Defensie levert 65 beademingsapparaten aan ziekenhuizen – Aanbestedingsnieuws

Defensie levert 65 beademingsapparaten aan ziekenhuizen

Defensie stelt nog eens 25 beademingsapparaten beschikbaar aan ziekenhuizen door heel Nederland. Begin deze week leverde Defensie er ook al 40. Deze 25 apparaten zijn afgelopen week door specialisten van de firma Dräger in Zoetermeer gebruiksklaar gemaakt. Defensie stelt de middelen beschikbaar op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Defensie levert naast beademingsapparatuur ook meerdere planners. Medische planners van Defensie assisteren sinds vorige week bij de herverdeling van patiënten. Dat gebeurt om de druk beter over de ziekenhuizen in Nederland te verdelen. Naast medische, levert Defensie ook logistieke en algemene planners.  Ze assisteren ziekenhuizen en veiligheidsregio’s bij onder meer de herverdeling van patiënten. Tevens zijn militair verpleegkundigen ingezet om de civiele zorgsector te ondersteunen. Ook levert defensie 20 legerartsen en 90 militair verpleegkundigen die in verschillende ziekenhuizen aan de slag gaan.

Vrachtwagens en een Amarok pick-up van de landmacht brengen de apparaten naar de ziekenhuizen. Die worden gebruikt om ernstig zieke coronapatiënten te beademen op hun intensive care-afdelingen. Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten liet eerder al weten dat Nederland een beroep kan doen op de militaire organisatie om te helpen in de strijd tegen corona.

Redactionele noot

Waarom moet het leger de beademingsapparaten eigenlijk inkopen en kunnen de ziekenhuizen dat zelf niet? Dat zou iemand zich zomaar kunnen gaan afvragen, zeker nu het AD bericht dat Chinese leveranciers gewoon vragen “Wanneer wil je ze hebben”, en dat de beademingsapparatuur volgens 2 Hoornse ondernemers gewoon uit voorraad leverbaar is. Bottom line is; het moet natuurlijk wel met een aanbesteding. De inkoopafdelingen van academische ziekenhuizen zijn daarop ingericht. Alle academische ziekenhuizen in Nederland, zijn verplicht aan te besteden.

©Defensie 2020

Daarnaast nemen kleinere ziekenhuizen vaak het zekere voor het onzekere. Academische ziekenhuizen zijn een “publiekrechtelijke instelling” volgens de (Aanbestedingswet vanwege de  EU Aanbestedingsrichtlijn art. 2 Rl. 2012/24) en zijn daarom aanbestedingsplichtig. Dat geldt daarmee niet alleen voor leveringen van allerlei aard, wanneer de opdrachtwaarde van €214.000 het drempelbedrag voor decentrale overheden bij leveringen overschrijdt, en dat geldt daarmee ook algauw voor de inhuur van personeel, dat moet dan volgens deze handreiking. van Pianoo

Over spoed is bijzonder weinig gemeld in de aanbestedingsrichtlijn. Er is geen speciaal artikel voor nood of spoedleveringen dat voorziet in een speciale spoedprocedure. Wel is nadrukkelijk in de pre-ambules vermeld dat de termijnen kunnen worden ingekort. Of helemaal van een aanbesteding kan worden afgezien als het echt gaat om levensbedreigende omstandigheden, staat er simpelweg niet in. 

Toch is het wel een overweging geweest van de Europese wetgever om iets daaromtrent op te nemen. Dat blijkt alleen niet uit de artikelen, maar wel uit de preambules, dat zijn een soort politieke overwegingen die als duiding bij de aanbestedingsrichtlijn worden meegegeven, vergelijkbaar met de Nederlandse Memorie van Toelichting bij wetten.

Het gaat om de volgende preambules:

(28)

Deze richtlijn is niet van toepassing op bepaalde nooddiensten die worden uitgevoerd door non-profitorganisaties of -verenigingen, omdat die organisaties door hun specifieke karakter in hun voortbestaan zouden worden bedreigd indien de dienstverleners volgens de procedures van deze richtlijn geselecteerd zouden moeten worden. Het toepassingsgebied moet echter niet verder worden beperkt dan strikt noodzakelijk is. Derhalve moet uitdrukkelijk worden bepaald dat ziekenvervoer per ambulance niet buiten de richtlijn moet blijven. In dit verband dient voorts te worden verduidelijkt dat ambulancediensten niet onder CPV-groep 601 „Vervoer te land” vallen, maar wel onder CPV-klasse 8514. Derhalve moet worden verduidelijkt dat voor diensten die onder CPV-code 85143000-3 vallen en uitsluitend bestaan uit ziekenvervoer per ambulance, de bijzondere regeling voor sociale en andere bijzondere diensten (de „lichte regeling”) moet gelden. Bijgevolg moet voor gemengde opdrachten voor het verrichten van ambulancediensten in het algemeen ook het lichtere regime gelden indien de waarde van het ziekenvervoer per ambulance groter is dan de waarde van andere ambulancediensten.

(46)

De aanbestedende diensten moet worden toegestaan bepaalde op de openbare of niet-openbare procedure en op mededingingsprocedure met onderhandeling toepasselijke termijnen in te korten indien deze termijnen onhaalbaar zijn vanwege de urgentie, die door de aanbestedende dienst deugdelijk moet worden gemotiveerd. Verduidelijkt dient te worden dat het niet noodzakelijkerwijs moet gaan om dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die de aanbestedende dienst niet kon voorzien en die hem niet toegerekend kunnen worden.

mr. drs. S.M. Ploeg

Zie ook:

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2020/03/28/defensie-stelt-extra-beademingsapparatuur-beschikbaar-voor-ziekenhuizen

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2020/03/30/militair-artsen-en-verpleegkundigen-aan-de-slag-in-het-land

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *