CvA publiceert advies 401 over puntentoekenning bij referenties – Aanbestedingsnieuws

CvA publiceert advies 401 over puntentoekenning bij referenties

Vandaag publiceerde de Commissie van Aanbestedingsexperts een advies over het toekennen van scores bij referentie-eisen. De uitspraak gaat over een Europese niet-openbare procedure voor het bouwmanagement voor een nieuw te bouwen school.In de procedure scoren gegadigden beter, als ze meer referenties kunnen overleggen. De klacht wordt gegrond verklaard. Iemand met meer ervaring mag op basis van de Gids Proportionaliteit niet als beter worden beschouwd.

Ongerelateerd: Haven de brug op de oever bij de Afsluitdijk,
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

De aanbestedende dienst biedt de gelegenheid om maximaal 5 referentieprojecten in te dienen. Van die 5 projecten moet minstens 1 project te voldoen aan kerncompetentie 1, 1 aan kerncompetentie 2 en 1 aan kerncompetentie 3.

Voor elk project zijn 100 punten te verdienen, dus 500 in totaal. De score wordt bepaald aan de hand van 6 criteria, die voor elk project dezelfde zijn. De aard van de beoordeling is derhalve: hoe meer vergelijkbare projecten, hoe hoger de score.

Een dergelijke beoordeling druist volgens de Commissie in:

“tegen het principe dat de aanwezige kennis en expertise de grondslag moet zijn van de beoordeling. Beklaagde gaat uit van het principe ‘meer is beter’ hetgeen strijdig is met de Gids Proportionaliteit. Een gegadigde die bijvoorbeeld 2 vergelijkbare projecten heeft uitgevoerd en die op grond daarvan als geschikt moet worden beschouwd, legt het af  tegen een gegadigde die bijvoorbeeld 4 vergelijkbare projecten heeft uitgevoerd.”

Voor de leesbaarheid plakt de redactie het voorschrift, dat in aanvulling op de Aanbestedingswet is, er even bij en met de uitspraak ernaast:

 

Fragment uit de samenvatting bij
Advies 401: Is het geven van meer punten bij meer referenties toegestaan? Voorschrift 3.5 G Gids Proportionaliteit.

 (24 februari 2017)  Publicatiedatum: vrijdag, 19 mei 2017

[…]

De Commissie is van oordeel dat, hoewel in de opsomming van art. 1.10 lid 2 Aw 2012 geen melding wordt gemaakt van selectiecriteria, de Voorschriften 3.5 F en 3.5 G van de Gids Proportionaliteit ook van toepassing zijn op de selectiecriteria.

In de onderhavige aanbestedingsprocedure scoren gegadigden beter indien zij in het kader van de toepassing van de selectiecriteria meer referenties kunnen overleggen en indien zij referenties kunnen overleggen met een combinatie van meer comptetenties uit de selectiecriteria. De Commissie is van oordeel dat beklaagde op deze wijze in strijd handelt met de ratio van de Gids Proportionaliteit.

[…]

Bij complexe opdrachten of hoogwaardige dienstverlening kan, indien noodzakelijk, gemotiveerd van Voorschrift 3.5 G lid 1 Gids Proportionaliteit worden afgeweken door meerdere referenties voor één kerncompetentie te eisen. Ook kan ervaring met meerdere kerncompetenties in één referentieproject noodzakelijk zijn en daarom als geschiktheidseis worden gesteld.

In het licht van de ratio van de Gids Proportionaliteit is het vervolgens evenmin toegestaan om in het kader van de selectiecriteria meer referenties per (kern)competentie hoger te laten scoren. Hetzelfde geldt voor het toekennen van een betere score aan een combinatie van (kern)competenties of aan een hoger aantal referenties met een grote projectwaarde.

De Commissie verklaart derhalve de klacht gegrond.

Bron: Commissie van aanbestedingsexperts, 19 mei 2017

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *