Dagelijks en groot onderhoud elementenverhardingen en straatmeubilair Gouda – Aanbestedingsnieuws

Dagelijks en groot onderhoud elementenverhardingen en straatmeubilair Gouda

Foto: pixabay.com

De aan te besteden opdracht “Raamovereenkomst Onderhoud elementenverharding 2023-2024” bestaat in hoofdzaak uit:
Werkzaamheden Dagelijks en Groot onderhoud elementenverhardingen:

• Spoedherstel n.a.v. spoedmeldingen;
• Planbaar herstel n.a.v. meldingen;
• Grondwerk t.b.v. onderhoudswerkzaamheden;
• Leidingwerk t.b.v. onderhoudswerkzaamheden;
• Dagelijks onderhoud elementen- en halfverhardingen (< 200 m2 per tracé/wegvak);
• Groot onderhoud elementen- en halfverhardingen (> 200 m2 per tracé/wegvak);
• Kleine aanpassingen, veranderingen en reconstructies openbare ruimte;
• Herstel en incidentele vervanging van straatmeubilair en wegbebakening;
• Opstellen verkeersmaatregelenplannen t.b.v. uitvoeringswerkzaamheden;
• Toepassen maatregelen t.b.v. waarborgen bereikbaarheid.

Diensten:

• Verzorgen Wachtdienst;
• Meldingen afwikkelen: ontvangen, beoordelen, veiligstellen en afmelden;
• Verzorgen benodigde vergunningen voor eigen werk.

Het te onderhouden areaal verhardingen bedraagt circa 1,8 miljoen m2 elementenverhardingen en circa 52.000 m2 halfverharde wegen. Een groot deel van de werkzaamheden waarvoor besteksposten met fictieve hoeveelheden zijn uitgewerkt in de raamovereenkomst wordt periodiek nader bepaald door de gemeente. Dit op basis van jaarlijkse inspecties met opvolgend een gefilterde lijst met geprioriteerde onderhoudsmaatregelen waarin is aangegeven wat, waar, wanneer en hoeveel uitgevoerd moet worden. Mede op basis van deze lijst worden, verspreid over de contractjaren, deelopdrachten aan de aannemer verstrekt.

De opdracht wordt aanbesteed voor een periode van twee jaar. De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht tweemaal met één jaar te verlengen. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer uiterlijk drie maanden voor het aflopen van de opdracht schriftelijk in kennis van het besluit om de opdracht wel of niet te verlengen. De maximale waarde van deze raamovereenkomst bedraagt €12.500.000,-. Bij het eerder bereiken van de maximale waarde dan waarin de maximale looptijd voorziet, zal de raamovereenkomst ophouden te bestaan. De beoordeling geschiedt op basis van laagste prijs.

Bron: Tenderned vrijdag 19 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269895

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *