Directeur teruggezet in functie om opknippen inkooporders door personeel – Aanbestedingsnieuws

Directeur teruggezet in functie om opknippen inkooporders door personeel

Laatst geupdate op februari 26, 2017 door redactie

Een Haagse directeur mocht in functie worden teruggezet omdat een personeelslid zich niet aan de aanbestedings- en inkoopregels heeft gehouden. Dat heeft niet alleen gevolgen voor zijn salaris, maar ook voor zijn pensioen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank in Den Haag. De uitspraak is van belang voor andere ambtenaren werkzaam op het gebied van inkoop en aanbesteding.

In de periode 2009-2012 zijn door een medewerker groenbeheer op grote schaal opdrachten aan en facturen van de enkele aannemers geautoriseerd, zonder dat daar de geldende aanbestedingsprocedures voor zijn gevolgd. Door het opknippen van facturen is bewerkstelligd dat het in de gemeentelijke, landelijke en Europese aanbestedingsregels genoemde drempelbedrag per factuur niet werd gehaald.

©BBP 2010, Haags gras

Het Haags college heeft er in dat verband op gewezen dat bij eiser nadrukkelijk aandacht is gevraagd voor het opknippen van facturen door verschillende aannemers. Niet valt in te zien dat eiser – gelet op de grote hoeveelheid opdrachten, de aard daarvan en het feit dat deze keer op keer aan dezelfde aannemers werden vergund – niet doorhad dat geen sprake was van op zichzelf staande opdrachten, aldus verweerder. Daarnaast heeft eiser in strijd met de inkoopregels van de gemeente Den Haag op structurele basis vooraf mondelinge opdrachten verstrekt aan aannemers waarvan pas achteraf, wanneer de werkzaamheden al waren afgerond, inkooporders zijn opgemaakt.

De advocaat van de ambtenaar beriep zich op dat hem geen nalatigheid verweten kan worden. In zijn functie ging hij voor inkoop en aanbesteding af op het deskundig oordeel van zijn medewerkers. Zijn cliënt kan niet worden gestraft voor het feit dat zijn medewerkers hem onvoldoende hebben geïnformeerd. Dat er steeds nota’s van dezelfde aannemers voor het groenbeheer aan hem werden voorgelegd, viel niet op, nu het steeds om andere werkzaamheden ging. Nu de andere medewerkers niet disciplinair zijn gestraft is bovendien sprake van willekeur.

De rechter ging niet mee in dat verweer.

Anders dan eiser kennelijk veronderstelt, mocht, gelet op de verantwoordelijkheid die eiser als [functie ] had, van hem worden verwacht dat hij de aan hem ter tekening voorgelegde stukken zou lezen, waarbij het hem zou moeten zijn opgevallen dat hem een zeer groot aantal facturen van slechts drie aannemers is voorgelegd. Nu hij bekend was met de recente integriteitsproblemen op het gebied van aanbestedingen en inkoop, had van hem op dit punt meer alertheid mogen worden verwacht en was het passend en geboden geweest zijn medewerkers te bevragen.

Eiser is hier in gebreke gebleven. Verweerder heeft eiser niet ten onrechte tegengeworpen dat hij zich in zoverre schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim. Voor zover eiser betoogt dat sprake is van willekeur overweegt de rechtbank dat daarvan niet is gebleken, nu de corrupte groenbeheerder onvoorwaardelijk strafontslag is verleend.

2 thoughts on “Directeur teruggezet in functie om opknippen inkooporders door personeel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *