Design & Build Montessori campus Almere Nobelhorst – Aanbestedingsnieuws

Design & Build Montessori campus Almere Nobelhorst

Foto: Gemeente Almere

Deze aanbesteding betreft ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden voor de nieuw te bouwen Montessori Campus Almere
(MCA) inclusief kinderdagverblijf en sporthal. De uitvoeringswerkzaamheden bestaan uit bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden en daarnaast werkzaamheden voor de aanleg van de openbare ruimte, inclusief speelterrein en vaardighedentuin. 

Het project betreft een (school)gebouw voor de Montessori onderwijsvoorziening 0 – 18 jaar, een bibliotheekfunctie, een sporthal met drie zaaldelen en een speelterrein. Samen gaan deze een campus vormen. De Montessori onderwijsvoorziening bestaat uit een kinderdagverblijf, een (openbare) Montessori basisschool en een (openbare) Montessori school voor voortgezet
onderwijs (het MLF). Aan de voorkant is echter één instituut te zien. Het schoolgebouw gaat ook huisvesting bieden aan een school/wijkbibliotheek. Het schoolgebouw, de sporthal, het speelterrein en overige inrichting van de buitenruimte moeten in samenhang ontwikkeld en gerealiseerd worden.
de te realiseren vloeroppervlakken bedrasgen:
School voor basisonderwijs (PO): 2.132 m2
School voor Voortgezet Onderwijs (VO) 1e fase: 5.260 m2
Kinderdagverblijf: 393 m2
Sporthal (met drie zaaldelen): 3.200 m2
Wijkbibliotheek: 250 m2
Speelterrein en vaardighedentuin: 5.000 m2

Op termijn behoort het tot de mogelijkheden dat de Campus wordt uitgebreid voor het Voortgezet Onderwijs-deel, inclusief twee gymzalen. Het vloeroppervlak van deze 2e fase bedraagt 6.750 m2. De uitbreiding hoort niet tot de opdracht. De visie waarop de uitbreiding gerealiseerd kan worden behoort wel tot de opdracht.

De Campus vormt een eenheid voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar. De overgang tussen opvang en school, de overstap naar een andere school of bij het wisselen van leerjaar wordt bewust niet gehanteerd. Op de Campus wordt ieder kind als een uniek individu gezien. Bij groepsindelingen houdt de school niet alleen rekening met de leeftijd van het kind, maar vooral met de persoonlijke ontwikkeling, leerdoelen, interesse en behoeften. Zo creëert de school een doorgaande leerlijn van 0 tot 18 jaar. Vanaf de tienerleeftijd maken kinderen een keuze voor een richting. De keuze voor een schoolniveau gebeurt niet zoals elders met 12 jaar, maar als het kind eraan toe is. De Campus staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van de omgeving. De Campus neemt een centrale positie in en neemt een spilfunctie graag op zich. Tussen de Campus en partners/omwonenden in de directe omgeving en in heel Almere is regelmatig contact en er is sprake van een hechte samenwerking. Door gymzalen, de sporthal en sportvelden te delen, kunnen deze plekken intensief gebruikt worden. De Campus kan het bewegend en dynamisch leren het beste tot zijn recht laten komen als er op loopafstand genoeg voorzieningen zijn voor alle leeftijdsfasen. Hetzelfde geldt voor groen, schooltuinen en het speelterrein. Als partijen in de wijk deze voorzieningen delen, hebben meer  mensen hier profijt van.

De gemeente volgt voorafgaand aan de contractering een “niet-openbare” Europese aanbesteding in de zin van de Aanbestedingswet 2012. Dit type aanbesteding is verdeeld in twee fasen: 1. de selectiefase en 2. de gunningsfase. In de selectiefase kunnen maximaal 5 ‘gegadigden’ zich op basis van hun ‘aanmelding’ kwalificeren om in de gunningsfase als ‘inschrijver’ een ‘inschrijving’ in te dienen. De gemeente zal de afvallers van de gunningsfase, die een geldige inschrijving hebben gedaan, een vergoeding betalen. De vergoeding is een bedrag van €52.500, – (excl. BTW). De winnaar van de aanbesteding komt niet voor deze vergoeding in aanmerking. 

De gemeente Almere wil als aanbestedende dienst en opdrachtgever een Design & Build overeenkomst sluiten met één marktpartij die een school zal ontwerpen en realiseren.  Het betreft een (eenmalige) overheidsopdracht, waarvan de
opdrachtwaarde wordt geraamd op een bedrag van: €23.000.000,-(excl. BTW), (ontwerp- en realisatiekosten) met aanvullend een geraamd bedrag van circa €1.200.000,- (excl. BTW) aan opties. Deze investeringssom zal in de gunningsfase aan de inschrijvende partijen worden meegegeven als taakstellend budget op basis waarvan ze een ontwerp moeten indienen bij de gunningsfase. In de gunningsfase zal nader worden uitgewerkt wat de gevolgen zijn van het niet houden aan het
taakstellend budget. 

Het werk, de opdracht en daarbij horende werkzaamheden betreffen de ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden voor de nieuwbouw van de Montessori Campus Almere inclusief sporthal en speelterrein. De te selecteren marktpartij wordt integraal verantwoordelijk voor de uitwerking van het ontwerp en de uitvoering van de bouw-, uitvoerings- en installatietechnische werkzaamheden. De geplande ingebruikname van de school is start schooljaar 2024-25 (september 2024).

Bron: Tenderned 4 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/226952 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *