Diagnosetool Gooise Meren – Aanbestedingsnieuws

Diagnosetool Gooise Meren

Het onderwerp van deze Europese openbare aanbesteding betreft de levering en implementatie van een applicatie die de consulent op een methodische en efficiënte wijze ondersteunt bij de diagnose en matching: het onderzoek naar, en het nemen van een beslissing over de mogelijkheden van een inwoner (de klant) in relatie tot:
• re-integratie,
• participatie en
• inburgering
De bedoelde applicatie ondersteunt de consulent bij het methodisch werken, zorgt voor een volledig beeld en maakt de beoordeling van klanten eenduidig en betrouwbaar. Door de uitgebreide managementinformatie en analysemogelijkheden in de applicatie, wordt de consulent in staat gesteld om efficiënt te werken en zo zoveel mogelijk mensen te begeleiden binnen de beschikbare tijd. De applicatie is gekoppeld met Suites voor Sociaal Domein (Centric) omdat de applicatie gevuld wordt
met de klantgegevens uit Suites voor Sociaal Domein. Iedere klant moet in principe een diagnose kunnen krijgen.
De opdrachtgever, de gemeente De Gooise Meren is opzoek naar een in de praktijk bewezen effectieve diagnosetool voor deze drie doelgroepen. De opdrachtgever maakt voor de uitvoering van haar taken op het gebied van onderzoek naar de mogelijkheden voor re-integratie en inburgering op dit moment gebruik van Competensys.

De diagnose helpt de klantkennis van consulenten systematisch te ontsluiten. De diagnose levert een gewogen klantprofiel (de afstand tot de arbeidsmarkt), een loonwaarde-indicatie (het verwachte prestatieniveau) en een participatieprofiel (de mate van maatschappelijke deelname). De uitvraag in brede zin moet leiden tot een plan van aanpak voor de reguliere klanten en een persoonlijk plan Inburgering en Participatie voor inwoners die moeten inburgeren. Binnen de applicatie moet het diagnose-instrument in ieder geval het volgende in kaart brengen:
• Opleiding, taalvaardigheid, werkervaring en werkprofiel (werk, sector, branche)
• Persoonlijke indicatoren (lichamelijk, psychisch, verstandelijk)
• Werknemerschap (houding, gedrag, werkuitvoering)
• Sociale indicatoren (zelfredzaamheid, financiële situatie, presentatie) en Participatieladder (huidige trede en doeltrede)
• Loonwaarde-indicatie en afstand tot de arbeidsmarkt
• In het kader van de nieuwe Wet Inburgering: brede intake waarin het inburgeringstraject is opgenomen.
• Bij toekomstige wetswijzigingen de consulent optimaal ondersteunen bij het diagnoseproces conform de aangepaste wetgeving.

Matching zorgt voor het bijeen brengen van de inwoner (het klantprofiel) en de vacature of de leerroute. Binnen de applicatie moet de matching-functionaliteit (minimaal) het volgende bieden:
• Matching per sector of functie moet mogelijk zijn.
• De consulent moet de openstaande vacatures in de regio zien en die kunnen matchen met klanten met het juiste functieprofiel. Achter de applicatie hangt een landelijke vacaturedatabase waaraan de gemeente ook eigen vacatures kan koppelen.
• Bij het matchen wordt rekening gehouden met de werkpotentie van de klant en aansluitende kansen op de arbeidsmarkt.
Een uitgebreide beschrijving van de opdracht is opgenomen in het Programma van Eisen en Wensen.

De opdrachtgever wil een overeenkomst afsluiten met één opdrachtnemer. De overeenkomst zal een initiële looptijd hebben van 1 september 2021 tot en met 31 december 2026 met vijf mogelijke verlengingen van één jaar. De maximale doorlooptijd van de opdracht is daarmee tien jaar en vier maanden. Hiervoor is gekozen, omdat tijdens de implementatieperiode een overeenkomst gewenst is terwijl de gewenste looptijd vanaf go-live tien jaar bedraagt. De geplande go-live datum van de applicatie is 1 januari 2022.

De opdrachtgever gunt de opdracht op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding, waarbij gekozen is voor de gunningsmethodiek gunnen op waarde.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *