Meer bewust van effecten aanbesteding CAO – Aanbestedingsnieuws

Meer bewust van effecten aanbesteding CAO

Aanbestedende diensten zijn zich “er meer van bewust” dat de aanbestedingsprocedure “een effect kan hebben” op de naleving van de CAO. Dat blijkt uit een kamerbrief van Minister Asscher van SZW over  de Wet Aanpak Schijnconstructies en de bijbehorende voortgangsmonitor.

Zo kwam er een convenant in de steigerbouw. Bonafide uitzendbureaus merken op dat hoofdopdrachtgevers een grotere zorgvuldigheid betrachten bij aanbesteding van werk en letten op een correcte beloning. De opdrachtgever kijkt kennelijk niet alleen meer naar de prijs.

©ZaZ 2017, opbouw FNV podium

Het effect van de wet is volgens de monitor met name afhankelijk van de bereidheid van werknemers om onderbetaling aan de kaak te stellen. Vakbonden geven aan dat werknemers uit angst voor verlies van een baan niet altijd bereid zijn misstanden te melden. Werknemers zijn pas geneigd actie te ondernemen als er echt een conflict is of nadat ze zijn ontslagen. Wanneer vakbonden daarbij ondersteuning bieden komt een loonvordering in een aantal gevallen wel van de grond.

Rijkswaterstaat bepaalt in haar contracten dat een onderaannemer inzicht moet verschaffen in de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaardelijke bepalingen. Rijkswaterstaat gaat via audits na of gecontracteerde aannemers en onderaannemers zich hier ook aan houden.

Het Interprovinciaal overlegorgaan IPO heeft provincies gevraagd naar hun ervaringen met de Was. Daaruit blijkt dat provincies hun inkoopvoorwaarden hebben aangepast en men zich bewust is van de noodzaak aandacht te hebben voor juiste loonbetaling in de hele keten. Provincies willen wel meer duidelijkheid over de vraag wanneer ze wel en niet verwijtbaar handelen, welke onderzoeksbevoegdheden ze hebben en of er geen discrepantie is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Bron: Bijlage bij Kamerbrief Minister SZW, d.d. 19 december 2016

Zie ook:
https://www.pianoo.nl/actueel/nieuws/eerste-monitor-wet-aanpak-schijnconstructies

en

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/12/19/bijlage-eerste-monitor-wet-aanpak-schijnconstructies

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *