Drain Parallel Boulevard Noordwijk – Aanbestedingsnieuws

Drain Parallel Boulevard Noordwijk

Deelproject 1 Drainage Parallel Boulevard.
Kaartje: Gemeente Noordwijk

In Noordwijk aan Zee, ter hoogte van de Parallel Boulevard, spelen twee belangrijke problemen:
Parallel Boulevard
De Parallel Boulevard verkeert op dit moment in een slechte staat, materialen zijn verouderd en de inrichting is onduidelijk en aan vervanging toe. De Parallel Boulevard vormt een scheiding tussen de zee en het vissersdorp. Diverse straten aansluitend aan de Parallel Boulevard kennen een geschiedenis van wateroverlast bij ernstige regen. Het traject Parallel Boulevard dient geheel gerenoveerd te worden, inclusief de aanleg van
een infiltratie-riool (IT-riool).
Grondwateroverlast
In de winter van 2013-2014 is grondwateroverlast opgetreden in circa 30 kelders van gebouwen in Noordwijk aan Zee. Het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Noordwijk hebben besloten om de opgetreden grondwaterstandsstijging door maatregelen te compenseren. Eind 2016 is met behulp van een gestuurde boring een drainage aangebracht. Al snel bleek dat de drain te weinig debiet gaf en onvoldoende effect had op de grondwaterstand. Door middel van een tijdelijke maatregel (pomp) wordt de grondwaterstand op dit moment op het juiste niveau gehouden. Een nieuwe maatregel om een einde te maken aan de grondwateroverlast wordt daarom noodzakelijk geacht.

De opdracht betreft het aanleggen van de drain Parallel Boulevard en de aanleg van een
IT-riool.
In hoofdlijnen bestaat het werk uit onderstaande werkzaamheden:

  • Opruimwerkzaamheden;
  • Grondwerkzaamheden;
  • Grondwerkzaamheden onder archeologische begeleiding;
  • Rioleringswerkzaamheden:RVS-drain, IT-riool, HWA en VWA;
  • Opbreken en aanbrengen bitumineuze verhardingen;
  • Opbreken en aanbrengen elementenverhardingen;
  • Toepassen verkeersmaatregelen;
  • Coördinatie werkzaamheden: openbare verlichting,VRI, ondergrondse containers, camera’s,parkeerbetaalautomaten, parkeerinformatievoorziening, bebording,straatmeubilair en archeologie;
  • Voorbereidende werkzaamheden groenvakken;
  • Alle overige voor een goede uitvoering van het werk noodzakelijke bijkomende werkzaamheden.

De opdrachtnemer conformeert zich bij aanmelding aan de afgegeven (of nog af te geven vergunning) wet natuurbescherming (stikstof) en inzet materieel tijdens de uitvoering. De opdrachtgevers zijn de Gemeente Noordwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland. Hierbij zal de Gemeente als penvoerder optreden en is daarmee de opdrachtgever voor de uiteindelijke Overeenkomst en tevens Aanbestedende Dienst (“AD”).
De gemeente Noordwijk is gevestigd aan de Voorstraat 42 te Noordwijk

Het betreft een éénmalige opdracht. Bovengenoemde werk zal op grond van de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs/kwaliteit worden aanbesteed. De aanbesteding vindt  in twee fasen plaats. In de eerste fase – de selectiefase – worden alle geïnteresseerde partijen (gegadigden) in de gelegenheid gesteld een verzoek tot deelneming in te dienen. Op basis van de door de gegadigden ingediende aanmeldingen wordt door de selectiecommissie bepaald welke gegadigden tot de tweede fase – de gunningsfase – worden toegelaten en een
inschrijving mogen doen.

Bron: Tenderned 17 augustus 2020

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *