Duikwerkzaamheden – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – Aanbestedingsnieuws

Duikwerkzaamheden – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: pixabay.com

Opdrachtgever zoekt partijen die ervaring hebben met duikwerkzaamheden op zuiveringen en in oppervlaktewater. De werkzaamheden betreffen o.a. het onder water schoonmaken en inspecteren van machines, het onder water schoonmaken van afvalwaterbassins, het vervangen van taatsen van sluisdeuren en repareren van drempels, het ondersteunen bij het plaatsen van droogzetschoten, het onder water herstellen van wanden en houtherstelwerkzaamheden. De volgende afdelingen bij HHNK zetten de opdrachten uit binnen de raamovereenkomst:
1) Waterketen
Met daarin afvalwatergemalen, rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) en afvalwatertransportsystemen. Daarnaast verzorgt de afdeling voor diverse gemeenten het onderhoud van afvalwatergemalen en Individuele Behandeling van Afvalwaterinstallaties (IBAsystemen).
2) Watersysteem
Met daarin de polder- en boezemgemalen, vaste- en automatische stuwen, inlaten en vismigratie voorzieningen.
3) Waterveiligheid en Wegen
Inspectie duikers en dijken en duikwerkzaamheden bij waterkerende objecten zoals schutsluizen.

Deze aanbesteding heeft als doel om per ca. 15 mei 2023 een raamovereenkomst in te laten gaan met een initiële looptijd van twee jaar met de mogelijkheid voor opdrachtgever de raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden tweemaal voor de duur van één jaar te verlengen. De raamovereenkomst zal met drie opdrachtnemers worden aangegaan. Nadere opdrachten worden door opdrachtgever zoveel als mogelijk evenredig verdeeld. De aanbestedende dienst biedt met het aangaan van de raamovereenkomst geen volledige exclusiviteit maar behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen een
uitvoeringsopdracht aan een andere partij dan een raamcontractant op te dragen. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan calamiteiten.

HHNK zoekt drie dienstverleners die reguliere onderwaterinspecties kunnen uitvoeren en hierover per inspectie/kunstwerk, ondersteund met beeldmateriaal, inspectierapportages over kan opstellen. Als pilot zou HHNK graag een aantal werkzaamheden met een duiker of met een onderwater ‘drones'(duikboot) uit laten voeren. Graag krijgt HHNK een indicatie of de gewenste kwaliteit van de inspectie en rapportage wordt behaald. De maximale waarde van de onder de raamovereenkomst af te nemen diensten over de gehele looptijd (de initiële looptijd en de optiejaren) wordt door aanbesteder geraamd op €1.500.000,-. Er wordt gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving welke voor deze aanbesteding wordt gevormd door de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned vrijdag 10 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/288143

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 13 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *