Engineeren en uitvoeren van groot onderhoud John Frostbrug Arnhem – Aanbestedingsnieuws

Engineeren en uitvoeren van groot onderhoud John Frostbrug Arnhem

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Henri Cormont

in 2010 en 2015 hebben partiële werkzaamheden plaatsgevonden, betreffende de deklagen en betonschadeherstel en staalconservering. De in te kopen werken in deze aanbesteding is gericht op groot variabel onderhoud (renovatie).

Het werk omvat het engineeren en uitvoeren van groot onderhoud aan de John Frostbrug te Arnhem.
De realisatie bestaat in hoofdzaak uit:

  • staalconserveringswerkzaamheden;
  • betonwerkzaamheden;
  • verhardingen inclusief deklagen en markeringen;
  • voegovergangen;
  • leveren en monteren van een inspectiewagen (inclusief eventueel versterken kraanbaan);
  • veiligheidsvoorzieningen, verkeersmaatregelen;
  • overige werkzaamheden.

De uitvoering van het werk vindt in hoofdzaak plaats in 2022. Een bijzonder onderdeel van de conservering omvat het verwijderen van bestaande verf middels inductie ontlakken. Een deel van de onderzijde van het dek wordt op deze wijze voorbereid voor nieuwe conservering. De vergoeding hiervoor is verbijzonderd in een stelpost.  Alle werkzaamheden dienen volgens de overeenkomst verricht te worden op basis
van een projectmanagementsysteem. Dit projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, dient gebaseerd te zijn op een
kwaliteitsmanagementsysteem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig.

De aanbesteder is voornemens de opdracht te verlenen in de vorm van een engineering & construct (E&C) contract, met als voorwaarden de UAV-GC 2005. De omvang en reikwijdte van de opdracht en de voorwaarden waaronder de opdracht wordt gerealiseerd worden opgenomen in de basisovereenkomst, de vraagspecificatie, de bijlagen bij de vraagspecificatie, de annexen en overige contractdocumenten. De concurrentiegerichte dialoog bestaat uit een aanmeldingsfase en een inschrijvingsfase. In dit hoofdstuk wordt de procedure in de aanmeldingsfase
beschreven. Nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure en de voor de aanmelding relevante documenten kunnen, tot en met 16 december 2020, worden aangevraagd door middel van TenderNed, “Vragen en antwoorden”. Vragen dienen helder en duidelijk te zijn geformuleerd met een referentie naar het onderdeel van de aanbestedingsstukken waarop de vraag betrekking heeft. Vragen worden zo spoedig mogelijk door de aanbesteder beantwoord door middel van TenderNed, “Vragen en antwoorden”. Nadere inlichtingen kunnen tevens worden gevraagd tijdens de algemene inlichtingenbijeenkomst, welke digitaal zal worden gehouden op 1 december 2020, van 10:00-11:30 uur. Een ondernemer die meent te voldoen aan de in de aanbestedingsleidraad gestelde geschiktheidseisen wordt in de gelegenheid gesteld zich als gegadigde aan te melden. 

Bron: Tenderned 19 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/211947

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *