Doorfietsroute Utrecht Science Park – Veenendaal – Aanbestedingsnieuws

Doorfietsroute Utrecht Science Park – Veenendaal

De provincie Utrecht heeft het voornemen een opdracht te verstrekken voor de doorfietsroute USP – Veenendaal. Provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en Veenendaal willen het gebruik van fietsen stimuleren om de bereikbaarheid van woon- en werklocaties te verbeteren, de gezondheid te bevorderen en een bijdrage aan een beter milieu te leveren. Tussen de provincie Utrecht en genoemde gemeenten (behoudens Bunnik) zijn een samenwerkingsovereenkomst en een realisatieovereenkomst gesloten. Binnen deze aanbesteding vallen alleen de tracés binnen de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Rhenen. De provincie bereidt voor en realiseert de trajectdelen in mandaat voor de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Rhenen. Binnen het bouwteam worden de verschillende te onderhouden deeltracés voorbereid en ontworpen. Vervolgens worden de deeltracés verdeeld in circa drie deelopdrachten. Per deelopdracht wordt een uitvoeringsovereenkomst gesloten voor de realisatie van de deelopdracht.

Het traject heeft een totale lengte van ca. 35 km en loopt vanaf de USP in Utrecht via de Utrechtse Heuvelrug en dan langs de A12 tot de Cuneraweg in de gemeente Rhenen. Het traject van de doorfietsroute in de bebouwde kom van Leersum is in het ontwerp nu aangegeven als herstelwerkzaamheden aan de bestaande tegelverharding van dit fietspad. Provincie Utrecht is voornemens dit te gaan wijzigen in het vervangen van de bestaande tegelverharding door asfalt/beton, nader uit te werken in de bouwteamfase. Realisatie hiervan zal worden uitgevoerd in combinatie met werkzaamheden van Vitens aan hun waterleiding welke zich onder dit fietspad bevindt. Dit is nog onder voorbehoud van financiering waar uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 duidelijkheid over komt.

Deze opdracht wordt verstrekt in de vorm van een bouwteamovereenkomst, op basis van de Bouwteam-UAV (format DG2020). Op deze Europese openbare aanbestedingsprocedure is het ARW 2016, hoofdstuk 2 van toepassing. De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke gunning zal plaatsvinden op grond van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned vrijdag 16 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/282626

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *