EML controles – Omgevingsdienst Noord-Holland Noord – Aanbestedingsnieuws

EML controles – Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Illustratie: Pixabay.com

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voert de (milieu)taken binnen de fysieke leefomgeving uit voor de zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland en is gevestigd in Hoorn.

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uit te voeren. De energiebesparingsplicht geldt voor locaties van bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) gebruiken. Vanaf 1 januari 2023 is de OD NHN verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op deze
energiebesparingsplicht bij bedrijven en instellingen. Om hier invulling aan te kunnen geven is de Omgevingsdienst van plan een raamovereenkomst aan te gaan met drie ondernemers voor het uitvoeren van de controles op basis van de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles).

Onder een EML controle wordt door de OD NHN verstaan:
1. De voorbereiding van de controle. Het beoordelen aan de hand van voorgaande bezoeken en meldingen in het RVO portaal wat de stand van zaken is met betrekking tot naleving van de EML.
2. Het uitvoeren van een locatie bezoek (toetsen activiteiten aan uitvoering conform de EML);
3. Het maken van een bezoekverslag in voorgeschreven format en een aanschrijving dient te voldoen aan de VTH-strategie 2021- 2023  en dan met name ten aanzien van het uitgaan van de aanschrijving (uiterlijk twee weken na controle bezoek). Dit houdt in dat de toezichthouder binnen zeven werkdagen de aanschrijving en het bezoekverslag digitaal aan de administratie van de OD NHN moet hebben aangeboden);
4. Het (laten) bijwerken van de objectdata in het zaaksysteem (Open Wave)
5. Het uitvoeren van her controles waaronder het beoordelen van eventuele besparingsplannen in geval overtredingen niet direct ongedaan kunnen worden gemaakt.

De scope van de opdracht omvat:
1. Uitvoeren van controles op basis van de EML-systematiek, de typen werkzaamheden zijn vastgelegd in de VUE menukaart.
De scope van de opdracht omvat optioneel:
1. Toezicht bij bedrijven en instellingen op maatregelen die bijdragen aan verduurzaming en waarvan die maatregelen na wetswijziging verplicht worden gesteld. Het gaat dan om toezicht waarvan de uitvoering op wettelijke basis, dan wel bij mandaat door onze opdrachtgevers bij de OD wordt belegd (bijvoorbeeld en niet limitatief:
Vervoersmanagement: controle op duurzaam vervoer bedrijven (wetgeving), Label C beoordeling bouwwerken (technisch bouwkundige toetsing) en etc.)

De EML controles vinden plaats in de 16 gemeenten in Noord-Holland Noord. Per jaar zijn circa 1300 EML controles uit te besteden. Hieruit volgen nog her controles en beoordelingen van besparingsplannen. De doelstelling is om met drie partijen een separate raamovereenkomst af te sluiten voor de uitvoering van toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht bij bedrijven en instellingen op basis van de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML controles). De uit te voeren EML controles worden eenmaal per twee maanden of zoveel vaker als nodig verdeeld door de OD NHN. De EML controles worden als volgt verdeeld:
In onderling overleg met de drie opdrachtnemers waarmee een raamovereenkomst is afgesloten, verdeelt OD NHN de uit te voeren EML controles gelijkelijk verdeelt over de gemeentes die ze bedient en gelijkelijk verdeelt over de diverse branches en bedrijven die  hierbinnen onderscheiden worden. Hierbij zal zoveel mogelijk geografisch gebundeld en verdeeld worden onder de drie raamcontractanten zodat de reisafstanden over de regio kunnen worden beperkt. De opdracht voor een EML-controle wordt vastgelegd in een nadere overeenkomst. De ingangsdatum van de overeenkomst is 23 mei 2023. De einddatum van de overeenkomst is 31 december 2025. De raamovereenkomst kan twee keer met één jaar worden verlengd. De OD NHN verwacht gedurende de totale looptijd van de overeenkomst maximaal €4.500.000,- uit te geven. Dit is een raming, u kunt hier geen rechten aan ontlenen. Er is gekozen voor de Europese openbare procedure. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die inschrijft met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 23 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/289409

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 24 februari 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *