Ontwikkeling en uitvoering communicatiestrategie duurzame landbouw – Aanbestedingsnieuws

Ontwikkeling en uitvoering communicatiestrategie duurzame landbouw

Illustratie: pixabay.com

In de brief aan de Tweede Kamer “Perspectieven voor agrarische ondernemers” (10 juni 2022) schrijft minister Henk Staghouwer dat de richting voor de hele agrarische sector eensluidend is: “we gaan de omslag naar kringlooplandbouw maken”. Dit houdt in dat de agrarische sector de komende jaren een grootschalige omschakeling moet maken naar duurzamere productiemethoden en een duurzamer bedrijfsvoering. Dat is vaak maatwerk. Het type bedrijf, type grond en nabijheid
van natuur zijn factoren die vragen naar andere, passende oplossingen. Om agrariërs er toe aan te zetten die transitie te maken, is het belangrijk voor LNV dat praktijkverhalen door en over reeds omgeschakelde agrariërs worden gedeeld. Agrariërs geven namelijk aan te willen leren van ervaringen van andere agrariërs.

Deze aanbesteding wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met twee afnemende directies, namelijk de Directie Communicatie en de Directie Europees, Internationaal en Agro-economisch Beleid.
Het IUC-EZK treedt tijdens deze aanbesteding op als procesbegeleider.

De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit het opstellen en uitvoeren van een communicatiestrategie waarbij de ‘best-practice’ verhalen van de deelnemende dertig demonstratiebedrijven een grotere doelgroep bereiken dan dat zij nu zelf kunnen bereiken. De communicatiestrategie over de demonstratiebedrijven wordt geacht een bijdrage te leveren aan het aanreiken van
toekomstperspectief voor de agrarische sector in Nederland. Doordat deze bedrijven hun kennis en ervaringen delen over wat het betekent om de omslag naar kringlooplandbouw te maken, brengt de communicatie over de demonstratiebedrijven het perspectief voor de agrarische sector in beeld.
Het doel van deze overkoepelende communicatie, bovenop de eigen communicatie- en activiteiten van de demonstratiebedrijven zelf, is

(1) het verbreden van de bekendheid van deze bedrijven en
hun activiteiten onder agrariërs door het hele land (landelijk bereik) én

(2) het geven van inzicht in een breed palet van mogelijke ontwikkel- en oplossingsrichtingen door het bieden van een
overzicht van 30 verschillende bedrijven met elk hun eigen bedrijfsmodel. Hierdoor vergroot de communicatiestrategie de inspirerende werking van deze voorbeeldbedrijven. Het uiteindelijke doel is dat agrariërs, in het bijzonder de middengroep van de agrariërs die er een gemiddelde landbouwpraktijk op nahoudt, geïnspireerd raken om zelf ook stappen te zetten richting verduurzaming van hun bedrijf.

Opdrachtnemer wordt gevraagd het volgende op te leveren:
1. Het opstellen en uitvoeren van een communicatiestrategie
2. Het ontwikkelen van een mediastrategie
3. Het ontwikkelen van communicatiemiddelen
4. Het opzetten van een netwerk met de demonstratiebedrijven

De aanbestedende dienst is voornemens over te gaan tot het sluiten van een raamovereenkomst met een looptijd van twee jaar en twee maanden met,  eenzijdig door de aanbestedende dienst uit te oefenen, optie tot verlenging van maximaal  eenmaal twaalf  maanden. In principe is de startdatum van de overeenkomst 1 november 2022. De aanbestedende dienst gaat uit van een budgettaire totale overeenkomstwaarde (inclusief optiejaar) van maximaal €909.090,91 exclusief btw.

Bron: Tenderned zaterdag 23 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/268178

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *