Aanbesteding sanering blekerijweg IJsselmuiden verwacht november 2021 – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding sanering blekerijweg IJsselmuiden verwacht november 2021

Keep the date, blijf alert op aanbestedingsplatforms, al wie geïnteresseerd is in een opdracht voor de sanering van de blekerijweg in IJsselmuiden. Uit een raadsinformatiebrief van de provincie Overijssel blijkt, dat een aanbesteding hiertoe wordt verwacht in november 2021, de definitieve gunning wordt verwacht in maart 2022. Het gebied is plaatselijk verontreinigd met chloorkoolstoffen. Inmiddels zijn de meeste onderzoeken uitgevoerd, is de saneringsaanpak op hoofdlijnen bekend en wordt deze aanpak in detail uitgewerkt.

Fragment pluim IJsselmuiden ©Witteveen+Bos 2021

Vanaf de bronlocatie aan de Blekerijweg is er sprake van een smalle, langgerekte pluim in het grondwater in noordoostelijke richting met hoge concentraties aan chloorkoolwaterstoffen. De lengte van de pluim Is circa 2 km. Bij de Blekerijweg is de verontreiniging nog als puur product in de bodem aanwezig waardoor de verontreiniging zich eeuwigdurend zal blijven verspreiden. Via het diepere grondwater verspreidt de verontreiniging zich onder de woonwijk Zandberg door richting de Koekoekspolder (verontreinigingspluim). In de Koekoekspolder kwelt het verontreinigde grondwater op (kwelgebied).
Hierdoor wordt in de Koekoekspolder het ondiepe grondwater, het slib in de sloten en het oppervlaktewater verontreinigd. Door het oppervlaktewater wordt de verontreiniging verder verspreid richting het gemaal aan de Kamperzeedijk waar het wordt uitgeslagen naar het Ganzendiep (Natura 2000 gebied) en De Goot.

Het opstarten van de sanering aan de Blekerijweg is een proces dat enige tijd kost. Mede omdat een aantal wettelijke procedures wordt doorlopen. In dat proces zijn er drie momenten voorzien waarop een terugkoppeling plaatsvindt naar Provinciale Staten. Het eerste moment is het in procedure brengen van het saneringsplan (juli, 2021). Het tweede moment is het startmoment van de aanbesteding van de sanering (november, 2021) en het derde moment is de definitieve gunning van het project (maart, 2022). Op elk van de genoemde momenten wordt het inzicht in de daadwerkelijke kosten van de sanering verbeterd.

In de raadsbrief is ook opgenomen een rapport van Witteveen + Bos met daarin informatie over de bodem, uit 2021. Dat rapport concludeert dat alleen ontgraving adequaat is voor het bestrijden van de verontreiniging, die overigens volgens het rapport niet schadelijk wordt geacht voor mensen maar wel consequenties heeft voor het oppervlaktewater,

Op basis van een bron – pad – object analyse van de verontreinigingssituatie worden de volgende saneringsmethoden als passend beoordeeld:
– bron aanpak: Ontgraven in den droge van de deklaag in de bronzone aan de Blekerijweg| en^g
– bron aanpak: In-situ gestimuleerde anaërobe afbraak van de grondwaterverontreinigingen ter plaatse van de bronlocatie;
– pad aanpak: Biologisch actief scherm op basis van in-situ gestimuleerde anaërobe afbraak;
– object aanpak: Retentievijver op basis van aerobe afbraak.
De bronaanpak van de grondverontreiniging met behulp van ontgraving wordt als enige technisch haalbare optie beoordeeld. In-situ opties vallen hier vanwege de bodemopbouw af. Voor de overige saneringsmethoden geldt dat met andere methoden zoals in-situ chemische oxidatie of pump-and-treat vergelijkbare resultaten kunnen worden behaald.

Bron: https://overijssel.notubiz.nl/document/9925939/1

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *