Dijkversterking Belfeld – Waterschap Limburg – Aanbestedingsnieuws

Dijkversterking Belfeld – Waterschap Limburg

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Projectgebied. Foto: Google Streetview

Het project ‘Dijkversterking Belfeld’ betreft het integraal versterken van de afgekeurde dijkvakken binnen de systeemgrenzen van het project. Dit project maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei
(HWBP NM). In het HWBP NM werken Rijk en Waterschap Limburg samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Naast het traject Belfeld zijn nog 14 andere normtrajecten onderdeel van het programma. Deze normtrajecten zijn reeds in uitvoering of zullen in de komende jaren in opvolgende projecten in uitvoering komen.

Het Project bestaat in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:
1. Groene dijken ten noorden en zuiden van Belfeld;
2. Verticale heaveschermen in de groene dijken;
3. Een aansluiting op Rijksweg -Noord en Rijksweg-Zuid;
4. Een harde kering voorzien van glazen panelen in overeenstemming met het Esthetisch Programma van Eisen, bestaande uit een draagconstructie en een betonnen bovenbouw met een kerende hoogte van + NAP +20,41 m;
5. Een steenbestorting op de oever en waterbodem van de Maas;
6. Twee coupures:
o een coupure met puntdeuren in de Maasstraat, meer landinwaarts;
o een coupure voorzien van een demontabel schotbalkensysteem die de toegang faciliteert naar twee woningen. De gegadigden kunnen er rekening mee houden dat voor de coupure met puntdeuren in de inschrijving aandacht wordt gevraagd.
7. Voorzieningen gericht op het mitigeren van nadelige effecten op de waterhuishouding;
8. Inpassingsmaatregelen gericht op ruimtelijke inpassing en herstel/terugbrengen van bestaande functionaliteit (b.v. op- en afritten percelen, loswal, fietspaden, trappen afwatering, afmeervoorzieningen, parkeerplaatsen, verlichting);
9. Verlegging kabels en leidingen: dijkkruising Rijksweg-Noord en Rijksweg-Zuid, WBL-leiding (inclusief vervangende waterkering), overstortleiding riolering;
10. De bestaande groene dijk, met daarin opgenomen kerende constructies, die zijn waterkerende functie verliest wordt permanent verwijderd.
11. Een nieuw fietspad bij/op de zuidelijke groene kering als meekoppelkans die gefinancierd wordt door de gemeente Venlo.

De Opdracht bevat in hoofdzaak de volgende werkzaamheden:
– Alle noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van de dijkversterkingen van het hiervoor vermelde dijktraject, waaronder:
o Binnen het ruimtebeslag, de ontwerpuitgangspunten vanuit de planprocedure en de in de overeenkomst gestelde eisen, ontwerpen van de dijkversterking, waaronder alle objecten die nodig zijn voor het vervullen van de functies in de gebruiksfase,
alsmede eventuele tijdelijke constructies;
o Uitvoeren van benodigde onderzoeken;
o Uitvoeren van alle noodzakelijke berekeningen die noodzakelijk zijn om aan te tonen dat het door de opdrachtnemer gerealiseerde ontwerp voldoet aan de wettelijke en contractuele eisen.
o Verrichten van alle conditioneringswerkzaamheden, met uitzondering van de werkzaamheden waarvan in de overeenkomst is aangegeven dat deze door de opdrachtgever zullen worden uitgevoerd;
– Uitvoeren van de bouwwerkzaamheden ter realisatie van de dijkversterking, Dit betreft onder andere:
o Verwijderen van objecten, bomen en struiken;
o verwijderen van de ‘oude kering en wegen’;
o Opbouwen van de nieuwe waterkering;
o Het realiseren van nieuwe wegverhardingen en weginrichting;
o Het verleggen van kabels en leidingen
o Uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van natuurcompensatie;
o Oplevering en overdracht aan de beheerders.

De aanbestedende dienst heeft gekozen voor een niet-openbare procedure. Van de gegadigden wordt verwacht dat zij in het kader van een design and construct-opgave komen tot een kwalitatieve inschrijving en op basis van de beschikbare informatie een vaste prijs aanbieden. De aanbestedende dienst is goed in staat om het project en de daaraan gestelde eisen zelf te
formuleren. Een concurrentiegerichte dialoog is om die reden niet opportuun en werkt slechts tenderkosten-verhogend. De aanbesteding bestaat uit twee fasen. In de eerste fase (de selectiefase) mogen alle belangstellenden zich aanmelden voor deelname aan de aanbesteding, waarna er een selectie plaatsvindt op basis van selectiecriteria. De geselecteerden ontvangen vervolgens in de tweede fase (de gunningfase) de uitnodiging tot het indienen van een inschrijving. Beoogd wordt om vijf
gegadigden te selecteren en uit te nodigen om een inschrijving te doen.

Het Waterschap organiseert een digitale startbijeenkomst op 2 maart 2023 van 13.00-14.00 uur. Tijdens deze
bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op het werk en op (het verdere verloop van) de aanbestedingsprocedure.
De startbijeenkomst zal digitaal worden gehouden om zo min mogelijk belemmeringen op te werpen om aan de bijeenkomst deel te nemen. Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk één dag voor de startbijeenkomst aanmelden via een bericht
op Tenderned. Na aanmelding wordt via Tenderned de Teamslink toegezonden. Bij een latere aanmelding kan deelname praktisch gezien niet meer worden gegarandeerd. Tijdens de startbijeenkomst kunnen eventueel vragen worden gesteld. Deze vragen worden zoveel en zo goed mogelijk beantwoord. Van deze antwoorden vindt geen juridisch bindende vastlegging
plaats. Van de Startbijeenkomst wordt evenmin verslag gemaakt, anders dan publicatie op Tenderned van de tijdens de startbijeenkomst getoonde presentatie. De bijeenkomst wordt ook niet opgenomen.

Bron: Tenderned zondag 26 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/289892

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 28 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *