Copi-Voertuig – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid – Aanbestedingsnieuws

Copi-Voertuig – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: © VR Zuid-Holland Zuid

De oorsprong van de huidige VRZHZ gaat terug tot 1 juli 2009, toen 19 gemeenten het besluit namen de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op te richten. In de VRZHZ werken tien gemeenten, de Brandweer en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) nauw samen met onder meer Politie, Ambulancedienst, Rijkswaterstaat, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, Koninklijke Landmacht, Provincie, RTV Rijnmond en Waterschappen. Daarnaast wordt samengewerkt met private partners zoals ANWB, ProRail en de drinkwaterbedrijven Oasen en Evides. Daarnaast is VRZHZ sinds 1 januari 2016 eigenaar en exploitant van Spinel Veiligheidscentrum in Dordrecht.

De aanbestedende dienst heeft de intentie om één Multidisciplinaire Commando Unit (MCU) in te kopen. De opdrachtgever is op zoek naar een opdrachtnemer die een MCU turn-key kan opleveren, met turn-key wordt verstaan: direct voor inzet gereed. De MCU is voorzien in de juiste middelen en inrichting die past bij de huidige commandovoering. Te denken valt aan
voldoende werkplekken, goede en moderne presentatiemogelijkheden én aan stabiele en veilige dataverbindingen. Dit om netcentrisch te kunnen werken én een efficiënt en effectief optreden te kunnen coördineren vanuit deze MCU. De MCU dient daarnaast te voorzien in een groter aantal plekken in de overlegruimte omdat de Veiligheidsregio met steeds meer partners
samenwerkt tijdens het grootschalig multidisciplinair optreden. Waar mogelijk wordt daarnaast ook ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen. Zo werkt de Veiligheidsregio toe naar een toekomstbestendige commandovoorziening op het plaats incident.
De apparatuur benoemd in “overzicht inbouw VRZHZ” zullen door aanbestedende dienst zelf worden aangeleverd en zijn buiten scope van de aanbesteding.

Gelet op de levertijd, de afschrijving en staat van onderhoud van het huidige voertuig wil de aanbestedende dienst het nieuwe voertuig uiterlijk 1 oktober 2024 operationeel hebben. Gelet op de complexiteit van een dergelijk voertuig is het streven om niet een nieuw voertuig te (laten) ontwikkelen maar aan te sluiten bij een beproefd concept wat aan aansluit bij de gevraagde functionaliteiten.
De volgende zaken zijn in ieder geval onderdeel van de opdracht:
– Opbouwen van de MCU op locatie van opdrachtnemer conform Programma van Eisen en inschrijving;
– Inbouwen van door VRZHZ aan te leveren componenten zoals portofoons en laders;
– Uitrusten van de MCU met optische en geluidssignalen;
– Spuiten en bestickeren van de vrachtwagens;
– Nazorgfase na levering;
– Andere eventuele zaken voor het turn-key opleveren van de vrachtwagens.

Gunning van de opdracht zal plaatsvinden op basis van het gunningscriterium de “beste prijskwaliteitverhouding”.
Het plafondbedrag voor deze opdracht is maximaal €457.000,- incl. Btw. Voor de aanbesteding van de opdracht hanteert de aanbestedende dienst de Europese openbare aanbestedingsprocedure.

Bron: Tenderned zaterdag 11 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/291115

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 13 maart 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *