Concessie warmtevoorziening “Het Eiland” Sneek – Aanbestedingsnieuws

Concessie warmtevoorziening “Het Eiland” Sneek

Het Eiland te Sneek. Kaart: ©Gemeente Súdwest-Fryslân

Opdrachtgever (Gemeente Súdwest-Fryslân) onderzoekt in een separaat traject wat de mogelijkheden zijn om sturing te hebben op voor de gemeente belangrijke kernwaarden en strategische doelen. In deze separate verkenning onderzoekt opdrachtgever of het wenselijk is (een deel van) de warmtevoorziening onder regie van een nog op te richten gemeentelijk
warmtebedrijf te brengen. De verwachting is dat eind 2022 meer duidelijkheid is over deze verkenning. Binnen dit project is gekozen om een concessieovereenkomst aan te gaan en binnen de mogelijkheden van een dergelijke overeenkomst de gewenste sturing door gemeente Súdwest-Fryslân aan te brengen. Daarnaast verkennen we in de dialoogfase of en in welke mate besluitvorming in de landelijke en gemeentelijke politiek omtrent publieke rolneming in de warmteketen gevolgen heeft
voor de concessie Het Eiland Sneek.

Het gezamenlijke doel van de partijen is daarmee: Het ontwerpen, aanleggen, beheren en exploiteren van een betaalbare collectieve duurzame warmtevoorziening op de wijk Het Eiland ten behoeve van de verwarming en het voorzien van warm tapwater in alle woningen op Het Eiland. Het gezamenlijke doel is verder op te delen in de volgende (sub)doelstellingen op hoofdlijnen:
1. betaalbaar aanbod voor huurders en woningeigenaren;
2. een volledig transparante business case als onderbouwing voor dit aanbod;
3. Heldere en duidelijke communicatie en participatie richting inwoners;
4. Comfort en gebruiksgemak (simpel en eenvoudig) richting inwoners;
5. Aansluiting bij de herstructurering van Elkien;
6. CO2-neutraal: Partijen spreken af om zich in te zetten voor een CO2-neutrale warmtevoorziening;
7. Circulair: het hoogwaardig (her)gebruik van producten, componenten en materialen. Dit vraagt om zowel circulair ontwerp als circulair gebruik.

Het gebied waarbinnen de warmtevoorziening wordt aangelegd betreft de wijk Het Eiland in Sneek. Deze wijk bevat ongeveer 900 woningen en enkele utiliteitspanden. De woningcorporaties Accolade en Elkien hebben gezamenlijk ongeveer 600 woningen in bezit op Het Eiland. Van de resterende 300 woningen zijn ongeveer 100 woningen in bezit van particuliere verhuurders. Elkien staat voor een sloop/nieuwbouw opgave, waarbij 300 bestaande woningen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

– Ambitie is om alle bestaande woningen in dit gebied aan te sluiten. Tijdens de dialoogfase moet blijken of dit haalbaar is.
– Ambitie is om de bestaande utiliteitsgebouwen in dit gebied ook aan te sluiten. Tijdens de dialoogfase moet blijken of dit haalbaar is.
– Het aansluiten van toekomstige nieuwbouw van woningcorporatie Elkien valt binnen de scope van de opgave. In het vooronderzoek is gebleken dat de toekomstige sloop en nieuwbouw van woningcorporatie Elkien voordelig aangesloten kan worden op een lage temperatuur bronnet. Hierbij is de aanvoertemperatuur gelijk aan die van de bron. In de zomer is dit het oppervlakte water, wat gebruikt kan worden voor koeling. In de winter is dit de warmte-koudeopslag (WKO) bron, voor verwarmen.

In deze aanbesteding zal eerst de haalbaarheid van een duurzame warmtevoorziening worden verkend. Mocht dit leiden tot een aanbod dat voldoet aan de uitgangspunten en na politieke besluitvorming dan is het de intentie van de opdrachtgever om een contractduur overeen te komen die recht doet aan de met de concessieovereenkomst samenhangende investeringen.
Wanneer de procedure volgens planning verloopt, heeft opdrachtgever de intentie de concessieovereenkomst in het vierde kwartaal van 2023 in te laten gaan. In deze aanbesteding wordt de procedure ‘Concurrentiegerichte Dialoog’ gehanteerd.

Gegadigden worden uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie een aanvraag tot deelname in te dienen met inachtneming van de eisen. Op basis van de door de gegadigde ingediende informatie over uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria selecteert de opdrachtgever maximaal drie partijen voor de dialoogfase. Met het indienen van een aanvraag tot deelname doen gegadigden in deze fase nog geen inhoudelijke aanbieding om de overeenkomst te
verkrijgen/uit te voeren. Door toezending van het dialoogdocument nodigt de opdrachtgever de geselecteerde gegadigden uit
om deel te nemen aan de dialoogfase. Het dialoogdocument zal een verdere verdieping bevatten van de doelstellingen en behoeften van de opdrachtgever, en de onderwerpen die in de dialoog zullen worden geagendeerd.

Bron: Tenderned donderdag 28 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/268496

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *