Doorontwikkeling wijksteunpunten Edam-Volendam – Aanbestedingsnieuws

Doorontwikkeling wijksteunpunten Edam-Volendam

©Pixabay 2017

Edam-Volendam wil haar inwoners helpen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen en deel te nemen aan de maatschappij. We nemen hierbij de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners niet over. We zien de extramuralisering van de zorg, de toenemende vergrijzing en het toenemend tekort aan zorgpersoneel. Deze trends maken het verder stimuleren van de
zelfredzaamheid van inwoners belangrijk, zodat zij zo min mogelijk (professionele) zorg nodig hebben. Tegelijkertijd veranderen de opvattingen over hoe goede zorg eruit ziet: het begrip positieve 
gezondheid wordt steeds meer omarmd. Zelfredzaamheid en eigen regie van inwoners dragen bij aan de ervaren kwaliteit van leven.

Met deze aanbesteding draagt Edam- Volendam bij aan het op- en doorbouwen aan een toegankelijk, kwalitatief, houdbaar en betaalbaar hulpstelsel. In de gemeente Edam-Volendam zorgen inwoners voor elkaar. Eigen regie, zelfredzaamheid en
samenredzaamheid zijn de sleutel daartoe. Zorg draagt bij op een manier die past bij wat inwoners kunnen en willen, in plaats van hen de dingen uit handen te nemen: “zorgen dat in plaats van zorgen voor”. Edam-Volendam is er op deze wijze klaar voor om inwoners daadwerkelijk centraal te stellen in het sociaal domein. In lijn met deze visie worden in deze aanbesteding:
Inwoners gefaciliteerd om door middel van samenkracht en zelfredzaamheid hulp dichtbij te organiseren.
Participatiegerichte ondersteuning en zorg verstrekt voor inwoners die niet zelfredzaam zijn.
Passende hulp en ondersteuning verstrekt.

Opdrachtgever hanteert de volgende uitgangspunten:
De inwoner is in principe zelf verantwoordelijk en heeft regie.
Het gewone leven versterken.
De inwoner en zijn vraag zo vroeg mogelijk in beeld.
Ondersteuning nabij, in de eigen leefomgeving.
Snel en adequaat handelen.
Informatie over waar inwoners voor ondersteuning terecht kunnen beter beschikbaar stellen.
(Meer) betrekken van het eigen netwerk en andere relevante sectoren.
Kennis van en effectieve en efficiënte samenwerking met (zorg)ketenpartners.
Inzetten op preventie, eigen kracht en samenkracht waarbij aanvullende maatwerkvoorzieningen ingezet worden voor inwoners die het écht nodig hebben.
Warme overdracht indien nodig.
Vinger aan de pols na afloop traject indien nodig.

Om bovenstaande visie te realiseren start Edam-Volendam:
Met wijksteunpunten op drie locaties. Eén van deze drie wijksteunpunten heeft eveneens een centraal telefonisch steunpunt.
Om de zelfredzaamheid van de inwoners in hun directe omgeving te versterken, eenzaamheid te bestrijden en samenkracht te bevorderen, faciliteert de gemeente daarnaast een aantal toegankelijke ontmoetingsplekken genaamd buurtkamers. De buurtkamers worden bij voorkeur gefaciliteerd in kwetsbare wijken. De opzet van de wijksteunpunten en buurtkamers dragen bij aan eerdergenoemde uitgangspunten.

Opdrachtgever is op zoek naar een organisatie die kan zorg dragen voor de inrichting van wijksteunpunten, inclusief de organisatie van vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning, alsmede de aansturing van wijkgebonden ontmoetingsruimten van, voor en door buurtbewoners. Opdrachtnemer is hierin zowel stimulerend, organiserend en coördinerend. Opdrachtnemer organiseert een laagdrempelig (inloop) loket op minimaal drie – maximaal vijf locaties voor minimaal twee uur en maximaal drie uur per werkdag inclusief één telefooncentrale. Op deze plek kunnen inwoners terecht voor informatie, hoogwaardig advies en
verwijzing over hoe de zelfredzaamheid/ samenredzaamheid versterkt kan worden met behulp van voorliggende en algemene voorzieningen. 
Aansturing en coördinatie door professional van wijkgebonden ontmoetingsruimten (buurtkamers) van, voor en door buurtbewoners voor activiteiten ter versterking zelfredzaamheid, samenkracht en ter bestrijding van eenzaamheid.

De omvang van de in te kopen opdracht kent een plafond van maximaal €225.000,-per jaar.  De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf 15 augustus 2022. De raamovereenkomst kent een initiële duur van ruim twee jaar tot 1 januari 2025 met twee
keer een stilzwijgende verlengingsoptie van één jaar tot maximaal 1 januari 2027. De procedure die van toepassing is op deze offerteaanvraag is de Europees openbare aanbesteding. Gunnen gebeurt op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). 

Bron: Tenderned woensdag 16 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/255838

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *