op het niveau van een Definitief Ontwerp, heeft de brug weer een restlevensduur van minimaal 30 jaar. Met deze restlevensduur benadert de totale levensduur weer de
ontwerplevensduur die is beoogd bij de bouw van de brug. Dat houdt in dat de stalen hoofddraagconstructie gedurende deze periode (30 jaar) vrij is van GVO (Groot Variabel Onderhoud) maatregelen zoals versterkingen en aanpassingen. Uitgangspunt daarbij is dat regulier onderhoud wordt uitgevoerd.

In 2018 zijn al 18 noodversterkingen uitgevoerd en daarna nog aanvullende noodversterkingen en noodreparaties. Ook is sinds januari 2020 de brug ontlast door verkeersmaatregelen, ander had de brug per 1 januari afgesloten moeten worden.

Bron: Tenderned 11 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/205256

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *