De Coöperatiebrug gemeente Groningen – Aanbestedingsnieuws

De Coöperatiebrug gemeente Groningen

Impressie: © Gemeente Groningen

De Coöperatiebrug in Groningen wordt onderdeel van een hoogwaardige langzaam verkeerroute tussen de binnenstad en de voormalige vloeivelden. Met de Suikerzijde wordt de eerste stap gezet in het ontwikkelen van een stadsdeel met veel plek voor verblijfskwaliteit en groen. Er wordt ingezet op een stadswijk die zijn eigen taal spreekt maar wel de verbinding zoekt met de stad Groningen. Als onderdeel van een letterlijke verbinding tussen de Suikerzijde-Noord en de binnenstad is de ambitie om
de Coöperatiebrug een vanzelfsprekendheid en zorgvuldige detaillering mee te geven die typerend is voor de bruggen in de binnenstad van Groningen. Deze bruggen zijn vaak simpel in vorm maar op slimme wijze geïntegreerd in het stedelijke weefsel. Het ontbreekt ze aan markante accentuering, grote pylonen en/of andere tierlantijntjes. Ze vormen een verlengstuk van de openbare ruimte. Door de Coöperatiebrug als stedelijke brug te ontwerpen wordt het stedelijke karakter van de Suikerzijde
benadrukt en tegelijkertijd wordt er op subtiele wijze aan de binnenstad gerefereerd. Het Hoendiep en de Suikerzijde Noord worden hierdoor onlosmakelijk verbonden met de rest van Groningen.

De ontwikkeling van de Suikerzijde biedt de gemeente Groningen de kans om een kwalitatief stuk stad aan de bestaande stad toe te voegen. Naast het ontwerp van levendige straten, toepasselijke bebouwingsvormen en binnenterreinen met veel levenskwaliteit, is hiervoor de verankering met de omliggende stad belangrijk. Om deze te optimaliseren bevat het stedenbouwkundig plan in alle windrichtingen gebied ontstijgende en doorgaande routes die de nadruk leggen op fietsers en
voetgangers. Wat betreft auto’s leent het plan zich alleen voor bestemmingsverkeer. Ook moet het Hoendiep bevaarbaar blijven en zal de Coöperatiebrug daarom over een beweegbaar brugdek beschikken. In zijn symboliek en positionering is de Coöperatiebrug de figuurlijke poort die toegang biedt tot de Suikerzijde Noord. Toch dient de term poort met behoedzaamheid gebruikt te worden. Waar een poort juist vaak een barrière tussen stad en land benadrukt dient de Coöperatiebrug als
verbinder die een aanhechting tussen bestaand en nieuw moet verwezenlijken. De brug komt in het verlengde van de Singel te liggen. Ter hoogte van de tijdelijke brug naar het voorterrein en de monumentale boom wordt door middel van een lichte knik aansluiting gezocht op de Energieweg.

Onderwerp van de aanbesteding is de bouwteamovereenkomst voor het ontwerpen en realiseren van de Coöperatiebrug.
Naar verwachting zal in de aanbesteding de volgende optie worden opgenomen:
– Uitbreiding van de scope met het ontwerp en de bouw van een tweede soortgelijke brug.
Deze optie zal in de inschrijvingsleidraad nader worden toegelicht.

Voor zover de aanbestedende dienst nu bekend is, zal start van de bouwteamfase maandag 9 januari 2023 plaatsvinden.
De bouwteamfase, onderdeel prijsvorming moet uiterlijk in week 24 2023, afgerond worden in verband met de geplande start van realisatiewerkzaamheden juli 2023. Voor deze aanbesteding is een totaal plafondprijs vastgesteld van: €8.400.000,- (excl. BTW). Het plafondbedrag is het totaal van de volgende sub-plafondprijzen:
– Plafondprijs bouwteamfase: €350.000,- (excl. BTW)
– Plafondprijs realisatiefase: €8.050.000,- (excl. BTW)
Van de gegadigden wordt in de inschrijvingsfase verwacht dat zij voor beide onderdelen een afzonderlijke inschrijfprijs indienen met behulp van een prijzenblad. Voor de bouwteamfase is tevens een bodemprijs vastgesteld van €280.000,- (excl. BTW). De gemeente acht het niet reëel dat opdrachtnemer deze fase beneden dit bedrag uitvoert voor het kwalitatief
gewenste niveau. Iedere inschrijving met een inschrijfprijs hoger dan het sub-plafondbedrag en/of het totaal plafondbedrag is ongeldig en wordt terzijde gelegd. Dat geldt ook als de inschrijver voor de bouwteamfase een inschrijfprijs indient beneden de bodemprijs.

De aanbestedende dienst organiseert een aanbesteding volgens de Europese niet-openbare procedure (aanbesteding met voorafgaande selectie) conform hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2016).
De procedure is in drie fasen verdeeld.
Fase 1: De Selectiefase.
De aanbestedende dienst wil door middel van een openbare aanmeldingsprocedure belangstellenden uitnodigen zich als gegadigde aan te melden voor de aanbesteding van dit project. Resultaat: Selectie van gegadigden voor Fase 2.
De aanbestedende dienst is voornemens het aantal gegadigden dat deelneemt aan de inschrijffase te beperken tot vijf ondernemers.
Fase 2: De Inschrijvingsfase
Na selectie van maximaal vijf gegadigden, zal de definitieve inschrijvingsleidraad worden verstrekt aan deze gegadigden.
Resultaat: Gunning opdracht Bouwteamfase (sluiten van de Bouwteamovereenkomst).
Fase 3: Uitvoeringsfase
Fase 3a: De Bouwteamfase
Resultaat: Aannemingsovereenkomst (Basisovereenkomst UAV-GC 2005) en opdrachtverlening realisatiefase.
Fase 3b: De Realisatiefase
Resultaat: Uitvoering tot en met oplevering.

Op 20 mei 2022 vindt vanaf 10:00 uur tot ongeveer 12:00 uur een toelichting plaats op de aanbesteding en de aanbestedingsprocedure die wordt gehanteerd. De bijeenkomst zal online worden gehouden via MS-Teams. Tijdens deze voorlichting is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Echter, mondelinge antwoorden, toezeggingen of inlichtingen door of namens de aanbestedende dienst voor, tijdens of na de voorlichtingsbijeenkomst hebben geen enkele rechtsgeldigheid, tenzij de vragen naderhand alsnog schriftelijk per e-mail worden gesteld aan de aanbestedende dienst en schriftelijk zijn beantwoord in een Nota van Inlichtingen. Hetzelfde geldt voor inlichtingen die overigens gedurende deze aanbestedingsprocedure worden verstrekt. Gegadigden die de marktbijeenkomst willen bijwonen, kunnen zich met maximaal twee personen tot uiterlijk één dag van tevoren aanmelden via Tenderned met daarin opgenomen de bedrijfsnaam, de namen van de deelnemers en hun functie.

Bron: Tenderned zondag 1 mei 2022

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260339

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *