Dierenopvang en -vervoer Heerhugowaard – Aanbestedingsnieuws

Dierenopvang en -vervoer Heerhugowaard

©ZaZ 20120

Nederlandse gemeenten zijn wettelijk verplicht zorg te dragen voor de opvang van gedomesticeerde zwerfdieren (dit zijn gevonden dieren waarvan een eigenaar kan worden vermoed) in haar gemeente. De opvangplicht richting de burger eindigt na 14 dagen en hierna wordt de gemeente eigenaar van het gevonden dier. De opvangtaak heeft de gemeente overgedragen aan de opvangorganisatie(s). Deze vangt/vangen de dieren op en neemt/nemen het eigenaarschap over indien de eigenaar niet gevonden wordt.

In regionaal verband zijn de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo, Hollands Kroon, Heerhugowaard, Langedijk en Schagen (de gemeente) op zoek naar een passende oplossing voor dierenopvang en dierenvervoer. De gemeente wil komen tot een toekomstbestendige oplossing voor opvang en vervoer van gedomesticeerde dieren en vervoer van in het wild levende dieren. Momenteel bevinden de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard zich in een bestuurlijke fusie en zullen per 1 januari 2022 de gemeente Dijk en Waard vormen. De gemeente wil hier nieuwe overeenkomsten voor afsluiten met een maximale looptijd van 10 jaar (tot en met 31 december 2031) maar niet eerder ingaand dan op 1 januari 2022 en zo nodig later ingaand in geval van nog lopende huidige overeenkomsten. De gemeenten hebben besloten een gezamenlijke Europese aanbesteding in de markt te zetten voor dierenopvang- en vervoer.

De aan te besteden dienstverlening bestaat kort samengevat uit het volgende ‘basisarrangement’:
Opvang
1. Volledige veterinaire zorg;
2. Opvang van gevonden dieren (gedurende 14 dagen);
3. Hereniging gevonden dier met eigenaar;
4. Overdracht gevonden dier van gemeente naar de opdrachtnemer (na 14 dagen);
5. Het zoeken van een nieuwe eigenaar voor overgedragen dier.

Vervoer
1. Adequate bereikbaarheid, door partijen zelf invulling aan te geven;
2. Registratie van melding vermiste en gevonden gedomesticeerde zwerfdieren;
3. Vervoeren wilde en gedomesticeerde zwerfdieren;
4. Vangen van wilde en gedomesticeerde zwerfdieren;
5. Verlenen eerste hulp;
6. Ophalen kadavers in de openbare ruimten.

Daarnaast wordt van de contractant verwacht dat vier Key Prestatie Indicatoren (KPI’s) worden uitgewerkt gedurende het eerste jaar van de uitvoering van de overeenkomst, waarna vanaf het tweede jaar bezien wordt of deze KPI’s ook daadwerkelijk behaald zijn. In het eerste jaar, derde kwartaal, zal de contractant de uitgewerkte KPI’s ter goedkeuring voorleggen aan de aanbestedende dienst. De 4 KPI’s zijn:

  • Klanttevredenheid
  • Samenwerking(splan)
  • Medewerkerstevredenheid
  • Preventie(plan) met oog op terugdringen aantal dieren op de opvanglocatie.

Centraal bij de uitwerking van de KPI’s staat de vraag: “Hoe en in hoeverre geeft u gestalte en uitvoering aan deze KPI’s en hoe maakt u dat voor de opdrachtgever meetbaar en controleerbaar?” De gemeente wil een overeenkomst afsluiten voor de opvang en vervoer van dieren voor de duur van vier jaar, gerekend vanaf 1 januari 2022, en daarbij de optie om daarna driemaal met twee jaar te verlengen. Afhankelijk van de opzegging c.q. ontbinding van bestaande contracten gaat de uitvoering de nieuwe overeenkomsten in op 1 januari 2022 dan wel aan het einde van de lopende contracten. Dit laatste is van toepassing op de percelen:

    1A Vervoer; voor wat betreft het gebied Hollands Kroon Noord

      1B Opvang; voor wat betreft het gebied Hollands Kroon Noord

De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk bevinden zich in een fusietraject, Door ambtelijke fusie is momenteel sprake van de Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard. Zodra ook de bestuurlijke fusie een feit is, zullen de betreffende contracten overgaan op de nieuwe Gemeente Dijk en Waard. De gemeente heeft via marktconsultatie en marktverkenning onderzocht op welke wijze de markt zoveel mogelijk toegang heeft tot de opdracht. Op grond hiervan en de aard en omvang van de opdracht heeft de gemeente de opdracht onderverdeeld in de volgende percelen:

Perceel 1A (Vervoer):
Vangen en vervoeren van gedomesticeerde zwerfdieren zonder bekende eigenaar en
vangen en vervoeren gewonde en/of zieke (ver)wilde(rde) dieren en
verwijderen kadavers uit de openbare ruimte voor de gemeenten Schagen en Hollands Kroon, Heerhugowaard en Langedijk.

Perceel 1B (Opvang)
Opvang van gedomesticeerde zwerfdieren zonder bekende eigenaar voor de gemeenten Schagen en Hollands Kroon, Heerhugowaard en Langedijk.

Perceel 2A (Vervoer):
Vangen en vervoeren zwerfdieren zonder bekende eigenaar en
vangen en vervoeren gewonde en/of zieke (ver)wilde(rde) dieren en
verwijderen kadavers uit de openbare ruimte voor de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum en Heiloo

Perceel 2B1 (Opvang honden):
Opvang gedomesticeerde zwerfdieren, zijnde honden, zonder bekende eigenaar voor de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum en Heiloo

Perceel 2B2 (Opvang katten):
Opvang gedomesticeerde zwerfdieren, zijnde katten, zonder bekende eigenaar voor de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum en Heiloo

Perceel 2B3 (Opvang overige gedomesticeerde zwerfdieren,;
Opvang gedomesticeerde zwerfdieren, niet zijnde honden of katten, zonder bekende eigenaar voor de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum en Heiloo

 

Wanneer na gunning en het sluiten van de overeenkomst overgegaan wordt op uitvoering van de overeenkomst geldt de volgende vergoedingssystematiek:     70% van de inschrijfprijs wordt vergoed als basis;     Er vindt vergoeding plaats voor het aantal opvangdagen dan wel ritten vermenigvuldigd met het/de ingediende tarief/tarieven;    Maximaal 10% van de inschrijfprijs kan worden vergoed voor het behalen van de 4 KPI’s.     Het eerste jaar wordt deze 10% volledig vergoed en dient de contractant de 4 KPI’s uit te werken, waarna vanaf het tweede jaar wordt bezien of elke KPI is behaald;     Per perceel geldt een plafondbedrag dat niet overstegen mag worden door de inschrijfprijs. Er kan per perceel slechts één keer ingeschreven worden, hetzij zelfstandig, hetzij in combinatie als hoofd-/onderaanneming. Wordt hiermee in strijd gehandeld, dan zijn de betreffende inschrijvingen ongeldig.

Bron: Tenderned 9 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/229758

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *