Design & build sporthal de Koel Borger – Aanbestedingsnieuws

Design & build sporthal de Koel Borger

Bron: Pixabay,; hpgruesen https://pixabay.com/nl/users/hpgruesen-2204343/

De aanbestedende dienst, de gemeente Borger-Odoorn is op zoek naar een innovatief consortium (dat bestaat uit ontwerpende en uitvoerende partijen). Dit consortium moet komen tot een ontwerp en realisatie van een duurzame en multifunctionele sporthal de Koel welke tegen lage kosten (energie, onderhoud, schoonmaak) te exploiteren is. Van het consortium wordt verwacht dat men deze kennis inbrengt in de ontwerp en realisatiefase. De opgave omvat de sloop van de huidige sporthal de Koel, het maken van het integrale ontwerp (geotechniek, architectuur, bouwkunde, constructie, installaties, vaste inrichting, sportinrichting en terrein) en uitvoering van deze werkzaamheden en het optioneel aanbieden van een deel van het
onderhoud. Dit op basis van een Design & Build contractvorm onder toepassing van de UAV-GC 2005. Varianten worden niet geaccepteerd. De werkzaamheden laten zich als volgt omschrijven:
 Uitwerken van de Vraagspecificatie tot een Voorlopig Ontwerp
 Uitwerken van het Voorlopig Ontwerp tot een Definitief Ontwerp
 Uitwerken van het Definitief Ontwerp tot een Technisch Ontwerp
 Het volledig voorbereiden, aanvragen en verkrijgen van alle benodigde vergunningen en/of meldingen voor alle toepasselijke activiteiten in het kader van – onder meer – de omgevingsvergunningaanvraag;
 Communicatie met gemeente, gebruikers en omwonenden/klankbordgroep.
 Afstemming over het ontwerp met de opdrachtgever/gebruikers (en overige instanties als nuts en brandweer). Hoewel de vraagspecificatie de uitgangspunten voor het project omschrijft, is afstemming met de gemeente/gebruiker een essentieel onderdeel in het slagen van het (schets)ontwerp en het project. Binnen de kaders van de vraagspecificatie zijn echter niet
alle keuzes gemaakt of te maken. Kleurgebruik, positie van vaste inrichting, elektra-aansluitpunten versus losse inrichting, e.d. zijn daar voorbeelden van. Opdrachtnemer dient over deze zaken in een vroeg stadium met de opdrachtgever in overleg te treden om zodoende het ontwerp tot in dergelijke details ook passend te maken. Hiervoor dienen per fase minimaal drie momenten (mogelijk wat meer in de fase Voorlopig Ontwerp) te worden gereserveerd voor afstemming van de voorstellen van opdrachtnemer met gebruiker;
 Realiseren bouwkundige en constructieve werken;
 Realiseren werktuigbouwkundige en elektrotechnische werken;
 Realiseren ondergrondse terreininrichting (aansluitingen water, elektra, glasvezel, vwa vanaf gebouw, hwa gebouw + de hwa terrein) en bovengrondse terreininrichting;
 Coördineren van de sportinrichting;
 Het verrichten van nazorg tijdens de onderhoudstermijnen.
De uitwerking en opdracht wordt door de opdrachtgever of diens vertegenwoordiging getoetst op daarvoor vast te stellen momenten. De exacte invulling van de voorgenomen opdracht en de voorwaarden waaronder deze worden uitgevoerd, zijn vermeld in de conceptovereenkomst en de bijbehorende aanbestedingsdocumenten die in fase 2 , van deze niet-openbare aanbesteding worden verstrekt.

De aanbestedende dienst heeft het voornemen om direct na de gunning met het vervolg van het ontwerpproces aan te vangen. Dit vanaf medio april 2023. Het ontwerpproces van VO, DO, TO loopt in de nu gemaakte planning door tot circa november 2023, gevolgd door werkvoorbereiding en beoogde start bouw eind 2023/begin 2024. De uitvoering van de werkzaamheden dient medio december 2024 gereed te zijn. Doel is realisatie binnen het huidige bestemmingsplan waardoor geen uitgebreide
procedure voor de omgevingsvergunning doorlopen hoeft te worden. Het project bestaat uit sloop van de huidige sporthal de Koel (Molenstraat 3 in Borger) en realisatie van een nieuwe sporthal op deze plek. Voor de nieuwbouw is een Programma van Eisen opgesteld. Dit wordt in fase 2 gedeeld met de partijen die een inschrijving gaan doen. De totale omvang van de
nieuwbouw is ca. 2.850 m2 bvo.

De aanbestedende dienst wil de maximaal vijf geselecteerde gegadigden uitnodigen tot deelname aan de gunningsprocedure. Met de uitnodiging wordt de vraagspecificatie verstrekt, waaronder de inschrijvingsleidraad voor de gunningsfase, het
Programma van Eisen en de conceptovereenkomst. De aanbestedende dienst beoogt op basis van het gunningscriterium ‘Beste Prijs-Kwaliteitverhouding’ één inschrijver te selecteren voor de uitvoering van de werkzaamheden. Dit wordt ingevuld middels
enkel kwalitatieve criteria om te komen tot de hoogste kwaliteit binnen een taakstellend beschikbaar gesteld budget. Het gunningscriterium wordt vormgegeven door het beoordelen van de inschrijving op de volgende sub-gunningscriteria:
1. Stedenbouwkundige inpassing
2. Architectonische beeldkwaliteit
3. Ruimtelijk en functionele opzet
4. Technische ambitie
5. Duurzaamheid & circulariteit

Bron: Tenderned vrijdag 18 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/279803

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *