CVA adviezen over clusteren en kostprijsberekening gepubliceerd – Aanbestedingsnieuws

CVA adviezen over clusteren en kostprijsberekening gepubliceerd

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft 2 nieuwe adviezen gepubliceerd. Een van de uitspraken gaat over clusteren van maaiwerkzaamheden. Een tweede over het prijzenblad.

Clusteren

De uitspraak over clusteren is interessant voor alle inkopers van groenopdrachten. Voor onnodig splitsen van groenopdrachten is al eens eerder een inkoopdirecteur in Den Haag teruggezet in functie. Dat volgde op de vaststelling dat in de periode 2009-2012 door een medewerker groenbeheer op grote schaal opdrachten aan en facturen van de enkele aannemers geautoriseerd, zonder dat daar de geldende aanbestedingsprocedures voor zijn gevolgd.

Het tegenovergestelde, het onnodig samenvoegen van groenopdrachten, mag echter ook niet. De Commissie van Aanbestedingsexperts verklaart de klacht tegen de gemeente gegrond. De klacht hield in dat in strijd met artikel 1.5 Aw 2012 opdrachten waren samengevoegd, zonder daar enige motivering voor te geven, en door vervolgens die samengevoegde opdracht niet in percelen op te delen, zonder daar een voldoende motivering voor te geven.

Het resultaat van de uitvoering van de instructie zal moeten blijken uit de motivering waarmee een aanbestedende dienst de beslissing tot samenvoegen – gelet op diens (eerste) motiveringsplicht van artikel 1.5, tweede lid, Aw 2012 – moet onderbouwen.
[…] In het geval van een niet-openbare procedure doet hij dat in de selectieleidraad, in het geval van een openbare procedure in de inschrijvingsleidraad.
[…] Als de aanbesteder de hiervoor bedoelde verplichtingen niet dan wel onvoldoende heeft gemotiveerd, kan hij deze omissie nog repareren in een Nota van Inlichtingen. Dat is zelfs nog mogelijk tijdens of na afloop van een klachtprocedure met betrekking tot de vermeende schending van artikel 1.5 Aw 2012, mits de (aanvullende) motivering in een dergelijk geval wordt verstrekt in een Nota van Inlichtingen die tijdig en met inachtneming van de daarvoor geldende regels wordt gepubliceerd.

Kortom, als je maar motiveert. Zo valt het wel weer mee met dat splitsen en clusteren. En met dat motiveren hoef je ook nog eens niet veel haast te maken.


Prijzenbladen

Het tweede advies gaat over prijzenbladen die bij een aanbesteding worden meegegeven. De uitspraak gaat over een volgens de klager onduidelijk prijzenblad. De klager beklaagt zich erover dat het prijzenblad geen rekening houdt met onder meer ZVW-premies. Waar de regels nogal strak worden aangespannen als het gaat om samenvoegen en splitsen, liggen de aanbestedingsrechtelijke kaders, het als het gaat om berekeningen, opmerkelijk losjes.

Zo klaagt de ondernemer:

‘In uw kostprijssheet gaat u uit van een optelling van nominale getallen per regel die tot een kostprijs leiden. Bent u zich bewust dat de getallen die hierin naar voren komen daardoor afwijken van de procentuele premies? Bijvoorbeeld een ZVW van wettelijk 6,65% zal namelijk ook gereserveerd dienen te worden over het loon inclusief de reserveringen, waardoor het getal op deze regel hoger zal liggen dan 6,65.

De Commissie antwoordt daarop beknopt dat “alle redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijvers het subgunningscriterium prijs op dezelfde wijze uitleggen”

Oh ja? Zo duidelijk vonden we dat toch niet. Hoe is dat dan? Nou, op heel veel verduidelijking hoeven we niet te wachten. Of je moet met het onderstaande, iets kunnen:

“dat enkel de gewogen gedeelde tariefstelling (in het prijzenblad de ‘omrekenfactor’ genoemd en het ‘opdrachtgeverstarief’ in eis 64 van het Programma van Eisen in de Aanbestedingsleidraad) bij de beoordeling bepalend is

“Naar het oordeel van de Commissie is ook “voldoende transparant dat de inschrijvers gehouden zijn om alle velden in het prijzenblad in te vullen, maar dat zij tot op zekere hoogte vrij zijn in wát zij invullen.”
[…]

“Bij de uitvoering van de opdracht zal slechts de gewogen gedeelde tariefstelling bij beklaagde in rekening worden gebracht. Het komt dus voor risico van de inschrijvers als zij niet een juiste inschatting van de kosten en risico’s (zoals de wettelijke afdrachten, kosten voor opleidingsdagen en ziekte) maken.”

Het maakt niet uit want je mag van alles invullen, P.S, de risico’s zijn geheel voor jou. Volgens de Commissie is dat hartstikke duidelijk maar Aanbestedingsnieuws snapt er echt geen fluit van. De nominale optelling maakt niet uit omdat alleen de “omrekenfactor” bepalend is. Ja, maar hoe kom je dan áán die omrekenfactor, met of zonder ZVW-premie? “Ja dat is voor iedereen duidelijk en bovendien mag je dat prijzenblad vrij invullen”.

Willekeurig

Zo valt er natuurlijk niets te vergelijken. Wat gaat er dan in die weging? Hoe kom ik aan die omrekenfactor. Met of zonder ZW-premie? Als ik alleen mijn elleboog op de weegschaal leg dan voldoet Aanbestedingsnieuws best aan de BMI-index. :/

©Wikicommons 2018, International War Museum, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Battle_of_Frontiers,_August-september_1914_Q70232.jpg

Die index is overigens ook totaal willekeurig op basis van gemiddelde Belgische soldaten uit de 19e eeuw tot stand gekomen en daarna in 1959 op basis van een volledig onbepaalde omrekenfactor met 3 basispunten verhoogd  en daarna juist weer met 5 basispunten verlaagd en toegepast over de hele wereld. En dat dan zonder enige rekenschap te geven van de oorspronkelijke herkomst en toepassing van de index. Inmiddels is de BMI-index van Belgische soldaten opgelopen naar 26,3 maar is de standaard daaraan aangepast?

Dat geeft maar aan dat er niet altijd een intelligibele berekening ten grondslag hoeft te liggen aan een breed toegepaste standaard, als die er maar ooit een geweest is, een eeuw of 2 geleden. Dat kan misschien ook een verklaring zijn voor het grote succes van de “EMVI-superformule

Zie ook:

Advies 450: Klacht over clustering van opdrachten van maaiwerkzaamheden gegrond verklaard.
Advies 454: Ondanks niet perfect prijzenblad is het prijscriterium voldoende transparant.

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-gravity-weight/201603/adolphe-quetelet-and-the-evolution-body-mass-index-bmi

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *