Tijdelijke huisvesting De Poolster Amsterdam-Noord – Aanbestedingsnieuws

Tijdelijke huisvesting De Poolster Amsterdam-Noord

Foto: Starcabin.nl

Daltonschool De Poolster aan het Plejadenplein te Amsterdam-Noord krijgt vervangende nieuwbouw. De nieuwbouw wordt op de locatie van de huidige school gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken is tijdelijke huisvesting op een andere locatie noodzakelijk. De Poolster zal gedurende ca. 1,5 jaar gebruik maken van de tijdelijke huisvesting. De tijdelijke school biedt ruimte aan ongeveer 220 leerlingen. Deze tijdelijke huisvesting zal in het najaar 2021 gereed moeten zijn voor ingebruikname. De school wordt door Innoord (Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam-Noord rijk is) op huurbasis afgenomen.

De opdracht betreft de realisatie van de tijdelijke huisvesting met een totaaloppervlakte van ca. 1.350 m2/BVO bestaande uit:

  • 10 groepsruimten;
  • 1 speellokaal;
  • ondersteunende ruimten;
  • 900m2 buitenruimte met fietsenstalling.

De tijdelijke huisvesting zal worden gerealiseerd op het grasveld naast de Credo Church (Kometensingel 56-58)

In de tijdelijke huisvesting komt geen VVE lokaal en/of BSO ruimte. De werkzaamheden bestaan uit:
Ontwerpwerkzaamheden. Bij de inschrijving (gunningsfase) wordt een plan ingediend. Dit plan wordt gezien als een schets ontwerp dat door de opdrachtnemer verder wordt uitgewerkt tot definitief ontwerp en uitvoeringsgereed ontwerp. Het gaat hierbij om een totaalontwerp, dus inclusief installatie ontwerp, constructie en uitwerking akoestiek en bouwfysica. Het gebouw dient minimaal te voldoen aan het Bouwbesluit en aan de eisen gesteld in het Programma van Eisen. Ook het ontwerp van het bijbehorende schoolplein behoort tot de ontwerpwerkzaamheden;
Afstemming met opdrachtgever en gebruikers;
Afstemming met gemeente Amsterdam in het kader van de vergunning aanvragen;
Afstemming met nutsbedrijven in het kader van de aanvragen en realisatie van benodigde nutsaansluitingen;
Opstellen benodigde documenten ten behoeve van de omgevingsvergunningen;
Aanvragen omgevingsvergunning bouwen en omgevingsvergunning brandveilig gebruik;
Bouwrijp maken van het terrein;
Realisatie van de tijdelijke huisvesting en aanleg van het schoolplein;
(dagelijks) Onderhoud aan het gebouw en het schoolplein gedurende de looptijd van het contract;
Benodigde inspecties en onderhoud brandmeld- en ontruimingsinstallatie in het kader van het certificaat;
Benodigde inspecties en onderhoud alarminstallatie in het kader van het BORG certificaat;
Verwijderen van de tijdelijke huisvesting met het bijbehorende schoolplein en het terrein terugbrengen in de oorspronkelijke staat na uithuizing van de tijdelijke huisvesting.

Er wordt in één perceel aanbesteed, de opdrachtnemer is hierbij hoofdaannemer en de opdracht wordt daarmee ook aan één opdrachtnemer gegund (al dan niet bestaande uit een combinatie van partijen). Op deze opdracht zijn de algemene inkoopvoorwaarden dd. Juni 2018 van Openbaar onderwijs Innoord van toepassing. In het contract zal een clausule worden opgenomen die opdrachtgever de mogelijkheid geeft om
het contract te ontbinden indien om wat voor reden dan ook de tijdelijke huisvesting niet gerealiseerd kan/zal worden. In dat geval zullen de kosten voor de ontwerpwerkzaamheden worden vergoed.
Gegadigden en inschrijvers zijn zelf in de gelegenheid om het terrein ter plaatse te bezichtigen. Het terrein is vrij toegankelijk. Het wordt aanbevolen om het terrein te bezoeken in het kader van de aanbesteding.

Met de gemeente is overeenstemming bereikt omtrent de locatie voor de tijdelijke huisvesting. De tijdelijke huisvesting is strijdig met het bestemmingsplan. De gemeente heeft echter een positief advies gegeven om de tijdelijke huisvesting toch op deze locatie te realiseren en is bereid om af te wijken van het bestemmingsplan. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Deze hebben betrekking op de afstemming met omwonenden, de verkeersveiligheid en afstemming met Monumenten en Archeologie omdat de locatie in een beschermd stadsgezicht ligt. De opdrachtnemer zal de afstemming met de gemeente, Monumenten en Archeologie en omwonenden verzorgen in het kader van deze
voorwaarden. De opdrachtgever speelt hierbij een ondersteunende rol. Voor de locatie is het nieuwe bestemmingsplan “Tuindorp Oostzaan II” in voorbereiding.

Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure zal naar verwachting in het tweede kwartaal 2021 een definitieve gunning plaatsvinden waarna aansluitend met de werkzaamheden gestart kan worden. De definitieve startdatum zal samen met de opdrachtnemer besproken worden. Het gebouw dient in november 2021 te worden opgeleverd. Na oplevering volgt een periode van nazorg en inhuizing tot uiterlijk eind december 2021 waarna het schoolgebouw na de kerstvakantie 2021 in gebruik genomen zal worden. 

Het betreft een Europese niet-openbare aanbesteding met gunningcriterium: beste prijskwaliteitverhouding (BPKV), voorheen EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving).

Bron: Tenderned 19 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/212073

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *