Concessie Zonneweide Lanakerveld Maastricht – Aanbestedingsnieuws

Concessie Zonneweide Lanakerveld Maastricht

Foto: Google Maps/GroenLinks Maastricht

Deze aanbesteding heeft ten doel om een dienstenconcessie voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de Zonneweide op het Lanakerveld aan te besteden. De Exploitant ontwerpt, realiseert, exploiteert, beheert en onderhoudt de Zonneweide voor eigen rekening en risico. Onderdeel van de activiteiten voor rekening en risico van de Exploitant zijn aldus in ieder geval:

  • Het laten opstellen en in procedure laten brengen van het ontwerp Bestemmingsplan;
  • Het aanvragen van de Omgevingsvergunning en overig benodigde vergunningen;
  • Het voorbereiden en aanvragen van de Subsidiebeschikking, het nakomen van de verplichtingen uit de Subsidiebeschikking en het vrijwaren van de Gemeente van eventuele aanspraken van de subsidieverstrekker;
  • Het sluiten van alle benodigde contracten voor exploitatie (o.a. met energiemaatschappij en afnemers);
  • Het zorgdragen voor de netaansluiting en het dragen van de (aansluit)kosten;
  • Ontwerpwerkzaamheden;
  • Uitvoeringswerkzaamheden (incl. eventueel noodzakelijke coördinatie);
  • Instandhouding en onderhoud;
  • Beheer; en
  • (Financiële) exploitatie;
  •  Het terugbrengen van de gronden in oorspronkelijke staat bij einde van de Concessieovereenkomst.

Alle te verrichten diensten, inclusief de noodzakelijke werken en leveringen, vinden plaats door en voor rekening en risico van de Exploitant, tenzij in de aanbestedingsdocumenten anders is aangegeven.

De totale omvang van het uit te geven Projectgebied is ca. 41 hectare, waarvan maximaal 32 hectare bebouwd mag worden, waarbij ook de ruimte onder de panelen en onder de trafo stations als ‘bebouwd’ worden beschouwd. De Aanbesteder stelt 41 hectare ter beschikking om de Exploitant de ruimte te bieden een goede oplossing te ontwikkelen en te realiseren met het oog op de gebiedsproblematiek (biodiversiteit en wateropgave) waarbij de Exploitant tevens rekening kan houden met de archeologische omstandigheden in het gebied.

De looptijd van de Concessieovereenkomst en aldus ook van het zakelijk recht van erfpacht is 25 jaar. Deze termijn is gekozen zodat er sprake is van een markconforme exploitatie gegeven de ontwikkelkosten, de duur van de realisatieperiode en de daarmee gemoeide investeringen. De Concessie kan vervolgens met een nader tussen Partijen overeen te komen termijn, doch niet langer dan een periode van 5 (vijf) jaar worden verlengd.

De gemeente Maastricht beoogt met het project de volgende doelstellingen te bereiken:

 • Het bijdragen aan de klimaatdoelstelling van de gemeente Maastricht door reductie van CO2- uitstoot;
 • Het verkrijgen van een marktconforme vergoeding voor de ter beschikking gestelde grond;
 • Inwoners van de gemeente Maastricht moeten maximaal financieel kunnen participeren in het project;
 • De Zonneweide is landschappelijke ingepast conform de Landschapsvisie Lanakerveld 2018;
 • Het Project draagt bij aan het vergroten van kennis over de realisatie, de exploitatie en het beheer van Zonneweides.

Bron: Tenderned/Negometix 11 december 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/182702

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *