Aannemer brede school Oranje Nassau – Gemeente Altena – Aanbestedingsnieuws

Aannemer brede school Oranje Nassau – Gemeente Altena

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Christelijke basisschool Oranje Nassauschool is gevestigd aan de Hardenbergh 4 te Veen. Besloten is om nieuwbouw te realiseren voor deze school. De locatie van de nieuwbouw bevindt zich in de nieuwbouwwijk Den Eng in Veen. Omdat de naastgelegen gymzaal aan de Hardenbergh verouderd is en aan vervanging toe is, zal er een nieuwe gymzaal aan de nieuwbouw van de Oranje Nassauschool worden toegevoegd. Tevens zal Trema ruimte krijgen in de nieuwbouw voor peuteropvang.
De school en Trema werken reeds op verschillende vlakken samen. Het nieuwe gebouw moet uitdagen deze samenwerking uit te breiden en te versterken. Daarnaast zijn er ambities ten aanzien van onder andere duurzaamheid en het thema Frisse scholen. Uiteraard is het voor alle partijen van het grootste belang een goed functionerend gebouw te realiseren, met beheer(s)bare en betaalbare beheer en exploitatie kosten. Bij de te maken keuzes in het ontwerpproces verdienen de exploitatiekosten dan ook steeds maximale aandacht. Als toetsingskader voor de beheersbaarheid van de exploitatiekosten dienen de normvergoedingen zoals die door de overheid worden verstrekt aan de scholen als taakstellend te worden gehanteerd.

De ruimtelijke, functionele en technische kwaliteit waaraan het te bouwen gebouw dient te voldoen, is in nauwe samenwerking tussen en met de projectdeelnemers vastgelegd in een programma van eisen. Het door de rijksoverheid uitgegeven programma ‘frisse scholen’ maakt onderdeel uit van het programma van eisen waarbij ambitieniveau B als uitgangspunt is opgenomen (vigerende versie). Het programma van eisen inclusief de daarbij behorende bijlagen dient als basis voor de verdere uitwerking in de ontwerpfase.  Op dit moment is de architect voor het gebouw nog niet definitief gecontracteerd. De aanbestedende
dienst streeft ernaar om bij de gunningsleidraad een (concept) schetsontwerp of plan van de architect bij te sluiten.

Het nieuw te bouwen pand omvat ca 1.918 m² bvo voor basisschool, kinderopvang/bso en overige ruimtes, 443 m2
voor een sportzaal en bijbehorende ruimtes en 930 m² voor de buitenspeelruimte inclusief gemeenschappelijke ruimten (fietsenstallingen en bergingen).
Voor de bouwkosten van de school en kinderopvang dient voorlopig uitgegaan te worden dat deze gerealiseerd worden binnen een totaal budget van €2.200,-/m² +/- 5% bvo exclusief BTW (prijspeil 2022). Dit bedrag kan nog worden geïndexeerd.

Het ontwerp wordt door het ontwerpteam tot een Voorlopig Ontwerp uitgewerkt. Vanaf het Definitief Ontwerp sluit de gegadigde aan bij het ontwerpteam. Vanaf het moment dat de gegadigde toetreedt tot het ontwerpteam gaat het ontwerpteam daarmee verder als bouwteam. Het bouwteam werkt het Definitief Ontwerp uit m.b.t. bouwkundige, constructieve als
werktuigbouwkundige, elektrotechnische en bouwfysische ontwerpwerkzaamheden uit tot Technisch Ontwerp. Indien bij overeenstemming van de werkzaamheden binnen de gestelde kwaliteit, planning en begroting, wordt er een aannemingsovereenkomst opgesteld. Na ondertekening is de gegadigde verantwoordelijk voor het uitwerken van het Technisch Ontwerp naar het Uitvoering gereed Ontwerp m.b.t. de bouwkundige en installatietechnische onderdelen en de daadwerkelijke
uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de totstandkoming van het project.

steding vindt plaats volgens de Europese niet openbare procedure. Door toepassing van de niet-openbare procedure krijgt in beginsel de gehele relevante en geschikte markt toegang tot deze aanbesteding (selectiefase). Vervolgens wordt de aanbesteding beperkt tot vijf aanbieders (gunningsfase). De inspanningen van de inschrijvers voor het indienen van een inschrijving staan hiermee in verhouding tot de kans op gunning van de opdracht. Wanneer het aantal gegadigden dat voldoet aan de minimumeisen lager is dan vijf, zal de procedure voortgezet worden met de gegadigden die voldoen aan de minimumeisen.

Bron: Tenderned donderdag 23 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/289453

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 24 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *