Bouw integraal kindcentrum Groenewei Groningen – Aanbestedingsnieuws

Bouw integraal kindcentrum Groenewei Groningen

Impressie: © Gemeente Groningen

IKC Groenewei wordt de eerste permanente onderwijsvoorziening in Meerstad en naast ruimte voor onderwijs en opvang zal het gebouw ook ruimte bieden voor bewegingsonderwijs en binnensport door het realiseren van een sportzaal (dubbele gymzaal). Het IKC Groenewei huisvest onderwijs en (dag)opvang voor kinderen in de leeftijdscategorie van 0 – 13 jaar. Daarnaast voorziet het gebouw in een dubbel uitgevoerde gymzaal. Deze gymzalen zijn primair bedoeld voor de kinderen van het voorgenoemde onderwijs- en opvangprogramma en zullen daarnaast gebruikt worden door de kinderen van een elders op te richten onderwijsinstelling. De onderwijsvleugel zal samen met de sportvleugel, ook buiten de gebruikelijke openingstijden,
functioneren als centrum voor de wijk. Het programma biedt ruimte aan onderwijs voor maximaal 450 leerlingen (ca. 2.460 m2 bvo), 4 groepen opvang (circa 500 m² bvo) en sport (ca. 1.240 m² bvo waarbij de sportzaal door een flexibele wand opgedeeld kan worden in twee lokalen voor bewegingsonderwijs). De gemeente Groningen en stichting Openbaar Onderwijs Groningen werken in deze aanbestedingsprocedure nauw samen. De gemeente Groningen is de aanbestedende dienst en opdrachtgever. Stichting Openbaar Onderwijs Groningen is als hoofdgebruiker van de nieuwbouw een belangrijke adviseur in deze aanbestedingsprocedure.
Per 1 januari 2010 is het openbaar onderwijs in de stad Groningen verzelfstandigd en ondergebracht
in een stichting, welke vanaf begin 2017 in haar communicatie de naam Openbaar Onderwijs Groningen draagt.

De nieuwbouw van IKC Groenewei wordt gerealiseerd op basis van een uitgewerkt bestek en tekeningen. Deze worden als bijlage bij de gunningsleidraad verstrekt. De opdracht is in twee percelen opgedeeld:
Perceel 1: Bouwkundige werkzaamheden
Perceel 2: Elektrotechnische – en werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden.
Per perceel wordt een opdrachtnemer gezocht. Deze aanbestedingsprocedure leidt dan ook tot gunning aan twee opdrachtnemers; per perceel één opdrachtnemer.
De opdrachtnemer van perceel 1 heeft tevens de
coördinatie van werkzaamheden die door nevenaannemers in perceel 2, worden uitgevoerd. Met de opdrachtgever van perceel 1 zal dan ook een integrale coördinatieovereenkomst worden
gesloten. De beoogde start van de bouw is begin 2022 en de verwachtte opleverdatum is eind 2022. 

Gegadigden die niet zijn uitgesloten in de selectiefase  ontvangen de gunningsleidraad op basis waarvan zij hun inschrijving kunnen indienen. Gunning van de opdracht geschiedt op grond van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). De economisch meest voordelige inschrijving wordt door de aanbestedende dienst vastgesteld op basis van de laagste prijs. In de selectiefase worden per perceel de meest geschikte ondernemers geselecteerd. Het onderscheid op ervaring en kwaliteit wordt
daarmee reeds in de selectiefase gemaakt. Tevens is het ontwerp tot stand gekomen na veelvuldig overleg tussen betrokkenen en zijn de wensen verwerkt in het ontwerp. Tevens is het ontwerp tot stand gekomen in samenwerking met specialistische marktpartijen, waardoor de ‘stand der techniek’ in het ontwerp is verwerkt. Er is dan ook weinig tot geen ruimte voor onderscheidend vermogen op kwaliteit, althans heeft dit voor aanbestedende dienst geen tot nauwelijks meerwaarde.

Bron: Tenderned 31`mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/228945

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *