ENG-diensten KRO-NCRV – Aanbestedingsnieuws

ENG-diensten KRO-NCRV

De aanbestedende dienst KRO-NCRV wenst het leveren van Electronic News Gathering-diensten (‘ENGdiensten’) opnieuw in de markt te zetten. ENG-diensten is de term die de aanbestedende dienst hanteert voor het verlenen van diensten om audio- en video-opnames op locatie te maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van portable apparatuur welke door een team van twee personen (cameraman/-vrouw en geluidstechnicus) wordt bediend. In voorkomende gevallen wordt de bediening gedaan door
slechts één persoon (uitsluitend een cameraman/-vrouw welke ook kennis heeft van audio). De aanbestedende dienst heeft het doel om een raamovereenkomst te sluiten met ten hoogste vijf raamcontractanten die kunnen voorzien in de eerdergenoemde behoefte van de aanbestedende dienst. De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomsten is 1 augustus 2021. Deze datum is een streefdatum. 

De KRO-NCRV is aanbestedingsplichtig en maakt sinds 2017 gebruik van een raamovereenkomst voor het leveren van de ENG-diensten. De aanbestedende dienst heeft regelmatig behoefte aan ENG-diensten voor zelf geproduceerde (al dan niet seriematige) producties. In totaal verwacht de aanbestedende dienst op basis van de huidige programmering (stand 2020) op jaarbasis ongeveer 850 dagen aan generieke ENG-diensten in te huren. Dit is geen gegarandeerd volume. Wijzigingen in de programmering, het beleid (ten aanzien) van de Nederlandse Publieke Omroep en andere externe factoren kunnen ervoor zorgen dat de aanbestedende dienst in de toekomst een afwijkend volume aan ENG-diensten zal afnemen.

De aanbestedende dienst wenst per 1 augustus 2021 een raamovereenkomst voor generieke ENG-diensten af te sluiten. De generieke ENG-diensten zullen worden ingezet voor het maken van items in Nederland en de grensgebieden voor door KRO-NCRV zelf geproduceerde programma’s. Een ENG-dienst wordt door de aanbestedende dienst als generiek beschouwd wanneer de invulling van de dienstverlening een zekere mate van ‘uitwisselbaarheid’ bevat. Zodanig dat de dienst door andere personen of met apparatuur van een andere ondernemer ook kan worden geleverd, zonder dat dit een merkbaar effect op het
(eind)resultaat zal hebben. De aanbestedende dienst maakt programma’s in verschillende genres. De verschillende
programmagenres vereisen verschillende kennis, kunde en ervaring van de in te zetten personen. Indien er een minicompetitie wordt uitgezet voor een nadere overeenkomst, kan aanbestedende dienst hierin opnemen op welk genre het programma
betrekking heeft. In dat geval wordt van de inschrijver verwacht dat zij personen inzetten die kennis, kunde en ervaring hebben binnen dat specifieke genre. Andersoortige ENG-diensten, voor het verrichten waarvan alleen goed vakmanschap niet
voldoende is, maar waarvoor in verband met de specifieke aspecten van het programma eigen (creatieve) inbreng en/of (extra) kwaliteiten van een persoon of team gevraagd wordt, vallen buiten de scope van deze aanbesteding. De af te sluiten raamovereenkomsten hebben een vaste looptijd van twee jaar met vervolgens nog twee opties, eenzijdig uit te oefenen door opdrachtgever, van ieder één jaar.

Er is om de volgende redenen gekozen voor het volgen van een openbare procedure: Het betreft hier dienstverlening die geschaard kan worden onder bijlage XIV van de Europese richtlijn, de sociale en andere specifieke diensten, waarvoor het hogere drempelbedrag van €750.000,- excl. BTW geldt. De geschatte waarde van de onderhavige raamovereenkomst overschrijdt dit drempelbedrag voor het uitvoeren van Europese aanbestedingen voor leveringen en diensten echter ruimschoots. De aanbestedende dienst verwacht op basis van marktkennis dat er minder dan tien ondernemers een inschrijving zullen doen. Ondernemers hebben daarbij het voordeel dat zij direct inzage hebben in de eisen en wensen van de aanbestedende dienst. Mede aan de hand daarvan kunnen zij bepalen of zij inschrijven op deze aanbesteding. Daarnaast zou het toepassen van een andere procedure naar verwachting eerder leiden tot hogere dan lagere lasten voor de inschrijvers en
de aanbestedende dienst.

Bron: Tenderned 29 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/223577

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *